Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 155

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

вступ.. 3

Розділ І. економічний зміст, класифікація оборотних активів і нормативно-правове забезпечення організації їх обліку.. 9

1.1. Економічний зміст і класифікація оборотних активів. 9

1.2. Принципи оцінки і визнання. 31

1.3. Нормативно-правове забезпечення організації обліку оборотних активів. 46

Розділ ІІ. Організація обліку оборотних активів. 57

2.1. Організація обліку запасів. 57

2.2. Організація обліку грошових коштів і поточних фінансових інвестицій. 78

2.3. Організація обліку поточної дебіторської заборгованості 89

2.4. Організація контролю за використанням та збереженням оборотних активів і відображенням їх в обліку. 100

Розділ ІІІ. Аналіз оборотних активів на ВАТ «Рівень». 115

3.1. Основні показники оцінки стану структури й ефективності використання оборотних активів підприємства. 115

3.2. Аналіз стану виробничих запасів на підприємстві 130

3.3. Оцінка стану дебіторської заборгованості 138

3.4. Аналіз руху грошових коштів підприємства. 143

Висновок.. 150

Список використаної літератури.. 152

Вступ

Економічний механізм формування та ефективного використання оборотних активів викликає інтерес як у теоретиків, так і практиків. В умовах трансформаційної економіки відбувається перехід до ринкових методів господарювання та переосмислюється роль оборотних активів в управлінні промисловістю. Облік відіграє важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу управління, оскільки є базою для формування управлінської звітності, іншими словами він є підґрунтям для прийняття управлінських рішень.

Оборотні активи підприємства набули нових істотних змін у формуванні джерел їх фінансування і, в першу чергу, за рахунок нових фінансових інструментів, що найбільш сильно вплинули на процес прийняття тактичних та стратегічних управлінських рішень. Все це і ускладнює відображення в обліку господарських операцій та пошук практичних рішень, які впливають на умови і фактори руху оборотних активів.

Економічні дослідження радянського періоду з проблем оборотних активів, стосувались, як відомо, командно-адміністративних методів господарювання. У пострадянський період ціла низка проблем, пов’язаних з діяльністю підприємств в умовах переходу до ринку, в тому числі проблема руху й ефективності використання оборотних активів, досі залишається мало дослідженою.

Проблеми методології, теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з обліком, аналізом та управлінням оборотними активами знайшли відображення у працях багатьох вітчизняних вчених. Проте, відсутня єдина методика аналізу оборотних активів підприємств, яка вимагає подальших досліджень і наукових розробок. Існує необхідність у створенні такої методики обліку та аналізу оборотних активів, яка б дозволила не тільки чітко визначити їх фінансовий стан, а й була б доступною у використанні, зрозумілою та економічно ефективною з точки зору співвідношення «вигода - витрати». Зазначене вище ще раз підтверджує актуальність теми дослідження та практичну значимість роботи.

Для підприємств України є важливим виявлення нагальних проблем обліку оборотних активів, що потребують вирішення, оскільки це сприяє забезпеченню формування достовірної, достатньо аналітичної інформації щодо оборотних активів для цілей управління. Крім того, важливе значення має контроль за збереженням та раціональним використанням в процесі виробництва оборотних активів.

Приєднання України до світового економічного простору викликає активні зміни у системах бухгалтерського обліку, економічного аналізу, господарського контролю. Проте окремі методологічні питання залишаються неврегульованими, у тому числі питання організації та проведення аналізу оборотних активів.

Оборотні активи підприємства набули нових істотних змін у формуванні джерел їх фінансування і, в першу чергу, за рахунок нових фінансових інструментів, що найбільш сильно вплинули на процес прийняття тактичних та стратегічних управлінських рішень. Все це і ускладнює відображення в обліку господарських операцій та пошук практичних рішень, які впливають на умови і фактори руху оборотних активів.

Фінансовий аспект формування та використання оборотних активів висвітлені в працях Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Грабової, М.Р.Лучка, Р.Л.Хом’яка, А.Г. Загороднього, С.В.Свірка, В.В.Сопка та інших.

Питання управління та контролю оборотних активів розглядають М.Романів, А.С.Мороз, М.В.Корягін, Б.Ф.Усач, І.Д.Фаріон. Економічний аспект формування та використання оборотних активів висвітлені працях: Т.Беня, В.В.Варавки, А.М.Турило, С.В.Капіт, С.М.Бухонова, Ю.А.Дорошенка, С.А.Гусева, Т.А.Туміної та інших вчених.

Серед відомих науковців, які в своїх працях детально розглядали питання аналізу оборотних активів слід відзначити таких зарубіжних вчених як : Сигел Дж., Е.С. Хендріксен , В.Д.Морозова, а також вітчизняних – Є.В.Мних, М.Я.Коробов,Г.В.Савицька та інші.

В обліку оборотних активів проблемними питаннями є:

– з’ясування значення категорії «оборотні активи» обліково-економічній літературі;

– неузгодженість між економічними термінами «оборотні кошти», «оборотні активи» та «оборотний» капітал;

– методологічні аспекти відображення оборотних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку;

– класифікація оборотних активів як об’єктів обліку;

– методика аналізу наявності та ефективного використання оборотних активів, складання управлінської звітності тощо.

Проаналізувавши поняття «оборотні активи» в різних літературних джерелах, можна виділити чотири підходи економістів до трактування сутності даного поняття:

1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу;

2) оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу;

3) активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або будуть перетворені на гроші протягом одного року;

4) гроші, запаси, борги третіх осіб, короткострокові фінансові вкладення.

Серед вчених найбільше прихильників першого та другого підходу.

Н.М. Грабова, А.Г. Загородній, Н.В. Колчина, А.Ф. Кондратьєва, Е.С. Хендриксен, Р.Л. Хом’як та ін. під оборотними коштами розуміють грошові ресурси, що авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності виробництва та реалізації продукції. Таке трактування, на перший погляд, істотно відрізняється від тих, що наводяться в західних виданнях з фінансового менеджменту. Насправді, в них є багато спільного як за змістом, так і за методами впливу на об’єкт управління, в ролі якого в даному випадку виступає власний капітал.

Питання збереження фінансової стійкості (ліквідності) підприємства, яке полягає у вирішенні своєчасного здійснення необхідних платежів і покриття заборгованості підприємства, залишається однією з більш важливих поточних проблем фінансової діяльності кожної господарської одиниці, невдале вирішення якої, в найгіршому результаті, може спричинити його банкрутство.

Важливу роль у збереженні фінансової стійкості підприємства відіграє раціональне управління оборотним капіталом за оптимальним визначенням його структури.

В економічній літературі управління оборотним капіталом розглядається як процес формування величини і структури оборотних активів, а також як процес пошуку джерел фінансування цих активів.

У реалізації цього завдання особлива роль належить аналізу використання оборотних активів підприємства. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, його структурних підрозділів. Володіння сучасними методами економічних досліджень є запорукою успіху управлінської діяльності щодо оборотних активів, а це можливо лише за умови правильного ведення обліку, що в свою чергу забезпечує достовірність облікових даних.

Актуальність вибраної теми: оборотні активи є засобами господарюючого суб’єкта, які потрібні підприємству для його функціонування різних формах діяльності з метою одержання прибутку при мінімальних затратах, що є чи не найголовніша мета діяльності підприємства.

Мета дослідження:

теоретичне обґрунтування сутності, змісту, ролі оборотних активів в господарській діяльності підприємства, методики обліку оборотних активів підприємства, вивчення результатів діяльності підприємств, визначення впливу факторів на показники їхньої роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства.

Завдання дослідження:

- обґрунтувати концептуальні підходи щодо сутності та значення оборотних активів ,їх економічного змісту, поняття «оборотні активи» у контексті проведення обліку;

- узагальнити класифікаційні ознаки оборотних активів у розрізі їх типів з метою визначення критеріїв визнання оборотних активів як об’єктів обліку та аналізу;

- перевірити проведення контролю використання та збереження оборотних активів та відображення їх в обліку ;

- оцінити реальний стану обліку оборотних коштів;

- зробити розрахунок та проаналізувати показники ефективності використання оборотних активів на ВАТ «Рівень»;

- знайти наявні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів ;

- розробити практичні рекомендації з обліку оборотних активів стосовно вимог системи управління;

- вивчити новації та сприяти їх поширенню;

- знайти оптимальну величину та оптимальну структуру оборотних активів підприємства.

Об’єкти дослідження:

- надходження та використання матеріальних цінностей - сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, комплектуючі, паливо, запасні частини, інші матеріали;

- надходження та використання обігових фондів - готова продукція на складах та відвантажена покупцям, готівка в касі, на розрахунках у банку тощо.

- економічні результати господарської діяльності тощо.

Предмет дослідження: Відкрите акціонерне товариство «Рівень» , яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів та його діяльність.

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Коперника, 9.

Вибрані методи дослідження: даної проблеми використовувалися аналітичний, статистичний, експериментальний, економіко - математичні та інші методи.

Наукова новизна і практична значущість отриманих результатів: в умовах ринкових відносин підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства з метою одержання прибутку набуває особливого значення.

Інформація про апробацію результатів роботи: праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з питань обліку та аналізу оборотних активів, законодавчі та нормативні акти України, дані бухгалтерського обліку, фінансової звітності ВАТ «Рівень».

Закрити

Облік та аналіз оборотних активів на ВАТ «Рівень»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.