Зміст

Вступ 

1. Теоритичні основи 

1.1. Економічний зміст і завдання обліку нематеріальних активів 

1.2. Склад нематеріальних активів, їх визнання та оцінки 

2. Облік нематеріальних активів 

2.1. Первинна документація надходження та вибуття нематеріальних активів 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів 

2.3 Облік накопиченої амортизації нематеріальних активів 

3. Відображення інформації про нематеріальних активів у фінансовій звітності 

Висновки і пропозиції

Вступ

Актуальність теми дослідження. Економіка України знаходиться на перехідному етапі. В таких умовах головна мета підприємства — підвищувати управляємість підприємством, більше залучати інвестиційні ресурси, оперативно реагувати на ринкові зміни, задовольняти інтереси користувачів необхідною інформацією. Нематеріальні активи останнім часом займають значну питому вагу в загальній сумі капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск послуг, їх собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища. Облік нематеріальних активів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Бухгалтерський облік нематеріальних активів є функцією управління підприємства. На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням нематеріальних активів, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії. Мета і завдання дослідження. Мета цієї роботи полягає в розробці основних методичних принципів і організаційних основ обліку нематеріальних активів на підприємстві. Для досягнення наміченої мети в роботі поставлені і вирішені наступні завдання:

— розглянути призначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів;

— розглянути облік руху нематеріальних активів;

— розглянути облік амортизації нематеріальних активів;

— розглянути облік гудвілу.

Але їх особливість полягає в тому, що вони можуть на кінець строку визначеного корисного використання:

― стати не придатними до подальшого використання (100% зносу);

― бути придатними до подальшого використання (їх необхідно проіндексувати і далі використовувати в виробничій діяльності або реалізувати);

― стати більш цінними, ніж їх первинна вартість (необхідна оцінка вартості).

Мета та задачі дослідження. Мета цієї роботи полягає у вивчені та систематизації основних методичних принципів і організаційних основ вдосконалення обліку, контролю і аудиту нематеріальних активів підприємства в умовах діючого законодавства. Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені вирішенні наступні задачі:

― вивчені теоретичні та методологічні основи побудови обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства;

Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є методика обліку нематеріальних активів на підприємстві. У якості об»єкту дослідження обрано підприємство ТОВ “Геон” м. Києва. У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Голова С.Ф., Бугинця Ф.Ф., Грабової Н.Н., Завгороднього В. П., Добровського В. Н та інших, національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші інструктивні вказівки і рекомендації Міністерства фінансів України, облікові дані підприємства. Але повсякденне використання комп'ютерних програм, інтелектуальної праці (власності), розвиток науки і техніки зумовлюють потребу правового оформлення та відображення в бухгалтерському обліку цих процесів. Нематеріальні активи підприємства являють собою частину загального капіталу підприємства. На протязі всього часу діяльності підприємства нематеріальні активи частково відносяться до собівартості продукції.

У першому розділі "Теоретичні основи побудови обліку і аудиту нематеріальних активів підприємства" вказані основні задачі обліку і аудиту нематеріальних активів у фінансово-господарській діяльності підприємства, висвітлені основи побудови та міжнародні стандарти обліку і аудиту нематеріальних активів.

У другому розділі "Облік нематеріальних активів підприємства" розглянута діюча система обліку нематеріальних активів, її зв'язок з податковим обліком, внесено пропозиції щодо вдосконалення обліку нематеріальних активів з використанням інформаційних комп'ютерних систем.

У третьому розділі "Контроль і аудит нематеріальних активів підприємства" представлена методика перевірки нематеріальних активів підприємства державними контролюючими органами та аудит нематеріальних активів на МПМ "Контакт" в умовах діючої законодавчої бази.


1. Теоритичні основи

Згідно ПСБО 8 нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. В свою чергу в ПСБО 19 дається визначення терміну "немонетарні активи". Немонетарні активи — активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей. І в ПСБО 2 та законі України про бухгалтерський облік та фінансову звітність дається визначення терміну "активи". Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Виходячи з цього, визначення нематеріальних активів набуває наступного вигляду: "Нематеріальний актив" ― ресурс, контрольований підприємством в результаті минулих подій, використання якого, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам".

Дане означення, дає змогу зрозуміти економічний зміст поняття "нематеріальний актив", який дано в науковій літературі. Насамперед, нематеріальні активи відносяться до основного капіталу підприємства.

А саме, до юридичного капіталу ― це права розпорядження цінностями, які приносять власнику дохід, без застосування праці.

Покропивний С.Ф. розрізнює поняття нематеріальні ресурси і нематеріальні активи. Де, нематеріальні активи ― це доступ до прав власності автора, які захищено правами, "що самі по собі і є нематеріальними активами".

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Безкоштовна робота

Закрити

Фінансовий облік нематеріальних активів на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.