План

1. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і будова

2. Подвійний запис

3. План рахунків бухгалтерського обліку

4. Класифікація рахунків

5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

1. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і будова

Рахунки бухгалтерського обліку - спосіб отримання показ­ників про однорідні елементи господарських засобів і джерел їх утворення. В процесі господарської діяльності виникають зміни в складі засобів і джерел. Для того, щоб врахувати усі зміни, ви­користовують систему рахунків бухгалтерського обліку. Кількість і назва рахунків визначається планом рахунків. Побудова рахунків і їх вигляд залежать від об’єктів, форми і організації обліку.

Однак кожний рахунок поділяється на дві частини, з яких од­на призначена для відображення збільшення, а друга - зменшен­ня об’єкта обліку. Ці частини називають дебетом і кредитом, які в свою чергу залежно від потреб можуть мати деталізацію за стаття­ми, елементами і так далі.

Рахунок - це спосіб групування економічно-однорідних засо­бів підприємства, джерел іх формування та господарських про­цесів і поточного відображення операцій з ними.

Рахунок за будовою - це двостороння таблиця, ліву сторону якої позначають умовним терміном дебет, а праву - кредит. На­зву рахунка пишуть посередині таблиці.

Термін «дебет» походить від лат. debet,що означає «він винен», а «кредит» - від лат. credit,що означає «він вірить». Тепер дебет і кре­дит - це умовні технічні позначення сторін рахунку. Таку форму застосовують і розуміють однаково бухгалтери усього світу. Схема­тично рахунок має таку форму (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема рахунку бухгалтерського обліку

Відкриття рахунків - це здійснення записів в рахунках про їх найменування і початкові сальдо. Відкрити рахунок - це значить дати йому найменування (проставити шифр) і записати початкове сальдо, якщо таке є. Відкриття синтетичних і аналітичних рахун­ків проводиться звичайно на початку року у відповідних облікових регістрах.

Закриття рахунків - записи, після яких рахунки бухгалтер­ського обліку не мають сальдо. Рахунки можуть закриватися в за­лежності від стану об’єкта обліку. Наприклад, рахунок № 39 «Ви­трати майбутніх періодів» закриється після списання всіх цих витрат за призначенням. Періодичне закриття деяких рахунків передбачається діючими положеннями бухгалтерського обліку. Деякі рахунки закриваються шляхом перерахунку сальдо по них на другі рахунки.

По відношенню до балансу рахунки є активні і пасивні.

Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху ак­тивів і відкриваються для статей балансу, які знаходяться в активі бухгалтерського балансу («Основні засоби», «Нематеріальні акти­ви», «Виробничі запаси», «Товари», «Каса», «Рахунки в банках», «Роз­рахунки з покупцями та замовниками» тощо).

Пасивні рахунки призначені для обліку наявності та зміни дже­рел утворення і відкриваються для статей балансу, що містяться в пасиві балансу («Статутний капітал», «Резервний капітал», «Нероз­поділені прибутки», «Довгострокові позики», «Розрахунки з поста­чальниками та підрядниками», «Розрахунки з оплати праці» тощо).

При відкритті рахунків у них записують початкові сальдо на підставі даних статей балансу. Оскільки господарські засоби роз­міщені в лівій стороні балансу - активі, то і сальдо в активних ра­хунках записують зліва в дебеті рахунка. Так як джерела господар­ських засобів відображають у балансі з правої сторони, то і сальдо в пасивних рахунках записують справа у кредиті рахунка. Отже, активні рахунки завжди мають дебетове сальдо, а пасивні ра­хунки - кредитове, що засвідчує тісний взаємозв’язок між балан­сом і рахунками.

Побудову активних і пасивних рахунків зображено на рис. 3.2.

Обороти по рахунках - підсумки записів за дебетом і креди­том рахунків бухгалтерського обліку за визначений період (мі­сяць, квартал, рік). Обороти по рахунках відповідно називають­ся дебетовими і кредитовими. Обороти підраховуються в кінці кожного місяця. Дебетовий оборот означає в активному рахунку збільшення, а в пасивному - зменшення об’єкта обліку за місяць. Кредитовий оборот показує в активному рахунку зменшення, а в пасивному- збільшення об’єкта обліку за місяць. Для того, щоб ви­значити сальдо по рахунку потрібно спочатку визначити по ньому обороти.

Рис. 3.2. Побудова активних і пасивних рахунків

В активних рахунках, де залишок завжди дебетовий, збільшен­ня коштів відображається за дебетом, а зменшення - за кредитом. У пасивних рахунках, де залишок завжди кредитовий, збільшення джерел відображають за кредитом, а зменшення - за дебетом.

Для визначення залишку (сальдо) на кінець місяця на активно­му рахунку необхідно: до початкового дебетового залишку (сальдо) додати дебетовий оборот і відняти кредитовий оборот. На пасивно­му рахунку залишок (сальдо) на кінець місяця визначається дода­ванням до початкового кредитового залишку (сальдо) кредитового обороту і відніманням дебетового обороту.

Синтетичні і аналітичні рахунки

Синтетичними називають рахунки призначені для обліку економічно одно­рідних груп, засобів, іх джерел та госпо­дарських процесів у грошовому вимірни­ку. Облік, який здійснюють на підставі таких рахунків, називаєть­ся синтетичним обліком. Дані синтетичного обліку використову­ють при складанні бухгалтерського балансу та інших форм фінан­сової звітності.

Для оперативного управління підприємством потрібна деталь­на інформація про конкретні види засобів, їх джерел, а також гос­подарських процесів. Таку інформацію одержують за допомогою аналітичних рахунків.

Термін «аналітичний» походить від лат. апаїузіз - розкладання, розчленування цілого на складові (елементи). Облік, здійснюва­ний на підставі аналітичних рахунків, називається аналітичним. Це облік, в якому, крім грошового, застосовують натуральні й тру­дові вимірники. Наприклад, до синтетичного рахунку «Розрахунки з оплати праці» відкривають аналітичні рахунки за прізвищами працівників, «Адміністративні витрати» - за видами витрат, «Гото­ва продукція» - за видами готової продукції тощо.

Взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунка­ми характеризується таким чином.

1) На рахунках синтетичного й аналітичного обліку залишок (сальдо) розмішується на одній і тій же стороні рахунка.

2) Якщо дебетується чи кредитується синтетичний рахунок, то однаково дебетуються чи кредитуються його аналітичні рахунки.

3) Кожну операцію на рахунках синтетичного обліку записують загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках - част­ковими сумами.

4) Сума залишків (сальдо) і оборотів за всіма аналітичними ра­хунками має дорівнювати залишку (сальдо) й оборотам, відповід­но, синтетичного рахунка. Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок у бухгалтерських записах.

Субрахунки - це спосіб додаткового групування однорідних аналітичних рахунків у межах синтетичного рахунка для отри­мання узагальнених показників. Так, на синтетичному рахунку «Виробничі запаси» аналітичні рахунки групують за субрахун­ками: «Сировина і матеріали», «Паливо», «Тара і тарні матеріали», «Будівельні матеріали», «Запасні частини» тощо; синтетичний рахунок «Розрахунки з різними дебіторами» включає субрахунки «Розрахунки за виданими авансами», «Розрахунки з підзвітними особами», «Розрахунки за нарахованими доходами» тощо.

Взаємозв’язок синтетичного й аналітичного обліку є результа­том деталізації і узагальнення в інформаційній системі бухгалтер­ського обліку і включає: синтетичні рахунки, субрахунки, аналі­тичні рахунки.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.