Зміст

Вступ
1. Поняття, оцінка та визнання витрат згідно П(С)БО 16 „Витрати”
2. Аналітичний та синтетичний облік прямих виробничих витрат
3. Аналітичний та синтетичний облік загальновиробничих витрат
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

В умовах ринкової конкуренції важливе значення має організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку у формування собівартості продукції як одного з основних факторів збільшення прибутку.

Собівартістьпродукції є одним із показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства, відображають організаційно-технічний рівень підприємства, якість випуску продукції, продуктивність праці та раціональне використання фінансових ресурсів. Собівартість продукції – це якісний показник діяльності підприємства, що виражається у грошовій формі витрат підприємства на виробництво продукції та її збут.

Оптимізація рівня собівартості продукції, ефективність управління виробничо-господарським процесом та зниження витрат – дуже важливі показники діяльності, оскільки вони прямо пов’язані з отриманням прибутку підприємствами, що є метою їх діяльності. Звідси й випливає актуальність дослідження теми «Облік виробничих витрат підприємства». Метою обліку витратє інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень у процесі здійснення витратта в майбутньому при формуванні собівартості.

Метою моєї роботи є висвітлення теми «Облік виробничих витрат підприємства».

Структура роботи містить такі пункти: вступ; поняття, оцінка та визнання витрат згідноП(С)БО 16 „Витрати”; аналітичний та синтетичний облік прямих виробничих витрат; аналітичний та синтетичний облік загальновиробничих витрат; висновки; список використаної літератури, додатки.


1. Поняття, оцінка та визнання витрат згідноП(С)БО 16 „Витрати”

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16, витратами є зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо хоча б одна з умов визнання активів не виконується, актив не визнається, а витрати з придбання цього активу списуються в поточному періоді на «Інші операційні витрати». Списані активи обліковують на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи».

Із зменшенням активів виникають такі витрати:

-списання матеріалів на виробництво продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі;

-нарахування амортизації;

-списання основних засобів, нематеріальних активів, МШП, що стали непридатними;

-витрати від знецінення запасів;

-нестачі запасів (сировини, комплектуючих виробів, готової продукції, товарів);

-нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не може бути сплачена;

-благодійні внески;

-належні до сплати або сплачені штрафи, пені, неустойки.

Зобов’язаннями є заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють економічні вигоди.

Довитрат, що збільшують зобов’язання, належать нарахування:

-заробітної плати працівникам підприємства, які перебувають із ним у трудових відносинах;

-податків, зборів, обов’язкових платежів;

-відрахувань на обов’язкове і добровільне страхування;

-орендної плати, комунальних послуг, витрат зв’язку, послуг з реклами;

-послуг сторонніх організацій (юридичних, аудиторських, консультацій-них, медичних).

До витрат, згідно з П(С)БО 1 та П(С)БО 3, належать також нестача запасів, списання запасів або необоротних активів, які визнано активами, сплата штрафних санкцій, витрати на заохочування, соціальний і виробничий розвиток, нарахування податків, у тому числі податку на прибуток.

Елемент витрат— сукупність економічно однорідних витрат.

Об’єктом витрат є продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення витрат, пов’язаних з їх виробництвом (виконанням). (Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 131 від 14.06.2000.)

Непрямі витрати – витрати, які не можна віднести безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним способом.

Прямі витрати — витрати, що можуть бути віднесені безпо­середньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Критерії визнання витрат

Ці критерії передбачають, що:

-витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань;

-витратами звітного періоду визнаються або зменшення ак­тивів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшен­ня власного капіталу підприємства (за винятком зменшення ка­піталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені;

-витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені;

-якщо актив забезпечує одержання економічних вигод про­тягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

-платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, прин­ципала тощо;

-попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

-погашення одержаних позик;

-інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, властивим витратам;

-витрати, які відображаються зменшенням власного капі­талу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Усі витрати підприємства, згідно з П(С)БО 16, поділяють на виробничі, операційні та інші витрати діяльності (рис.1).

Рис. 1. Склад і класифікація витрат підприємства

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Облік виробничих витрат підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.