Зміст

1. Організація управлінського обліку на підприємстві
1.1. Принципи побудови управлінського обліку
1.2. Процес формування облікової інформації за рівнями управління
1.3. Облік за центрами відповідальності
1.4. Система записів господарських операцій на рахунках управлінського та фінансового обліку
1.5. Функціонування бухгалтерів-аналітиків та розподіл обов’язків в бухгалтерії
2. Аналіз взаємозв’язку «Витрати – Обсяг – Прибуток»
3. Напрямки удосконалення управління витратами підприємства
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

1. Організація управлінського обліку на підприємстві

1.1. Принципи побудови управлінського обліку

ЗакономУкраїни"Пробухгалтерськийобліктаформи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій. Отже, неможливо визначити чіткий порядок організації управлінського обліку на кожному підприємстві, проте можна визначити ряд факторів, які впливають на його побудову, та деякі загальні принципи організації обліку для управлінських потреб. Організація бухгалтерського управлінського обліку на підприємстві складається з трьох етапів: методологічний, технічний і організаційний. На першому, методологічному етапі, обирається модель управлінського обліку в залежності від його мети, визначаються об'єкти та методи обліку витрат, елементи методу бухгалтерського обліку, які будуть служити для формування інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень (план рахунків управлінського обліку, склад калькуляційних статей, тощо).

На другому, технічному етапі, обирається склад регістрів аналітичного обліку, форми внутрішньої звітності, визначаються напрямки руху інформації всередині підприємства.

Третій, організаційний етап, передбачає розподіл обов'язків між працівниками в системі управлінського обліку.

Створення системи управлінського обліку для конкретних цілей також відбувається в три етапи, кожен з яких вирішує свої специфічні завдання.

Етап 1. Формування управлінського рішення облікової задачі або аналіз і опис існуючого рішення Дії виконуються в наступній послідовності:

-визначається управлінська задача та її управлінське рішення;

-визначається перелік даних, необхідних для її вирішення, система їх збирання та правила документообороту;

- визначаються результати, яких планується досягти, та призначаються відповідальні за досягнення зазначених результатів.

Етап 2. Ув'язка прийнятих рішень з існуючими управлінськими рішеннями, обліковою політикою, бухгалтерською практикою та з існуючими обліковими технологіями

На цьому етапі потрібно узгодити дані управлінського обліку з даними фінансового та податкового. Потрібно, щоб результати за період за різними методами обліку відрізнялися в незначній мірі. Розроблена технологія управлінського обліку може потребувати зберігання специфічних даних або реалізації деяких нових функцій у програмному забезпеченні. Можливо, необхідно буде внести зміни до облікової політики або придбати нове програмне забезпечення з відповідними функціями.

Етап 3. Впровадження облікових технологій

Якщо всі дії попередніх етапів виконувалися максимально чітко, то на третьому етапі не повинно виникати проблем. Необхідно офіційно покласти відповідальність за збирання та аналіз даних на конкретних працівників, розробити посадові інструкції для виконавців.Організаціяуправлінськогооблікунапідприємстві передусім залежить від організаційної та виробничої структури.

Організація управлінського обліку на підприємстві передусім залежить від організаційної і виробничої структури.

Організація структури забезпечує узгодженість окремих видів діяльності підприємства та зусиль по виконанню основних завдань та цілей. Повна організаційна структура підприємства залежить від наступних факторів:

-характерувиробництва та його галузевих особливостей, складу продукції, що випускається, технології виробництва, масштабу і типу виробництва, рівня технічної оснащеності підприємства;

-форм організації управління: лінійна, лінійно функціональна, матрична;

-відповідності структури апарату управліннята організаційної структури;

-співвідношення між централізованою та децентралізованою формами управління;

-співвідношення між галузевою (за продукцією) та територіальною ( за регіонами) формами управління;

-рівня механізації та автоматизації управлінських робіт, кваліфікації працівників, ефективності їх праці.

Наявність та вплив цих факторів на кожному підприємстві суворо індивідуальні, і тому організаційна структура безперервно удосконалюється.

Виробнича структура підприємства показує склад та структуру цехів, служб, їх потужність, форми побудови та взаємозв’язку на кожному рівні.

Організаційна та виробнича структури підприємства та його внутрішньогосподарській механізм є базою для побудови управлінського обліку.

Загальними принципами управлінського обліку є наступні:

1. Задоволення потреб персоналу різних рівнів управління в необхідній для прийняття рішень інформації.

Управлінський облік як система повинен бути організований на підприємствах для всіх рівнів управління оперативного, практичного та стратегічного.

2. Обґрунтованість по відношенню до кожного виробничого підрозділу, де виникають відносини типу «витрати-обсяг діяльності-прибуток».

Витрати можна визнати достатньо обґрунтованими, якщо виробничі потужності підрозділів матимуть оптимальне завантаження.

3. Узагальнення інформації за центрами виникнення витрат, відповідності та рентабельності.

Обов’язковим в зведеному обліку є відображення власних витрат підрозділу, величини трансферних цін на матеріальні ресурси та готову продукцію, рівня прибутку.

4. Контроль за обсягами виробництва, власними витратами та прибутком кожного підрозділу базується на використанні планів та кошторисів.

Побудова обліку витрат відповідно до організаційної структури дозволить пов’язати діяльність та відповідальність окремих осіб з результатами роботи в сього підприємства. в цьому випадку важливим є принцип відповідальності кошторисів структурних підрозділів загальних кошторисам підприємства.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Безкоштовна робота

Закрити

Організація управлінського обліку на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.