План

1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів.

2. Організація обліку надходження необоротних активів

3. Організація обліку наявності необоротних активів.

4. Організація обліку зносу та ремонту необоротних активів.

5. Організація обліку вибуття необоротних активів.

1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів.

Переважна частина активів бюджетних установ складають необоротні активи. Підсистема обліку необоротних активів виділяє напрямки:

- облік надходження та руху;

- облік зносу та ремонту;

- облік вибуття.

Як і вся система бухгалтерського обліку, дана облікова підсистема потребує організацію, при цьому об’єктами організації виступають перераховані вище її складові.

Організація обліку необоротних активів уявляє собою процес вибору і упорядкування способів і прийомів, обробки і видачі достовірної і своєчасної вихідної інформації про наявність, рух, зберігання, використання і вибуття необоротних активів. Побудова механізму реалізації такого процесу не можливе без організації інвентарного обліку, закріплення об’єктів необоротних активів за конкретними матеріально-відповідальними особами, розробкою номенклатур (облікових), графіків руху носіїв облікової інформації, розробки робочих інструкцій, випрацювання планів ремонтних робіт тощо. Зазначені положення повинні бути відображені в обліковій політиці установи чи організації.

Організація обліку і контролю необоротних активів регламентується такими нормативними документами:

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Інструкція з обліку основних засобів та іншитх необоротних активів бюджетних установ затвердждена Наказом Державного казначейства України № 64 від 17.07.2000.

Інструкція з обліку і зберігання музейних цінностей з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що знаходяться в державних музеях СРСР, затверджена Наказом Міністерства культури СРСР № 513 від 15.12.87.

ЗАКОН України “Про гуманітарну допомогу” 1192-14 від 22.10.99.

Порядок бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетних установах, гуманітарної допомоги, затвердженого Наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 113.

Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкціії з їх складання затвердженого Наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України № 125/70 від 2.02.97.

Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей затверджена Наказом Державного казначейства України № 141 від 10.08.2001.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ затверджена Наказом Державного казначейства України № 1421/181 від 10.08.01.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 22.01.96.

Інсрукція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.98.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ затверджений Наказом Головного управління Державного казначейства України № 114 від 10.12.99.

Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ затверджена Наказом Державного казначейства України № 61 від 10.07.2000.

Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання затверджена Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000.


2. Організація обліку надходження необоротних активів

Організація обліку надходження необоротних активів передбачає наступні кроки:

підготовка роботи по закупівлі необоротних активів;

встановлення порядку приймання об’єктів як необоротних активів та їх ідентифікація;

вибір первинних документів та їх оприбуткування.

Закупівля бюджетними установами необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” шляхом проведення тендерних торгів. Для їх здійснення утворюються тендерні комітети (постійні чи тимчасові), до складу яких відповідно до Положенням про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Наказом Міністерства економіки України № 280 від 26.12.2000 рекомендовано включати посадових осіб організації – замовника з економічного, юридичного, фінансових підрозділів. Представниками бухгалтерської служби, що включаються до складу тендерного комітету може бути головний бухгалтер чи його заступник. На зазначених працівників, як на членів тендерної комісії доречно покладати функції по:

плануванню здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затвердженого кошторисного ліміту фінансового забезпечення та пріоритетності закупівель;

організації приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;

ведення звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

Віднесення потенційних об’єктів обліку до складу необоротних активів здійснюється відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. Так, необоротні активи це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року. До складу необоротних активів входять:

- основні засоби (необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю (комплект);

- інші необоротні матеріальні активи (необоротні активи, що мають матеріальну форму, але не ввійшли в попередню групу);

- нематеріальні активи (активи, що не мають фізичної (або матеріальної форми, використовуються установою в процесі її господарювання та адміністративної діяльності більше року).

Необхідною умовою раціональної організації обліку необоротних активів виступає класифікація, яка уявляє собою засіб виявлення і упорядкування зв’язків в системі супідрядних елементів. При розробці класифікації необоротних активів слід керуватись загальною класифікаційною схемою в межах рахунків і субрахунків поданого у Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ затвердженого Наказом Головного управління Державного казначейства України № 114 від 10.12.99 (рис. 1). В межах зазначеної класифікації визначаються групи, підгрупи і інші подільні елементи. Вірно розроблена класифікація необоротних активів є основою для подальшої організації обліку наявності необоротних активів, зокрема інвентарного обліку. 

Рис. 1. Класифікація необоротних активів бюджетних установ

Для прийняття об’єктів необоротних активів доцільно утворити постійно діючу комісію, до складу якої наказом керівника установи включають не менше трьох посадових осіб, а саме:

представники підрозділу бухгалтерського обліку (головний бухгалтер чи заступник);

представники підрозділу будівництва та ремонтів необоротних активів (головний інженер чи механік);

представники підрозділу матеріально-технічного забезпечення.

До складу комісії можуть бути включені матеріально-відповідальні посадові особи установи. Очолює комісію, як правило, головний спеціаліст – представник підрозділу, що відповідає за експлуатацію необоротних активів, ремонт і будівництво. Рекомендується включати до складу комісії представника вищестоячої установи. Це дозволить комісії у даному складу здійснювати приймання необоротних активів, що надходять в установу як гуманітарна допомога.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 36

Безкоштовна робота

Закрити

Організація обліку необоротних активів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.