Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Доступність та розповсюдження правової інформації 6

1.1. Правова інформація та правове інформування. 6

1.2. Електронне урядування як форма забезпечення доступності до правової інформації 9

РОЗДІЛ 2. Публічна бібліотека як центр правового інформування. 14

2.1. Особливості діяльності бібліотек у правовій сфері в умовах розвитку електронних інформаційних технологій. 14

2.2. Роль бібліотек у формуванні правового Інтернет-простору. 19

2.3. Центри правової інформації бібліотек в інформаційному обслуговуванні користувачів  25

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасних умовах побудови правової держави різко зростає потреба суспільства в правових знаннях і офіційних правових документах. Нові соціальні пріоритети диктують зміни у формуванні бібліотечних фондів, у тому числі правових і офіційних юридичних документів, необхідність створення нових служб і структур, що забезпечують доступність офіційних видань і відповідної довідково-правової літератури.

Бібліотека, через свою роль і місце в сучасному інформаційному просторі, є одним з найбільш дієвих каналів поширення серед широких верств населення правової інформації. Сьогодні провідні бібліотеки України володіють багатими фондами офіційних документів з великою хронологічною глибиною. До складу цих фондів входять: зібрання законодавчих та інших нормативно-правових документів (закони, укази, постанови тощо), офіційні періодичні видання, інформація щодо офіційних документів, бібліографія, довідники та ін., а також правові ресурси Інтернету. Всі ці документи активно використовуються і читачами, як громадянами, так і різними організаціями і структурами. Таким чином бібліотеки, які завжди намагались реагувати на актуальні потреби і запити суспільства, переходять на нові форми бібліотечної роботи, що дозволяють ефективніше задовольняти інформаційні потреби користувачів. Створюються системи відкритого доступу до юридичних документів, метою яких є реалізація на практиці конституційного права громадян на інформацію, у тому числі і правову, забезпечення умов для її якісного і оперативного надання всім зацікавленим користувачам.

У цьому контексті особливого значення й актуальності набуває налагодження в публічних бібліотеках ефективної системи документно-інформаційного забезпечення правовими документами.Однією з таких форм є створення і функціонування центрів правової інформації. Актуальність дослідження обумовлена потребою наукового аналізу сучасного режиму функціонування центрів правової інформації, що зумовило вибір теми курсової роботи «Центри правової інформації при бібліотеках».

Наукова розробленість теми. Актуальність дослідження означеної проблеми знаходить підтвердженняі з огляду на значну кількістьнаукових праць і статей. Значенню та проблемам створення та функціонування центрів правової інформації в публічних бібліотеках присвячені численні праці і статті в сучасній вітчизняній та зарубіжній спеціальній літературі.

Проблеми ролі бібліотек у сучасному інформаційному просторі розглядали в працях такі науковці, як О. Баркова, Л. Філіпова, І. Давидова, В. Голуб, Р. Мотульський та ін.

Серед зарубіжних науковців дослідженням проблем публічних центрів правової інформації при бібліотеках займались І. Агашина [2;3], С. Альохіна [5], Е.А.Восканян, Т.Ю. Верхоланцева, Т.І. Онопрієнко [7], А.А. Демидова [8], М.П. Коновалова [12], П. Лопашинов [14], І. Миронова [16], Н.З. Стародубова [22] та ін.

Серед вітчизняних науковців слід відмітити праці М. Вилегжаніної [6], Н. Іванової [11], Н. Моісеєвої [17], В. Пальчук [20], Л. Присяжної [21], В.Ярощук [25] та ін., які розглядають різні аспекти досліджуваної теми.

Об’єктом дослідження є інформаційне обслуговування бібліотек.

Предмет дослідження – центри правової інформації при бібліотеках.

Метою курсової роботи є розгляд теоретичних і практичних проблем правового інформування, що полягають у науковому осмисленні й аналізі аспектів, пов’язаних з діяльністю центрів правової інформації при публічних бібліотеках.

Виходячи з актуальності теми, предмета і мети дослідження визначено наступне коло завдань роботи:

- з’ясувати сутністьправової інформації та правового інформування;

- розглянути електронне урядування як форму забезпечення доступності до правової інформації;

- розглянути публічну бібліотеку як центр правового інформування;

- з’ясуватиособливості діяльності бібліотек у правовій сфері в умовах розвитку електронних інформаційних технологій;

- визначити роль бібліотек у формуванні правового Інтернет-простору;

- розглянути діяльність центрів правової інформації бібліотек в інформаційному обслуговуванні користувачів.

У дослідженні використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, зіставлення та узагальнення даних, отриманих у процесі вивчення літератури та наукових праць з досліджуваної теми.

Теоретичною основою дослідження є законодавчі акти щодо проблем інформатизації та праці зазначених вище авторів.

Структура курсової роботи обумовлена її метою, завданнями та логікою дослідження.Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Закрити

Центри правової інформації при бібліотеках

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.