Оцінка і калькулювання при відображенні в обліку процесів господарської діяльності

План

1. Процеси діяльності суб’єкта господарювання і характеристика кругообігу засобів підприємства

2. Облік процесу придбання засобів виробництва

3. Облік процесу виробництва та формування собівартості і готової продукції

4. Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових результатів готової продукції

1. Процеси діяльності суб’єкта господарювання і характеристика кругообігу засобів підприємства

У будь-якому суб’єкті господа­рювання, що здійснює господар­ську діяльність, відбувається кру­гообіг засобів. При цьому останні змінюють свої натуральні та вар­тісні характеристики. Цей процес зумовлений наявністю товарно-грошових відносин.

Вперше ідею відображення кругообороту вартостей засобів об­ґрунтував французький економіст Франсуа Кене (1694—1774) у роз­робленій ним «Економічній таблиці кругообігу капіталу» (рис. 4.3).

Господарський процес - це сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання певного господарського завдання.

Господарські процеси або процеси операційного циклу - поста­чання (придбання), виробництво, реалізація (збут) відображають процес кругообороту капіталу, спричинений функціонуванням то­варно-грошових відносин.

Рис. 4.3. Кругообіг вартостей засобів

Господарські процеси, які спричиняють зміни в суб’єкті госпо­дарювання, можна поділити на три види, що характеризують:

1)створення суб’єкта господарювання;

2)діяльність суб’єкта господарювання;

3)припинення діяльності суб’єкта господарювання.

За першим видом господарського процесу виокремлюють:

 • заснування суб’єкта господарювання шляхом внесення за­сновниками внесків у статутний капітал;
 • зміну організаційно-правової форми суб’єкта господарю­вання.
 • Другий вид характеризується процесами господарської діяль­ності:

 • постачання;
 • виробництва;
 • збуту (реалізації).
 • Третій вид пов’язаний із ліквідацією суб’єкта господарювання і включає:

 • закриття суб’єкта господарювання за згодою засновників;
 • зміну організаційно-правової форми суб’єкта господарю­вання внаслідок його реорганізації, поділу, дроблення;
 • банкрутство суб’єкта господарювання тощо.
 • Діяльність будь-якого підприємства складається з трьох безпе­рервних взаємопов’язаних господарських процесів:

 • постачання (заготівля) - придбання засобів і предметів праці різних видів, необхідних для забезпечення виробни­чих потреб, а також товарів для реалізації;
 • виробництво - процес виготовлення продукції, надання по­слуг, виконання робіт;
 • реалізація - виконання договірних зобов’язань перед за­мовниками та покупцями, отримання виручки за відванта­жену продукцію, виконані роботи, надані послуги. В резуль­таті процесу реалізації підприємство отримує прибуток або збиток.
 • Економічний зміст кожної стадії кругообороту капіталу відо­бражається в системному бухгалтерському обліку за допомогою рахунків (рис. 4.4.).

  Рис. 4.4. Кругообіг капіталу в системі рахунків (процеси операційного циклу)

  Замкнений послідовний рух засобів від одного процесу до іншо­го в ході діяльності підприємства називається кругообігом госпо­дарських засобів.

  Його можна відобразити за допомогою наступної схеми (рис. 4.5).

  Рис. 4.5. Взаємозв'язок процесів господарської діяльності підприємства

  У кругообігу господарські засоби постійно змінюють свою фор­му: у процесі постачання вони з грошової форми перетворюються на виробничі запаси; у процесі виробництва предмети праці (під дією засобів праці та самої праці) набувають форми продуктів пра­ці (готова продукція); у процесі реалізації продукти праці знову на­бувають грошової форми.

  Засновниками ТзОВ «Ольвія» до статутного ка­піталу внесено готівку в 400 тис. грн За рахунок грошових коштів придбано матеріали (пиломатеріали, фанера, ла­ки тощо), тобто грошові кошти перетворились на матеріали (один актив перетворився на інший). Загальна сума засобів підприєм­ства при цьому не змінилася. З матеріалів виготовлено меблі, тоб­то вони перетворились на готову продукцію. Загальна сума засобів при цьому також не змінилася. Пізніше меблі реалізували і вони перетворилися на гроші. В результаті цього господарського проце­су гроші перетворилися на гроші:

  Уяву про діяльність підприємства дає схема господарських про­цесів (рис. 4.6).

  Конкретний факт господарського життя, оформлений доку­ментом, називається господарською операцією.

  Незалежно від виду діяльності, всі операції повинні бути доку­ментально оформлені. Лише на підставі документів, які мають економічне та юридичне значення, можливе відображення цих операцій в обліку.

  Господарські операції підприємства можна поділити на ви­ди, що відповідають трьом процесам кругообігу: операції процесу постачання (заготівлі), операції процесу виробництва та операції процесу реалізації. Кожний процес характеризується властивим тільки для нього комплексом господарських операцій, що викли­кають зміни в складі майна та джерелах формування господар­ських засобів.

  Три процеси кругообігу засобів нерозривно пов’язані між со­бою, один випливає з іншого та будь-який наступний процес не­можливий без попереднього. Порушення в будь-якій ланці процесу кругообігу господарських засобів призводить до погіршення діяль­ності підприємства. Важливе значення для підвищення ефектив­ності використання господарських засобів має скорочення часу їх перебування на кожній стадії кругообігу, тобто прискорення їх оборотності.

  Рис. 4.6. Чергування процесів діяльності підприємства

  Кругообіг господарських засобів підприємства поділяється на:

  1)сферу виробництва, що охоплює процес виробництва;

  2)сферу обігу що включає процес постачання та реалізації.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 23

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Оцінка і калькулювання при відображенні в обліку процесів господарської діяльності

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.