План

Вступ
1. Розмноження одна з основних властивостей живих організмів
1.1. Розмноження як фізіологічний процес
1.2. Способи розмноження рослин
2. Безстатеве розмноження рослин
2.1. Власне безстатеве розмноження рослин
2.2. Вегетативне розмноження рослин
2.3. Значення вегетативного розмноження рослин
3. Статеве розмноження рослин
3.1. Статеве розмноження у різних представників рослинного світу
3.2. Ініціація цвітіння і розвиток квітки у квіткових рослин
3.3. Запилення і запліднення
3.4. Утворення та дозрівання плодів і насіння
Висновки
Література
Додатки

Вступ

Розмноження, або відтворення собі подібних, є невід’ємною властивістю всіх живих організмів – від вірусів до людини. Цей процес забезпечує існування в часі кожного виду рослин і тварин, підтримання його чисельності і спадковості між окремими поколіннями. Тільки внаслідок розмноження (поділу) існуючих клітин можуть утворюватись нові.

Процеси розмноження в рослин вивчає фізіологія рослин, основи якої були закладені в ХVІІ-ХVІІІ ст. Важливий вклад у фізіологію розмноження рослин зробили такі вчені, як В.Гофмейстер, У.Гарнер, Г.Аллард, М.Чайлахян та ін.

Вивчення даної теми є досить актуальним в наш час, в час, коли досягнення біології стали надзвичайно важливі для майбутнього людства. Не випадково деякі вчені твердять, що ми вступаємо у “вік біології”, який приведе людство до керування основними законами життя.

Фізіологія рослин використовує широкий арсенал методів дослідження рослинних організмів: метод спостереження з використанням хімічних і фізичних приладів, метод експерименту, які надають у розпорядження досліднику комплекс фактів про життєдіяльність рослин.

Дослідження фізіології розмноження необхідне для усвідомлення важливості даного процесу у живих організмах, зокрема у рослин, адже розмноження забезпечує безперервність і спадкоємність життя. Без розмноження життя на Землі припинилося б.

Розкрити суть даного процесу як однієї з властивостей живих організмів, показати особливості і властивість різних типів розмноження у рослин – завдання даної роботи. Адже, пізнання біологічних законів відкриває широкі перспективи для керування живою природою, зміни її на благо людини.

Розмноження як властивість живих організмів лежить в основі деяких біологічних наук, таких як селекція, генетика.

Генетика – це наука про спадковість і мінливість. Ознаки певного організму успадковуються лише через розмноження: статеве і нестатеве.

На вивченні генетичних закономірностей ґрунтується селекція, тобто створення нових і поліпшення існуючих порід домашніх тварин, сортів культурних рослин, штамів мікроорганізмів.

Генетика і селекція досягливеликих успіхів у рослинництві і далеко ще не вичерпали всіх можливостей. В перспективі ще більше удосконалення методів селекції, клональне мікророзмноження тощо.

Вивчення закономірностей життя рослин і розроблення шляхів керування ними здійснюється з метою оптимізації продуктивності рослин, збереження і процвітання рослинного світу планети.

Сучасна фізіологія є міцною базою для практичного рослинництва. Принципово важливі нові технології в галузі рослинництва є результатом фундаментальних відкриттів, зроблених фізіологами. Наприклад, створення у селекції трансгенних сортів, що сполучають у собі такі властивості, які раніш здавались фантастичними і неможливими.

Проте, не можна не відмітити, що біологія розмноження рослин ще не досконало розроблена експериментально. До теперішнього часу ще задовольняються описовою стороною деяких явищ, які мають пряме і непряме відношення до процесу розмноження і потребують розуміння.

Фізіологія рослин, зокрема розмноження, має невичерпні резерви, розкриття яких на користь людства дозволить створити принципово нові технології вирощування рослин і забезпечить довгостроковий і стійкий стан фітосфери планети.


1. Розмноження одна з основних властивостей живих організмів

1.1. Розмноження як фізіологічний процес

Розмноження – це характерний для живих організмів фізіологічний процес, який забезпечує відтворення собі подібних. Подібно до подразливості і рухливості здатність розмножуватися – характерна ознака живого, але зазвичай спостерігається у певний період життя.

До розмноження здатні всі без винятку живі організми, від бактерій до ссавців. Існування кожного виду тварин і рослин, наступність між батьківськими особинами та їхнім потомством підтримується тільки завдяки розмноженню.

На молекулярному рівні процес, який можна умовно назвати розмноженням, виявляється в унікальній здатності ДНК до самоподвоєння молекул. На рівні клітини до розмноження за допомогоюподілу здатні такі органоїди як мітохондрії і хлоропласти. Форми розмноження організмів дуже різноманітні і складні, але в основі всіх форм безстатевого і статевого розмноження лежить поділ клітини.

Поділ клітин – основа розмноження та індивідуального розвитку організмів. Усі клітини одноклітинних і багатоклітинних організмів утворюються внаслідок розмноження (поділу) існуючих клітин. Поділ клітин відбувається шляхом мітозу та амітозу.


1.2. Способи розмноження рослин

Рослини розмножуються двома способами — статевим і безстатевим. При статевому розмноженні відбувається злиття двох статевих клітин, які називаються гаметами. В основі статевого роз­множення лежить поділ єдиного організму або єдиного виду на дві статі — чоловічу і жіночу. Гамети, або статеві клітини, можуть утво­рюватись на одному або різних організмах. В результаті злиття гамет утворюється одна клітина — зигота. З неї і розвивається новий організм. У зв'язку з тим, що при злитті двох гамет утворюється лише один орга­нізм, краще цей процес називати відтворенням. Гамети утворюються в процесі майозу.

При безстатевому розмноженні новий організм розвивається з однієї або кількох материнських клітин. Тут злиття з іншими клітинами немає. Безстатеве розмноження дуже поширене серед рослинного світу, воно властиве і нижчим тваринам. (дод. 1, мал. 1)

Безстатеве розмноження відбувається різними шляхами. Так, в особ­ливих вмістищах (спорангіях) у рослин утворюються спори. Спори властиві рослинам з надземним способом життя. Відокремившись від материнської рослини, вони переносяться вітром, комахами, водою і т. д. У сприятливих умовах спори проростають і утворюють новий організм.

До безстатевого належить і вегетативне розмноження, яке виявля­ється в тому, що органи рослин відновлюються повністю з кусочків живої тканини — з листка або його частин, стебла та кореня. Така здат­ність відновлення рослинного організму з невеликих його частин нази­вається регенерацією. Вона дуже поширена в природі і властива бага­тьом рослинам. Здатність рослин відновлювати всі частини з невеликих живців називається реституцією.

Вегетативне розмноження буває природне і штучне. Штучне веге­тативне розмноження має важливе значення, його широко застосову­ють у практиці садівництва, городництва, квітництва, у селекційній справі тощо. При природному вегетативному розмноженні новоутворена рослина певний час з'єднана з материнським організмом, а потім відо­кремлюється від нього.

Статеве і безстатеве розмноження виявляються в рослин по-різному. Вони властиві також і бактеріям, хоч питання про статеве розмно­ження їх з'ясовано ще недостатньо. При спороутворенні з кожної кліти­ни бактерій утворюється тільки одна спора. В основному розмноження їх полягає в тому, що клітини діляться навпіл. Деякі водорості також розмножуються вегетативним способом і спор для безстатевого роз­множення не утворюють.

Взагалі для переважної більшості рослин характерне розмноження статеве, вегетативне та безстатеве. Безстатеве та статеве розмноження звичайно виникають одне за одним у певній послідовності. Таке явище називається чергуванням поколінь.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Безкоштовна робота

Закрити

Розмноження як фізіологічний процес. Типи розмноження рослин

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.