Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку

Кожна наука має свій предмет (що вивчає ця наука) та метод (як, влас­не, відбувається процес цього ви­вчення).

Предметом обліку є фактичний стан об’єкта і фактичні резуль­тати його зміни, тобто господарська діяльність суб’єкта господа­рювання, його майно і джерела утворення.

На підприємствах різних галузей економіки предмет бух­галтерського обліку має свої особливості. Так, на машинобу­дівному підприємстві предметом бухгалтерського обліку є весь процес виготовлення і реалізації машин та обладнання, у буді­вельній організації предметом бухгалтерського обліку є процес будівництва об’єктів, здійснення будівельно-монтажних робіт тощо).

Предмет бухгалтерського обліку знаходить своє відображення через окремі елементи, які називають об’єктами.

Об'єкти обліку - це засоби підприємства, джерела іх утворен­ня та господарські процеси, які забезпечують рух майна і джерел з метою отримання прибутку.

Рис. 1.8. Об'єкти бухгалтерського обліку

Об’єкти, що складають основу бухгалтерського обліку, пред­ставлені в трьох угрупуваннях.

Господарські засоби підприємства і джерела їх утворення кла­сифікують за двома ознаками:

 • за складом і розміщенням;
 • за джерелами формування.
 • За складом і розміщенням господарські за­соби підприємства групують за такими на­прямами:

 • за формами функціонування;
 • за монетарною ознакою;
 • за характером участі в господарському процесі, швидкістю їх обігу;
 • за ступенем ліквідності;
 • за участю у виробничому процесі;
 • за видами діяльності;
 • за нарахуванням зносу (амортизації) (рис. 1.9).
 • За формами функціонування господарські засоби (активи) по­діляють на такі групи: матеріальні засоби (активи); нематеріальні засоби (активи); фінансові активи.

  Матеріальні активи - це засоби підприємства, які мають ма­теріально-речову форму; наприклад, будинки, споруди, машини, сировина, матеріали, готова продукція тощо.

  Нематеріальні активи- це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприєм­ства) та утримуються підприємством для використання протягом періоду більше року (або одного операційного циклу, якщо він пе­ревищує один рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам. До нематеріальних активів належать придбане право на місце на товарній, фондовій біржах і використання земельних ділянок, майнові права на інте­лектуальну власність, в тому числі програмне забезпечення, вар­тість одержаних патентів, ліцензій та інших активів, які не мають матеріальної форми, але дають можливість підприємству отриму­вати прибуток.

  Фінансові активи- це група господарських засобів (активів) під­приємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інстру­ментів, які належать підприємству. До цієї групи належать готівкові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валютах, фі­нансові інвестиції підприємства, дебіторська заборгованість.

  Рис. 1.9. Класифікація господарських засобів

  Фінансові інвестиції - це активи, що їх утримує підприємство для збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До фінансових ін­вестицій належать вкладення коштів підприємства в цінні папери та статутні капітали інших підприємств. У бухгалтерському обліку виділяють довгострокові фінансові інвестиції з терміном повер­нення понад рік і короткострокові (поточні) фінансові інвестиції з терміном погашення до року.

  Дебіторська заборгованість - це заборгованість різних фізич­них і юридичних осіб перед даним підприємством за реалізовану їм продукцію чи надані послуги, які ще не оплачені. Фізичні і юри­дичні особи, які мають таку заборгованість перед даним підпри­ємством, називаються його дебіторами.

  За монетарною ознакою господарські засоби (активи) підпри­ємства поділяють на монетарні та немонетарні активи.

  Немонетарні активи - це всі активи, крім грошових коштів, їхніх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій сумі грошей.

  До монетарних активів підприємства належать грошові ко­шти, їхні еквіваленти та дебіторська заборгованість у фіксованій сумі.

  За характером участі в господарському обороті і швидкістю їх обігу господарські засоби підприємства поділяють на оборотні та необоротні.

  Оборотні засоби (активи) - це грошові кошти та їхні еквівален­ти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призна­чені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців від дати складання балансу. Основними елементами оборотних активів підприємства є товарно-матері­альні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, дебітор­ська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі.

  Оборотні засоби поділяють на нормовані (виробничі запаси, паливо, незавершене виробництво) та ненормовані (дебіторська заборгованість).

  Необоротні господарські засоби підприємства - це сукупність майнових цінностей, які, або багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності, або мають термін погашення біль­ше одного року.

  До складу необоротних (довгострокових) господарських засо­бів підприємства належать: основні засоби, незавершене будівни­цтво, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, відтерміновані податкові активи, довгострокова дебіторська за­боргованість (яка буде погашена через двадцять місяців від дати, на яку складений баланс), інші довгострокові активи (музейні екс­понати, бібліотечні фонди, МШП із тривалістю використання по­над рік, природні ресурси тощо).

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 11

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.