Підприємства, господарські операції вступають у господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, що є постачальником для одних і покупцем для інших.

Постачальники – це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, МШП), що надають послуги (подачу електроенергії, газу, води, пари, тощо).

Підрядники – спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

Деякі підприємства з метою зменшення ризику і підвищення надійності поставок при виборі постачальника враховують наступне:

- цінову конкурентно спроможність (включаючи витрати на зберігання, транспортування і страхування);

- умови платежу;

- ремонт і після продажне обслуговування;

-відповідність продукції постачальника стандартом якості;

-можливість закупок безпосередньо у виробників або оптовиків;

-географічне місце розташування;

-основні види діяльності та фінансовий стан;

-виробничу потужність та обсяги випуску продукції за останні роки.

Закупівля як у зовнішній, так і внутрішній торгівлі – це придбання товарів, послуг за дорученнями замовника або з метою продажу.

Закупівля необхідних виробничих запасів і товарів може здійснюватися:

- безпосередньо конкретним підприємством;

-через агентів, які купують за свій рахунок чи від імені підприємства;

-через закупівельні бази, які утворені кількома підприємствами.

Багато підприємств купують товари та послуги в кредит без складання формальної кредитної угоди. Такі операції призводять до виникнення заборгованості, відомої, як кредиторська заборгованість.

Купівля в кредит – це придбання товарів з відстроченням платежу.

Кредит– економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

Основним із документів, що регулює відображення в обліку і звітності інформації про заборгованість є П(С)БО11 “Зобов’язання, як було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми цього стандарту застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами не залежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Зобов’язання – це борги підприємства, які виникають головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Зобов’язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи подіям) борги підприємства у майбутньому. Зобов’язання також іноді називають боргами або власними фінансовими зобов’язаннями підприємства.

Згідно П(С)БО11”Зобов’язання” усі зобов’язання поділяються на:

- поточні;

-довгострокові;

-забезпечення;

-непередбачені.

Класифікація зобов’язань

(таблиця 1)

Довгострокові зобов’язання -довгострокові кредити банків -інші довгострокові фінансові зобов’язання -відстрочені податкові зобов’язання

-інші довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання -короткострокові кредити банків -поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями -короткострокові векселі видані

-кредиторська заборгованість по товарах, роботах, послугах

-поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках з позабюджетних платежів, по розрахунках зі страхування, по розрахунках з оплати праці, по розрахунках з учасниками, по розрахунках з внутрішніх розрахунків, інші поточні зобов’язання.

Забезпечення -виплата відряджень працівникам -додаткове пенсійне забезпечення -виконання гарантійних зобов’язання
Непередбачені зобов’язання Зобов’язання яке може виникнути внаслідок минулих подій та існування якою буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більш невизначених подій, над якими підприємство не має повного контролю теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визначається, оскільки мало ймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити.

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат для покриття яких воно було створено.

Поточні зобов’язання це короткострокові фінансові зобов’язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання бухгалтерського балансу. Поточні зобов’язання погашаються за рахунок активів які класифікуються як поточні у тому ж бухгалтерському балансі, що і зобов’язання.

До поточних активів належать грошові кошти та інші ресурси щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства.

Сума погашення – не фінансова сума грошових коштів або їх еквівалентність, яка як очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання в процесі діяльності підприємства.

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка як очікується, буде необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Зобов’язання визначається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Якщо на дату балансу раніше визначили зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 4

Безкоштовна робота

Закрити

Контроль розрахунків з підрядниками

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.