План

1. Дайте визначення поняття “бюджетна класифікація” та охарактеризуйте структуру її розділів.

2. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування.

3. Проаналізуйте причини утворення державного боргу в Україні.

4. Тестові завдання:

4.1. Види кошторисів, що складаються у закладах освіти:

1) Індивідуальний;

2) Зведений;

3) Видатків на централізовані заходи;

4) Загальний.

4.2. Які є джерела формування доходів бюджету?

1) Міжнародний кредит, національне багатство, національний дохід.

2) Створений валовий внутрішній продукт і національне багатство.

3) Валовий національний продукт, державний кредит, емісійний дохід.

4) Податкові та неподаткові надходження.

5. Задача

Список використаної літератури

3. В умовах переходу України до ринкової економіки відбуваються глибокі зміни у всіх сферах економічного життя, зокрема у сфері макроекономічної політики держави. Важливими напрямами макроекономічної стабілізаційної політики є фіскальна та монетарна, за допомогою яких можна змінювати структуру національної економіки, забезпечувати пріоритетний розвиток прогресивних галузей, живити економіку грошовими ресурсами. Важливим завданням фіскальної політики є збалансованість державного бюджету, одним із способів досягнення якої є залучення державних позик, що у підсумку формує державний борг. Державні боргові зобов’язання уряд може також використовувати для підтримання певного рівня процентних ставок і створення валютних резервів. Отже, державний борг є спільним інструментом як для фіскальної, так і для монетарної політики. Водночас, не можна його розглядати лише як інструмент, оскільки, як свідчить світовий досвід, виважене управління державним боргом дозволяє успішно здійснювати інвестування економіки, не забезпечене внутрішніми заощадженнями, швидко реагувати на зміну ринкової кон’юнктури, формувати позитивний імідж держави. Таким чином, ми можемо говорити про те, що на стику фіскальної та монетарної політики формується особливий вид економічної політики – це боргова політика, або, як її ще інколи називають, політика державних запозичень.

Практика використання державного боргу в Україні тривалий час була непослідовною, часто суперечливою і не узгоджувалась з іншими видами економічної політики. Щоправда, на сучасному етапі спостерігається певне покращення боргової політики, проте попередні дії уряду спричинили низку негативних наслідків у вітчизняній економіці. Їх виправленню сприятиме вивчення світового досвіду врегулювання проблем у цій сфері та напрацювання власних механізмів раціонального управління боргами.

Усе це актуалізує дослідження державного боргу у контексті досягнення стабілізації економічних, соціальних та політичних процесів, а також інтеграції України у світовий економічний простір. Додаткову актуальність зазначеній проблемі надає те, що питання обслуговування і погашення державного боргу, визначення напрямів його використання є предметом гострої полеміки серед основних політичних сил України та передвиборних спекуляцій.

Проблема державного боргу є не новою для економічної науки. У вітчизняній та іноземній літературі їй присвячено низку праць, в яких розкривається сутність державного боргу, причини його виникнення та напрями використання, позитивні та негативні наслідки його впливу на функціонування національної економіки. Теоретичні підвалини вивчення державного боргу сформували такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Мілль, К. Маркс, М. Яснопольський, Дж. Кейнс, Е. Гансен, Дж. Гікс, М. Туган-Барановський. Особливу увагу на питання державного боргу у своїх працях звертали економісти другої половини 20 ст. – Е. Аткінсон, Р. Барро, Дж. Б’юкенен, М. Карлберг, А. Лернер, Г. Манків, Р. Масгрейв, Ф. Модільяні, Дж. Стігліц та інші. Цю тему у своїх працях аналізують сучасні вітчизняні дослідники: О. Барановський, І. Благун, Т. Бондарук, З. Варналій, С. Варфоломєєв, Р. Василишин, Т. Вахненко, А. Гальчинський, В. Геєць, О. Жовтанецький, С. Коба, В. Козюк, Г. Кучер, Т. Моряк, Л. Новосад, Я. Онищук, І. Радіонова, О. Соскін, А. Сухоруков, В. Шпачук та інші. Проте, незважаючи на численні опрацювання, не всі аспекти цієї складної та актуальної для економіки України проблеми з’ясовано і отримали належне обґрунтування. Багато тверджень є суперечливими та дискусійними. Така ситуація зумовлює необхідність продовження досліджень у цій сфері та проведення ґрунтовного макроекономічного аналізу державного боргу.

В роботі науково обґрунтовано економічну природу державного боргу, виявлено основні тенденції і специфічні особливості формування державного боргу в Україні, обґрунтовані концептуальні засади щодо вдосконалення механізму його управління та обслуговування в умовах перехідної економіки України. В результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки: 1. Дефіцит державного бюджету, залучення значного обсягу державних запозичень як з внутрішніх так і з зовнішніх джерел обумовили формування державного боргу в умовах перехідної економіки України. Державний борг – це сума фінансових зобов'язань держави по відношенню до зовнішніх кредиторів та сума заборгованості держави по випущених і не погашених державних внутрішніх позиках. Державний борг є структурним компонентом державних фінансів будь-якої країни з розвиненими ринковими відносинами. 2. Обґрунтовано зміст поняття “управління державним боргом”. Управління державним боргом визначається як сукупність заходів держави, пов'язаних з випуском та погашенням державних боргових зобов'язань, визначенням ставок процентів та виплатою доходу по державних цінних паперах, встановлення ліміту боргу, підтриманням курсу державних зобов'язань, визначенням умов випуску нових державних цінних паперів. 3. Розмір державних позик не повинен перевищувати обсяги державних інвестицій, аби не покладати на наступні покоління тягар сплати державних боргів. Вирішення проблеми заборгованості потребує в законодавчому порядку відображення таких заходів: обґрунтування нової державної заборгованості, розробка прозорих та переконливих критеріїв надання державних гарантій, встановлення оптимальних розмірів внутрішнього та зовнішнього державного боргу, вдосконалення системи управління та обслуговування державного боргу. 4. Дослідження динаміки і структури державного боргу України дало змогу систематизувати етапи його формування. Перший етап характеризується залученням кредитів Національного банку України та утворенням зовнішнього боргу шляхом отримання іноземних кредитів під гарантії уряду. Другий етап - отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій та за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики з поступовим заміщенням цими облігаціями кредитів НБУ. Останнім часом запозичення уряду диктувались, насамперед, необхідністю погашення та обслуговування накопиченого боргу. Можливості залучення коштів з внутрішнього грошового ринку були майже вичерпані. Незважаючи на відносно низьку ефективність внутрішньої державної позики в Україні, державні облігації є необхідним фінансовим інструментом, який при належному використанні може бути важливим джерелом фінансування державних витрат. Для вдосконалення механізму функціонування державної позики необхідно гарантувати довіру інвесторів; визначати обсяги залучень державою коштів, виходячи із реальних можливостей їх повернення; запозичені кошти необхідно використовувати в інвестиційних цілях; дотримуватися тенденції збільшення строків обігу облігацій та забезпечення їх дохідності. 5. Для недопущення в майбутньому заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат потрібно насамперед вдосконалювати нормативно-правову базу, яка повинна передбачати майнову і адміністративну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати та використання нетрадиційних джерел погашення заборгованості. 6. Зовнішні фінансові джерела потрібно розглядати з точки зору їх обсягу і з позицій ефективності використання. При неефективному використанні ресурсів потреба у їх кількості стає необмеженою. Це обумовлює необхідність встановлення межі залучення кредитів. Питання подальшого залучення зовнішніх фінансових ресурсів, необхідно вирішувати, перш за все, з позицій ефективного їх використання для економічного розвитку країни.

4. Тестові завдання.

4.1. 1)індивідуальний;

2)зведений.

4.2. 2) Створений валовий внутрішній продукт і національне багатство.

5.Задача

На розвиток іноваційного виробництва підприємства з бюджету надано субвенцію у розмірі 1 млн. грн. Зробити планову калькуляцію, якщо витрати на спецустаткування передбачені на рівні 40% виділених фінансових коштів, а накладні витрати займають 15% у складі кошторису. Відрахування на соціальне страхування дорівнюють 37.5% від фонду заробітної плати, а витрати на матеріали, паливо та енергію (оборотні фонди) складають 25% від вартості спецустаткування.

Рішення:

1)1000 000 * 40% = 400 000 грн.- спец. устаткування

2)1000 000 * 15% = 150 000 грн.- накладні витрати

3)400 000 * 25% = 100 000 грн. – витрати на матеріали

4)1000 000 – 400 000 – 150 000 – 100 000 =350 000 грн.

5)254 550 грн.– зарплата

6)254 550 * 37.5% = 95 450. – соц. страх

Список використаної літератури

1. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Ніос, 2000.

2. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

3. Государственные финансы: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999.

5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001.

6. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

7. Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник — К.: Наук. думка, 1999

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Бюджетні системи 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.