Облікові регістри та їх класифікація

Після оформлення первинних документів облікова інформація відображається в облікових регістрах.

Регістри бухгалтерського обліку - це спеціальні таблиці пев­ного формату та будови, які призначені для систематизації та групування інформації про документально оформлені господар­ські операції.

Проведення записів в регістрах називається обліковою ре­єстрацією, що є окремим групуванням інформації про зміни кожного виду активів, власного капіталу та зобов’язань про­тягом звітного періоду. В результаті на кінець звітного періоду в регістрах накопичується облікова інформація, яка потріб­на для складання звітності підприємства, а також для форму­вання джерела даних для використання в аналітичній роботі, плануванні, розробці бюджетів і в управлінні господарськими процесами. Своєчасність та правильність облікової реєстрації є досить відповідальною ділянкою облікової роботи і набуває зна­чення для ведення бухгалтерського обліку та здійснення інших функцій управління.

Для повного забезпечення облікових потреб у деталізації ін­формації за напрямками її майбутнього використання в практиці застосовують різноманітні облікові регістри. Можна виділити дві їх групи:

1)типових форм (наприклад, журнали - ордери, Головна кни­га, Касова книга);

2)довільних форм, які розробляються бухгалтерами підпри­ємств для додаткового узагальнення даних за потребою ме­неджерів. Крім того, облікові регістри поділяють на види за такими ознаками:

 • зовнішнім виглядом;
 • будовою або формою;
 • видом бухгалтерських записів;
 • ступенем узагальнення інформації.
 • Рис. 5.3. Класифікація облікових регістрів

  За зовнішнім виглядом облікові регістри по­діляються на книги, картки, листки.

  Бухгалтерські книги складаються з пере­плетених листів (аркушів), які обов’язково про­шнуровуються і нумеруються. На зворотному боці останнього аркуша вказується загальна кількість пронумерованих арку­шів, проставляється печатка і підпис головного бухгалтера. На обкладинці зазначається назва підприємства (організації, уста- нови) та код його реєстрації в органах статистики, назва книги та період, на який її заведено (дата початку та закінчення запо­внення).

  Призначення кожного аркуша книги відповідає або синтетич­ному рахунку - в Головній книзі, або виду матеріальних запасів - в Книзі складського обліку, або певному робочому дню - в Касовій книзі. Для зручності в Головній книзі синтетичні рахунки про­ставляються за порядковим номером, а в Книзі складського обліку кожна назва запасів - в алфавітному порядку.

  Бухгалтерські картки- це листки цупкого паперу, призначені для довготривалих записів шляхом накопичення (Картки склад­ського обліку, інвентарні картки), зберігаються в спеціальних ящиках або папках як картотека, яку складають за певними озна­ками. Для зручності роботи картки певного виду мають однаковий (стандартний) розмір, що особливо актуально для неавтоматизованих ділянок аналітичної облікової роботи, де вони безпосеред­ньо й використовуються. При відкритті карток їм присвоюють но­мер, що полегшує їх пошук у картотеках. Відповідальність за скла­дання картотек, їх поновлення та правильність записів у картках покладається на працівників бухгалтерії відповідно до посадових обов’язків.

  Окремі листки призначені для обліку певної групи господар­ських операцій (журнали-ордери, відомості тощо). Листки, як пра­вило, за один звітний період (місяць) зберігаються в папках, що дає можливість використовувати їх незалежно один від одного та окремо опрацьовувати.

  За будовою або формою в практиці розріз­няють регістри двосторонні, односторонні, багатографні та шахові.

  Двосторонні регістри призначені для реєстрації операцій в двох частинах: дебетовій - зліва та кре­дитовій - справа. Записи в дебетовій частині проводяться для відображення збільшення активів або зменшення власного ка­піталу та зобов’язань, записи у кредитовій частині, навпаки, - для зменшення активів або збільшення власного капіталу та зобов’язань. За будовою двосторонні регістри є найпростіши­ми, що пояснює їх широке використання для облікових записів (табл. 5.3).

  Відомість розрахунків з бюджетом за комунальним податком (рахунок 642/7)

  Дата, місяць, рік Нараховано Сплачено
  27.01.2008 170 170
  27.02. 2008 170 187
  27.03. 2008 170 170
  Всього 510 561
  Недораховано (переплата) _________ (51)_________

  Кількісно-сумові регістри призначені для аналітичного обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями у натуральних і грошових вимірниках (картки обліку матеріалів, сировини, гото­вої продукції тощо).

  Кількісно-сортові регістри використовуються для аналітично­го обліку товарно-матеріальних цінностей у розрізі сортів або роз­мірів і ведуться в основному на складах промислових та торгівельних підприємств з метою оперативного інформаційного забезпе­чення поточного управління.

  Багатографні регістри призначені для ведення різноманітних господарських об’єктів і операцій (Головна книга (табл. 5.4), жур­нали при журнальній формі обліку, відомості при спрощеній фор­мі ведення обліку, Журнал реєстрації господарських операцій при простій формі обліку).

  У багатографних регістрах дебетова або кредитова графи ма­ють підграфи, де розшифровуються записи в кореспонденції за ін­шими рахунками.

  Відмінністю шахових облікових регістрів від багатографних є деталізація оборотів одночасно як по дебету, так і по кредиту пев­ної групи рахунків або всіх синтетичних рахунків за певний пері­од. Такою є шахова оборотна відомість, яку доцільно використову­вати для перевірки дебетових та кредитових оборотів за всіма син­тетичними рахунками за звітний період.

  Характерною ознакою будови шахових регістрів є подання об­лікових даних за двома ознаками. Так, сума господарської операції повинна відображатися за правилом подвійного запису по дебету одного та кредиту іншого рахунка, тому загальна сума всіх госпо­дарських операцій з однаковою кореспонденцією рахунків буде відображатися в шаховій відомості на перетині стовпчика «дебет кореспондуючого рахунка» та рядка «кредит кореспондуючого ра­хунка». До таких регістрів можна віднести також Оборотно-саль­дову відомість при спрощеній формі ведення обліку.

  Шаховий принцип будови облікових регістрів базується на балансовому рівнянні, тобто на рівності записів по дебету рахун­ків та по кредиту рахунків. Використання цього принципу також можливе для характеристики окремих об’єктів обліку за двома ін­шими ознаками. Наприклад, при складанні бухгалтерських звітів про фонд оплати праці за структурою виплат та підрозділами під­приємства, для розшифрування та підсумку всіх витрат підприєм­ства за їх видами та місцем виникнення.

  За видом бухгалтерських записів об­лікові регістри поділяються на хро­нологічні, систематичні та комбіно­вані (змішані).

  Хронологічні регістри застосовуються для реєстрації фактів господарських операцій в порядку документального підтверджен­ня їх здійснення. До таких регістрів слід віднести: журнал реєстра­ції прибуткових та видаткових касових ордерів, а також журнали обліку надходження вантажів, руху виробничих запасів, надхо­дження готової продукції та її відвантаження тощо.

  Одночасно з хронологічними в роботі бухгалтерії використову­ються систематичні облікові регістри. Цей вид регістрів призна­чений для реєстрації на бухгалтерських рахунках окремих груп операцій однорідних за своїм економічним змістом на рахунках або синтетичного, або аналітичного обліку.

  Так, у Головній книзі облікова інформація групується за синте­тичними рахунками, а в інвентарних картках пооб’єктного обліку основних засобів та картках складського обліку - за аналітичними рахунками (за окремими позиціями).

  У комбінованих регістрах хронологічні та систематичні запи­си об’єднані. До таких регістрів, наприклад, належить Журнал-головна, яка має інформацію про господарські операції в хронологіч­ному вигляді та відповідні кореспонденції рахунків, журнал-ордери №1 та 2, відомості 3.1-3.5 та інші регістри журнальної форми ведення обліку.

  За ступенем узагальнення облікової інформації регістри поді­ляють на синтетичні, аналітичні та комбіновані.

  Регістри синтетичного обліку, або синтетичні регістри, - це регістри, в яких ведеться синтетичний облік, тобто господарські операції відображаються в системі синтетичних рахунків тільки у грошових вимірниках, з зазначенням дати та номера запису, без вказання їх змісту. Як правило, записам у синтетичні регістри передує накопичування облікової інформації в допоміжних відо­мостях за певний період (день, місяць, квартал). До синтетичних регістрів можна віднести Журнал реєстрації господарських опе­рацій при простій формі, Журнал-головну, журнали-ордери при журнально-ордерній формі, Головну книгу та журнали № 3, 4 при журнальній формі ведення обліку.

  Регістри аналітичного обліку, або аналітичні регістри. - це регістри, в яких ведеться аналітичний облік, тобто зміни об’єктів бухгалтерського обліку відображаються на аналітичних рахунках з належним рівнем деталізації облікової інформації: з зазначен­ням дати та номера запису, змісту господарської операцій, суми в натуральних та грошових вимірниках або тільки в грошових ви­мірниках. До таких регістрів слід віднести книги та картки склад­ського обліку, відомості розрахунків з підзвітними особами, особо­ві рахунки персоналу, інвентарні картки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, деякі відомості журнальної форми ве­дення обліку тощо.

  Удосконалення техніки облікової реєстрації пов’язано з вико­ристанням комбінованих облікових регістрів. Виходячи з назви цих регістрів, вони поєднують у собі особливості аналітичних та синтетичних регістрів. Це обумовлює підвищення ефективності роботи обліковців, оскільки не має необхідності звіряти записи в аналітичному та синтетичному обліках, скорочується час на опра­цювання облікової інформації та її пошук. Прикладом цього виду регістрів є більшість відомостей при журнальній формі ведення обліку, відомості при спрощеній формі ведення обліку.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 6

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Облікові регістри та їх класифікація

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.