ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти обґрунтування форм організації оплати праці

1.1 Сутність та значення організації оплати праці, її складові елементи та принципи

1.2 Загальні засади та підстави вибору форм оплати заробітної плати

1.3 Впровадження сучасних форм і систем оплати праці та умови їх застосування

Розділ ІІ. Дослідження форм організації оплати праці на ВАТ „Атомремонт”

2.1 Загальна характеристика економіко управлінської та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Атомремонт”

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

Розділ ІІІ. Впровадження нових форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці у ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку у ВАТ „Атомремонт”

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Висновки

Література

Додатки

РОЗДІЛ ІІІ. Впровадження прогресивних форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці на ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

Діючі нині форми і системи оплати праці володіють рядом недоліків. Головний недолік полягає в тому, що заробітна плата погано, а іноді взагалі не пов’язана з кінцевими результатами праці. Результати праці колективно, а оплата – індивідуальна. Щоб перешкодити цьому, потрібно зробити одне з двох: або індивідуалізувати результати, або колективізувати систему оплати.

Хоча перший шлях об’єктивно виключний, так як в принципі не можливо відокремити результати від їх колективної природи. Саме по ньому вели економіку з 1990 року. Тепер майже через десятиліття безперспективність стала очевидною. Підприємства, які намагались роздрібнити колективний процес на індивідуальний втратили стійкість і зараз, щоб вижити налагоджують ті чи інші об’єднання в колектив. Серед господарів закріпилось розуміння, що перспектива пов’язана з колективними заохоченнями праці.

В ході проведеного аналізу на підприємстві було виявлено, що прийнята в ВАТ „Атомремонт” система оплати праці має такі недоліки:

- темпи росту заробітної плати перевищують темпи росту продуктивності праці;

- ріст оплати не пов’язаний з ростом ефективності;

- система не є досить гнучкою;

- низький коефіцієнт зростання тарифних коефіцієнтів між тарифними розрядами, що не стимулює працівників до підвищення кваліфікації.

До уваги керівництва ВАТ „Атомремонт” пропонуємо систему оплати праці, що базується на розподілі доходів, яка передбачає преміальні виплати, будуть залежати від таких показників, як продуктивність, якість, економія матеріалів, надійність роботи.

Стимулювання працівників будемо проводити за колективною схемою преміювання. Премія нараховується на основну заробітну плату бригади і розподіляється між працівниками з урахуванням їх особистого внеску, тобто відпрацьованого часу та коефіцієнта трудового внеску (КТВ), який вже широко застосовується в „Атомремонт”.

Для преміювання виберемо такий показник преміювання, як продуктивність праці, а умовами преміювання будуть:

-виконання плану;

-виконання планового завдання з якості роботи, яку виконує працівник в прийнятих одиницях вимірювання;

-здача відремонтованого обладнання з першого пред’явлення з оцінкою „добре”.

Важливо під час визначення розміру премій оцінювання напруженості показників преміювання, яке дозволяє диференціювати розміри премій за підрозділами й робочими місцями, забезпечувати вищу нагороду за працю більшої інтенсивності. Систему преміювання необхідно спростити, зробити прийнятною кожному працівникові і визначити конкретні розміри і умови преміювання.

Шкалу диференціації розмірів премій робітникам (колективам бригади) за виконання виробничих завдань, залежно від виробітку і якості продукції наведено в таблиці 3.1

В разі перевищення нормативу і в разі роботи без браку робітник отримує премію, в випадку роботи з браком і зменшення виробітку з працівника відраховується відповідна частка з основної заробітної плати.

Шкала диференціації розміру премій робітникам (колективу бригади) за виконання виробничого (нормованих) завдань , залежно від частини технічно обґрунтованих норм в трудомісткості виконуваних робіт показано в таблиці 3.2

Талиця 3.1

Розмір премій робітникам залежно від виконуваних завдань, виробітку і якості продукції

Фактичний виробіток одного робітника (нормогодин) у день порівняно з прийнятим її нормативним рівнем (100) Обсяг браку до всього випуску продукції, %
Без браку До 3 До 5 До10 Більше 10
Розмір премій, %
110 30 20 15 10 -5
100 20 15 10 5 0
90 10 5 0 -5 -10
80 5 0 -5 -10 -15

Таблиця 3.2

Розмір премій робітникам залежно від технічно обґрунтованих норм в трудомісткості виконуваних робіт

Показники преміювання Частка технічно обґрунтованих норм у трудомісткості виконаних робіт, %
90 85 80 75 60 50 До 50
Розмір преміювання до погодинної зарплати (тарифної ставки), %
Виконання виробничого завдання достроково 25 23 21 19 17 15 10
За кожний процент перевиконання виробничого завдання 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 __

Особливістю даного преміювання буде те, що в разі невиконання виробничого плану в строк, або виконання роботи неналежної якості, зниження виробітку, працівник буде не просто не отримувати премії, а й втрачати частку своєї заробітної плати. В ВАТ „Атомремонт” також необхідно переглянути формування тарифної сітки, а саме тарифні ставки різних тарифних розрядів. Необхідно, щоб працівник прагнув до підвищення своє кваліфікації, прагнув зміни тарифного розряду. Тарифна сітка товариства побудована таким чином, що диференціація тарифних розрядів незначна, від 1,1 до 1,2, а це в свою чергу не стимулює працівників до підвищення свого розряду.

Тому для збільшення більш кваліфікованого складу слід забезпечити посилення прогресії тарифних коефіцієнтів відповідного розряду. Водночас зменшиться склад малокваліфікованих робітників і збільшиться виробіток на одного працюючого.

Пропонуємо запровадити на ВАТ „Атомремонт” прогресивне абсолютне й відносне зростання тарифних коефіцієнтів. Приклад такого зростання запропоновано в таблиці 3.3

Таблиця 3.3

Прогресивне абсолютне й відносне зростання тарифних коефіцієнтів за розрядами

Тарифні розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Абсолютне зростання тарифного коефіцієнта __ 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % __ 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0

Одним із шляхів виходу з ситуації, що склалася на підприємстві є посилення ролі тарифної частини заробітної плати. Обґрунтовуючи тарифні ставки першого розряду слід орієнтуватись на прийняття для сучасного стану економіки питому вагу тарифу в середній заробітній платі на рівні 65-70 відсотків. Надалі в міру стабілізації виробництва, відновлення нормативної бази та поліпшення організації виробництва частку тарифу слід довести до зальноєвропейського стандарту – 85-90 відсотків. В ВАТ „Атомремонт” частка тарифу становила лише 54 %. Спробуємо довести цю нормативну базу в товаристві до загальноприйнятої, хоча б в Україні. Для цього пропонуємо встановити мінімальний розмір тарифної ставки першого розряду в розмірі мінімальної заробітної плати в Україні, що становить 186 гривень. Відповідно до цього введення, а також впровадження прогресивного зростання тарифних коефіцієнтів складемо таблицю погодинних тарифних ставок для робітників ВАТ „Атомремонт” , що займаються виробництвом ремонтом обладнання АЕС.

Таблиця 3.4

Розмір тарифних ставок для робітників ВАТ „Атомремонт”

п/п

Од. виміру Розряди
І ІІ ІІІ IV V VI
1. Місячна тарифна ставка грн. 186,0 210,0 240,0 275,0 318,0 372,0
2. Погодинна тарифна ставка при 36-год. робочому тижні при роботі в ОШУП грн. 1,23 1,39 1,56 1,82 2,11 2,46
3. Погодинна тарифна ставка при 36-год. робочому тижні в ОШУП з доплатою в розмірі 20% грн. 1,48 1,67 1,91 2,18 2,53 2,95
4. Погодинна тарифна ставка при 36-год. робочому тижні при роботі в ОШУП з доплатою в розмірі 24% грн. 1,53 1,72 1,97 2,25 2,62 3,05
5. Оклади електрозварювальників грн. 186,0 210,0 240,0 275,0 318,0 372,0

Такі зміни повинні супроводжуватись змінами в нормуванні праці, тобто розширенні сфери нормування й поліпшення якості. Необхідність переглянути діючі норми трудових затрат, замінити найбільш прогресивними. З огляду на сталу тенденцію до збільшення витрат на робочу силу, якомога точніше встановлювати норми, підтримувати достатньо високий темп роботи.

Всі зміни, що відбуваються в організації оплати праці, потрібно відобразити в колективному договорі, що слугує гарантом соціально-економічної захищеності працівників. Він є головною тарифною угодою в сфері трудових відносин і оплати праці.

Вище перелічені нововведення, особливо в сучасних умовах повинні вводитись поступово і послідовно. Це в свою чергу буде сприяти повному здійсненню принципу оплати праці по якості, кількості, випередження росту продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати, диференціації рівня оплати праці різних груп і категорій працівників.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 80

Безкоштовна робота

Закрити

Вдосконалення та форми організації оплати праці (на прикладі ВАТ “Атомремонт” )

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.