Розробка та обгрунтування програми забезпечення конкурентоздатності Товариства з обмеженою відповідальністю «АМіЛа»

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.3 Фактори, що впливають на конкурентноздатність зовнішньоекономічного підприємства

1.3.1 Якість продукції й послуг

1.3.2 Ефективна ринкова стратегія й реалістичні плани

1.3.3 Рівень кваліфікації персоналу й менеджменту

1.3.4 Технологічний рівень виробництва

1.3.5 Податки й відрахування в позабюджетні фонди

1.3.6 Митне регулювання

1.3.7 Доступність комерційних джерел фінансування

1.3.8 Державні джерела фінансування

1.4 Оцінка конкурентноздатності підприємства

1.5 Способи підвищення конкурентноздатності та її ефективність

Висновки до 1-го розділу

2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМІЛА»

2.1 Загальний аналіз ТзОВ „Аміла”

2.1.1 Загальні відомості про ТзОВ «АМіЛа»

2.1.2Спеціалізація організації і перелік видів робіт (послуг) та їх обсяги.

2.1.3 Юридичний статус, права та обов’язки товариства

2.1.4 Характеристика майна, фондів та прибутку товариства

2.1.5 Права та обов’язки учасників ТзОВ «АМіЛа»

2.1.6 Облік та звітність товариства

2.1.7 Реорганізація та ліквідація ТзОВ «АМіЛа»

2.1.8 Характеристика матеріально-технічної бази товариства

2.2 Аналіз органів управління та організаційної структури ТзОВ «АМіЛа»

2.3 Кадрове забезпечення ТзОВ „Аміла”

2.4 Аналіз фінансового стану при здійсненні фінансової діяльності ТзОВ „Аміла”

2.5 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ «АМіЛа»

2.5.1 Загальна характеристика ЗЕД ТзОВ „Аміла”

2.5.2 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ „Аміла”

2.5.3 Аналіз взаємовідносин з митними органами України у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ «Аміла»

2.6 Аналіз конкурентноздатності ТзОВ „Аміла”

2.6.1 Роль маркетингу у підвищенні конкурентноздатності ТзОВ „Аміла”

2.6.2 Аналіз конкурентів ТзОВ „Аміла”

2.6.3 Вивчення можливостей і загроз ТзОВ „Аміла”

2.6.4 Аналіз основних чинників конкуренції ТзОВ „Аміла”

2.6.5 Характеристика конкурентної стратегії ТзОВ „Аміла”

Висновки до 2-го розділу

3 РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМІЛА»

3.1 Вибір та обґрунтування доцільності розробки програми конкурентноздатності об’єкту дослідження

3.2 Розробка конкретних заходів управління конкурентноздатністю ТзОВ „Аміла”

3.2.1 Розробка механізму управління конкурентноздатністю ТзОВ „Аміла” на основі програми її забезпечення

3.2.2 Пропозиції щодо реорганізації структури управління ТзОВ „Аміла” і створення відділу маркетингу для дослідження конкурентноздатності підприємства

3.3 Визначення економічної ефективності від сукупності розроблених заходів

Висновки до 3-го розділу

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТОК А "Положення про відділ маркетингу"

ВСТУП

На етапі переходу України до ринкової економіки постало важливе питання, які галузі України є найбільш конкурентноздатними на зовнішніх ринках і за допомогою яких якостей це досягається. Для визначення цього необхідно точно визначити з чого складається конкуренція і якими методами вона досягається. Бо визначення проблеми це перший шлях до успіху, коли ми розуміємо що відбувається і чому відбувається ми можемо змінити це на свою користь.

На даний момент Україна досить впевнено відчуває себе тільки на ринках продукції металургії та агропромислового комплексу (а саме виробництво зерна), але через різкі зміни в світі постала необхідність в визначені проблем пов’язаних з розвитком цих галузей та в знаходженні можливих напрямків підвищення конкурентноздатності через усвідомлення допущених прорахунків в минулому.

Дослідження конкурентноздатності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду (10 - 15 років). Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентноздатності підприємства необхідні на всіх ступенях поза виробничого процесу.

З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня конкурентноздатності підприємства є актуальним питанням, вирішенню якого і присвячується дана робота.

Метою дослідження є визначення теоретичних основ конкурентноздатності підприємств, аналіз процесу управління конкурентноздатністю конкретного об’єкту дослідження, розробка та обґрунтування програми заходів щодо підвищення конкурентноздатності підприємства. Відповідно сформульованій меті дипломної роботи передбачається виконання наступних завдань:

вивчити теоретичні основи конкурентноздатності підприємства;

надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства ;

провести аналіз організаційної структури, фінансової діяльності підприємства;

здійснити аналіз процесу управління ї конкурентноздатності підприємства;

розробити та обґрунтувати програму заходів щодо покращання процесу управління конкурентноздатністю підприємства.

Об`єктом дослідження служить ТзОВ „Аміла”, смт. Турійськ, Волинської області. Предметом дослідження є управління конкурентноздатністю підприємства.

Для написання даної роботи використовувалися такі методи дослідження: загальнонаукові методи аналізу та синтезу, емпіричний метод спостереження; прийоми статистико-економічного методу дослідження тощо.

За структурою дипломна робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, переліку посилань та додатків.

Інформаційною базою для написання роботи виступають навчально-методичні матеріали, підручники по менеджменту, маркетингу, спеціалізована література стосовно процесів управління конкурентноздатністю, а також дані фінансової звітності та організаційно-управлінської документації об’єкту дослідження.


1 Теоретичні засади конкурентноздатності та її значення в зовнішньоекономічній діяльності підприємств

1.1 Визначення і зміст понять “конкуренція” і “конкурентні переваги” як основних передумов конкурентноздатності

Конкуренція одна з головних рис ринкового господарства. Саме конкуренція забезпечує творчу свободу особи, створює умови для її самореалізації в сфері економіки шляхом розробки і створення нових товарів і послуг. Конкуренцію можна розглядати на різних рівнях. Між собою конкурують товари – конкурують за покупця. Конкурують товаровиробники (підприємства) – за частку ринку і відповідно за свої прибутки. Конкурують між собою галузі – за ринки, держзамовлення, інвестиції. Конкурують країни. Між усіма цими рівнями існує тісна внутрішня і зовнішня залежність. Міждержавна і галузева конкуренція в остаточному підсумку визначається здатністю конкретного товаровиробника випускати товар, який має попит на ринку, має конкурентні переваги. Під конкурентними перевагами товару розуміється комплекс споживчих, цінових і якісних його характеристик, які визначають його успіх як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Конкурентні переваги товару залежать від різних чинників. Серед них першорядне значення мають витрати виробництва, продуктивність і інтенсивність праці, що впливають на ціну і якість виробів.[8 c.220]

До важливих конкурентних переваг варто також віднести: рентабельність виробництва, характер інноваційної діяльності, рівень продуктивності праці, ефективність стратегічного планування і управління, адаптивність (здатність швидко реагувати на мінливі вимоги й умови ринку) і ін. Очевидно, що чим ширше у товаровиробника набір конкурентних переваг і вище їхні якісні характеристики, тим більше сприятливі передумови він має для успішної діяльності на світовому ринку, тим більше стійкі позиції може зайняти на окремих сегментах цього ринку.

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур, взаємодіючих на тілі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і поєднуваних єдиним поняттям ринок. По визначенню: ринок це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, що споживачі можуть купити за визначеною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція це кількість товару, що виробники продають за визначеною ціною) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів [20,c.67]. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості (грошей) на який-небудь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту та пропозиції.

Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових винаходів та технологій). Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукуючи виробника запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці тощо. Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктату виробників монополістів по відношенню до споживача. Конкуренція виконує в ринковій економіці функції регулювання, мотивації, розподілу і контролю.

В даний час на перший план в світовій практиці визначення конкурентних переваг товарів виходять нецінові фактори, з яких найважливішого значення набувають якість товару, його новизна, наукоємність і інтелектуальноміскість виробів. Тому більшість країн світу забезпечують підвищення обсягів свого експорту за рахунок використання інновацій, розробки високотехнологічних продуктів, створення яких неможливо без розвитку науково-технічного потенціалу. Для його оцінки використовується такий показник як витрати на інновації. Цей показник відбиває здатність країни до інноваційної діяльності і, крім величини витрат на НДОКР, враховує витрати на дизайн і маркетинг, чисельність зайнятих у науковій сфері, число отриманих патентів усередині країни і за рубежем, ступінь захисту інтелектуальної власності, розвиненість сфери утворення. На протязі 1995-2002 рр. цей очолюють Японія, Швейцарія і США .[1 c.250]

В останні роки важливе значення в забезпеченні міжнародної конкурентних переваг товарів здобуває екологічний фактор. Більш жорсткі екологічні стандарти, зростаючі вимоги до якості товару й одночасно більш гостра конкуренція на світовому ринку змушують компанії при розробці нових виробів використовувати принципи попередження забруднень у комплексі з екологічним самоконтролем. У зв'язку з цим важливою задачею є удосконалювання ринкових механізмів таким чином, щоб екологічні витрати включалися в собівартість продукції, що випускається. Ціни на товари і послуги повинні враховувати екологічний фактор їхнього виробництва, а також використання, подальшої утилізації, видалення відходів і рециркуляції.

В суперництві фірм, галузей, країн одні перемагають, інші зазнають поразки. Чому одні виявляються більш здатними до конкурентної боротьби, чим інші? Класичне пояснення даного явища належить Д. Рікардо. Він розвив ідею А. Сміта про абсолютну перевагу (відповідно до якої країна експортує товар, якщо витрати виробництва для даного товару в ній нижче, ніж в інших країнах) і створив концепцію порівняльної переваги. А.Сміт трактував конкуренцію як поведінкову категорію індивідуальні продавці і покупці суперничають на ринку за більш вигідні продажі і покупки відповідно. При цьому успіх країни в конкретних областях порозумівається максимально ефективним використанням факторів виробництва (робоча сила, земля, капітал і природні ресурси) ринкові сили самі направляють ресурси країни в ті галузі, де вони можуть бути застосовані з максимальною ефективністю. Продукція цих галузей експортується, а імпортуються ті товари і послуги, у виробництві яких країна випробує порівняльний недолік факторів [39,c.,90].

З розвитком процесів глобалізації й інтеграції концепція порівняльних переваг на основі факторів виробництва не завжди пояснює структуру експорту й імпорту країн. Нова парадигма була створена Майклом Портером. Тільки вихід на ринок з товаром, що має достатні конкурентні переваги, дає можливість підприємству вижити в умовах ринку. Підприємства, що вкладають сили в товар, не маючий таких переваг, приречені на загибель. [2 c.80]

На сьогоднішній день не існує загальноприйнятого визначення поняття «конкуренція», проте, всі одностайно визнають, що конкуренція є «однією з найбільш яскравих відмінних рис бізнесу, двигуном економічного прогресу, механізмом саморегуляції ринкової економіки». У літературі, присвяченій цій проблемі, присутні три підходи до визначення конкуренції [41,c.107].

Перший підхід визначає конкуренцію як змагальність на ринку. Він ґрунтується на повсякденному розумінні конкуренції як суперництва за досягнення кращих результатів на якому-небудь поприщі.

Другий підхід розглядає конкуренцію як елемент ринкового механізму, що дозволяє зрівноважити попит та пропозицію. Тут конкуренція виступає як сила, що забезпечує взаємодію попиту та пропозиції та забезпечує функціонування механізму ціноутворення. Конкуренція регулює пропорції суспільного виробництва через механізм міжгалузевої конкуренції відбувається перелив капіталів з галузі в галузь.

Третій підхід визначає конкуренцію як критерій, по якому визначається тип галузевого ринку. Цей підхід ґрунтується на мікроекономічній теорії – (на теорії морфології ринку), по якій «конкуренція» розуміється як властивість ринку, відповідно до якої під конкуренцією розуміється не суперництво, а скоріше ступінь залежності загальних ринкових умов від поводження окремих учасників ринку. В залежності від ступеня досконалості конкуренції на ринку виділяються різні типи ринків, для кожного з який властиво визначене поводження економічних суб'єктів.

Відповідно до закону України “Про конкуренцію й обмеження монополістичної діяльності на товарному ринку” “конкуренція – це змагальність суб'єктів, що хазяюють, коли їхні самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них односторонньо впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку”.[4 c.3] При цьому мається на увазі не обмеження конкуренції взагалі, навпаки, державна політика спрямована на її стимулювання. Мова йде про так називану “несумлінну, недоброякісну конкуренцію”, тобто промислове шпигунство, уведення споживача в оману, кримінальні методи ведення конкурентної боротьби і т.д.

Така політика нашої країни виходить з факту, що конкурентна боротьба повинна стимулювати підвищення різноманітності товарів і їх якості, впровадження інновацій, проникнення на нові ринки. Масштаб інтенсивності конкуренції визначається тим, наскільки швидко переваги в прибутку втрачаються в результаті успішного відтворення інновацій конкурентами. В першу чергу це залежить від того, наскільки швидко конкуренти реагують на ривок вперед підприємства піонера і наскільки динамічним є попит.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 136

Безкоштовна робота

Закрити

Розробка та обгрунтування програми забезпечення конкурентоздатності Товариства з обмеженою відповідальністю «АМіЛа»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.