Фінансовий облік витрат підприємства на прикладі ТзОВ “Рівненський БМТ “Супутник”

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Економічна характеристика витрат підприємства. 6

2. Визнання, класифікація та оцінка витрат. 15

3. Первинний, синтетичний та аналітичний облік витрат. 20

3.1. Облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 26

3.2. Облік адміністративних витрат. 28

3.3. Облік витрат на збут. 29

3.4. Облік інших операційних витрат. 30

4. Фінансова звітність, що стосується витрат діяльності 33

Висновки. 38

Список використаних джерел. 39

Вступ

Завдяки переходу на нову систему бухгалтерського обліку підвищилась можливість співпраці з кредитно-фінансовими установами, іноземними та вітчизняними інвесторами, тому що відомості, які ми отримуємо є більш дос­товірними та придатними при використанні фахівцями, що займаються фінансовим аналізом та прийняттям управлінських рішень.

Витрати підприємства завжди були одним з найважливіших напрямків обліку. Від того наскільки точно і своєчасно відображаються вони в бухгал­терському обліку залежить точність та достовірність фінансового результату, що визначається підприємством. При цьому сьогодні доводиться оперувати як мінімум двома видами витрат: бухгалтерськими витратами, методологічні ос­нови обліку яких викладені в П(с)БО №16, та валовими витратами.

Управління витратами - важливий елемент управління підприємством. Основні напрями цієї роботи:

обґрунтування рішень про доцільність витрат;

визначення собівартості продукції (товарів, робіт, послуг);

визначення рентабельності та інших показників ефективності діяльності;

організація внутрішнього контролю витрат, правомірність та пра­вильність відображення в обліку (податковому та фінансовому).

Дані обліку витрат використовують для оцінки та аналізу планових по­казників визначення результатів діяльності структурних підрозділів, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення роботи підприємства.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.99 р. і Положенням (стандартом) бух­галтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів (списання сировини, ма­теріалів, палива на адміністративні потреби, для поточного ремонту та інші; втрати від знецінення запасів; нестачі запасів; нарахування амортизації; визнані штрафи, пені, неустойки; нарахування резерву сумнівних боргів та спи­сання дебіторської заборгованості), або збільшення зобов’язань (заробітна плата; податки, збори та інші обов`язкові платежі; відрахування на соціальні заходи та інші), що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Особ­ливістю затверджених Національних стандартів є те, що всі витрати, пов'язані зі звітним періодом, відноситимуться на витрати такого періоду, в тому числі такі витрати, як крадіжки, сплачені штрафи відноситимуться на рахунки обліку вит­рат.

Витрати класифікуються за видами діяльності, які здійснює підприємство, а також групуються за економічними елементами.

Під елементами витрат розуміють економічно однорідні види витрат.

Метою курсової роботи є вивчення організації обліку витрат діяльності підприємства на прикладі БМТ “Рівненський Супутник”, оцінка ефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві, дослідження відповідності цих питань чинному законодавству, а також дослідження діяльності підприємства з метою виявлення шляхів її покращення, резервів для зменшення витрат, обґрунтування шляхів вдосконалення.

В зв`язку з цим виникають наступні завдання :

дослідити методику обліку витрат: бухгалтерського відповідно до П(с)БО №16 та податкового згідно Закону України „Про оподат­кування прибутку підприємств”;

вивчення первинного, аналітичного та синтетичного обліку вит­рат, ознайомлення з первинними документами, регістрами синте­тичного і аналітичного обліку;

дослідження правильності визначення та відображення в обліку собівартості реалізованих товарів, виникнення адміністративних, збутових та інших операційних витрат та витрат не пов`язаних з операційною діяльністю;

ознайомлення з фінансовою звітністю підприємства, що сто­сується витрат підприємства;

запропонувати шляхи вдосконалення обліку витрат.

Закрити

Фінансовий облік витрат підприємства на прикладі ТзОВ “Рівненський БМТ “Супутник”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.