Облік касових операцій

Основними завданнями обліку грошових коштів в касі є:

 • здійснення контролю за дотриманням касової та розрахун­кової дисципліни, в тому числі за зберіганням, своєчасним надходженням і витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до їх цільового призначення;
 • своєчасне і правильне оформлення документів і відобра­ження на рахунках бухгалтерського обліку операцій за ру­хом грошових коштів;
 • проведення інвентаризації грошових коштів та відображен­ня результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.
 • Для здійснення розрахунків готівкою на підприємстві організовують касу.

  Каса - це спеціально обладнане та ізо­льоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Під касою також розуміють всю сукупність готівки та грошових документів, тобто всі наявні гро­шові готівкові кошти, які знаходяться певний період часу на під­приємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках.

  В касі підприємства можуть зберігатись не тільки готівкові кошти, але і цінні папери, грошові документи, та бланки суворої звітності, зокрема, трудові книжки і вкладні листки до них, акції, облігації, інші цінні папери, лотерейні квитки, бланки путівок, до­ручень тощо.

  Готівковий обіг на підприємстві регламентований Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, за­твердженим Постановою Правління Національного банку України №637 від 15.12.2004 р.

  Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах вста­новленого ліміту залишку.

  Ліміт- обмеження, межа, гранич­на кількість або гранична норма чого-небудь.

  Ліміт залишку готівки (ліміт каси)-це гранична сума грошо­вих коштів, яка може знаходитись у касі підприємства на кінець робочого дня. Всю готівку понад суми встановлених лімітів під­приємства повинні здавати для зарахування на поточний рахунок за порядком та в строки, встановлені і узгоджені з установою бан­ку, в якому відкритий такий поточний рахунок. Понад ліміт в касі можуть знаходитися гроші на виплату заробітної плати протягом трьох днів з моменту отримання їх в банку.

  Касові операції оформлюються документами, типові форми яких затверджені Наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 р. № 51, і мають застосовуватися без змін на всіх під­приємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності.

  Розрахунки готівкою проводяться із застосуванням типових первинних документів, а саме: прибуткових (КО-1) та видаткових (КО-2) касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, проїзних документів тощо, які підтверджують факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повер­нення) коштів, а також з допомогою рахунків-фактур, договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо.

  Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі при­буткового касового ордера, підписаного головним бухгалтером, або його заступником і касиром. У прибутковому касовому орде­рі зазначається сума (цифрами та прописом), від кого прийнято гроші та на якій підставі. При цьому особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером і касиром.

  Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касо­вим ордером, який підписується керівником і головним бухгалте­ром підприємства. У випадку видачі грошей окремій особі за ви­датковим касовим ордером касир повинен вимагати пред’явлення документа, який засвідчує особу утримувача та містить фотокарт­ку, особистий підпис власника. Видача коштів з каси не підтверджена розпискою одержувача у видатковому касовому ордері або іншому документі, що його замінює, у виправдання залишку готів­ки в касі не приймається. Ця сума вважається нестачею і стягуєть­ся з касира.

  Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видатко­ві документи мають бути заповнені бухгалтерією тільки чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою друкар­ських машинок, принтерів та іншими способами, які б забезпечи­ли збереження цих записів протягом установленого терміну збері­гання документів - до трьох років.

  У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається під­става для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача прибуткових касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що вносять або одержують гроші, забороняється. Приймання та видача коштів за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання, крім випадків видачі коштів за розра­хунково-платіжними відомостями.

  На операцію зі здачі грошей до банку касир, крім видатково­го касового ордеру, також оформляє об’яву на внесок готівкою, в якій вказує дату операції, хто здає кошти та через кого, банк і на­зву одержувача, сума цифрами та прописом, призначення внеску, номер власного рахунку.

  Оплата праці, виплата допомоги з тимчасової непрацездатнос­ті, премій тощо проводиться касиром за платіжними відомостя­ми без складання видаткового касового ордера на кожного отри­мувача.

  Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відо­бражаються в Касовій книзі, тобто обліковому регістрі, призначе­ному для обліку касових операцій касиром підприємства.

  Листки Касової книги мають бути завчасно пронумеровані, прошнуровані й опечатані печаткою. Кількість листків у Касо­вій книзі засвідчується підписами керівника підприємства і го­ловного бухгалтера і скріпляється печаткою. Записи в Касовій книзі ведуться в двох примірниках через копіювальний папір. Другий (відривний) листок книги служить звітом касира, який наприкінці дня разом з доданими документами надається бух­галтеру (під розписку в касовій книзі) для перевірки правиль­ності записів і виведених залишків грошових коштів на кінець дня.

  Рис 6.2. Операції і розпорядчі документи для складання прибуткових касових ордерів

  Прибуткові касові ордери або видаткові документи до передачі у касу регістру ют вся бухгалтерією в журналі реєстрації прибут­кових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, оформлені на підставі платіжних (розрахунково-платіжних) відо­мостей на виплату заробітної плати, регіструються після її видачі.

  Під час одержання прибуткових касових ордерів або видатко­вих документів касир зобов’язаний перевірити:

  Рис. 6.3. Документи, що є підставою для оформлення касових ордерів

  1)наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного під­пису керівника підприємства або осіб, ним уповноважених;

  2)правильність оформлення документів;

  3)наявність перелічених у документах додатків.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 9

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Облік касових операцій

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.