Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ 7

1.1. Поняття про ДП у системі документних комунікацій, його структура та закономірності функціонування 7

1.2. Методи дослідження документного потоку та бібліометричного методу. 12

РОЗДІЛ 2. БІБЛІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТНОГО ПОТОКУ З ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ 18

2.1. Характеристика галузі Лінгвістики 18

2.2. Бібліометричний аналіз ДП України з питання Л за 2011–2012 роки 21

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи: Належне розуміння того, що являє собою певний сегмент галузевого ДП України, якою є його суспільна роль, можливе лише за умови здійснення систематичних поліаспектних досліджень потоків видань, що формують цей сегмент. Найоптимальніших з цієї точки зору результатів досліджень можливо досягти, на нашу думку, завдяки застосуванню БМ. На сьогодні в умовах збільшення об’ємів та потоків інформації як ніколи існує потреба у своєчасному виявленні об’єктивного стану випуску літератури у визначений період у певній галузі, розкритті закономірностей розвитку та визначення на цій основі напрямів вдосконалення суспільної діяльності. Для досягнення цих завдань слугують БМ дослідження ДП.

На сьогодні вкрай актуальним є удосконалення та розвиток національної системи збирання, зберігання та передавання інформації в галузі Л для оперативного поширення в інформаційному просторі та прискорення обігу інформації.

Розробленість теми: Курсова роботапідготовлена на основі використання розробок як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Існує багато питань щодо яких у науковій літературі серед наукової спільноти немає одностайності. Зокрема походження терміну «ДП» є недостатньо вивченим і потребує подальших досліджень. Поняття ДП все ще залишається таким, що перебуває на етапі становлення.

Поняття Б на сьогодні не є чітко окресленим і потребує грунтовних досліджень. Існує декілька підходів до визначення БМ дослідження ДП. Вагомий внесок у розробку сучасної теорії та практики Б зробили вітчизняні вчені Б. Кияк, Л. Костенко, І. Матяш, О. Кобєлєв, Р. Чиженкова.

Оцінка та визначення тенденцій розвитку ДП здійснюються на основі спеціальних досліджень. Ці дослідження проводяться різноманітними методами, внесок у їх розробку зробили представники багатьох наук та сфер документно-комунікаційної діяльності.

Мета курсової роботи полягає у вивченні можливостей застосування Б для аналізу ДП України з питань Л.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- дослідити стан розробленості актуальних питань шляхом підбору та опрацювання літератури з теми курсової роботи;

- охарактеризувати ДП як системне явище;

- розкрити сутність методів дослідження ДП;

- проаналізувати можливості БМ для дослідження галузевого ДП з питань Л;

-узагальнити інформацію щодо досліджень ДП шляхом застосування БМ, отриманих результатів та можливостей їх практичного застосування.

Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є потік документів з питань Л за 2011-2012 рр.

Предмет дослідження становлять бібліометрія, що застосовуються до відомостей бази даних "Літопис книг".

Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для підготовки теоретичної частини роботи застосовано загально-наукові методи аналізу та синтезу.

Теоретична цінність курсової роботи полягає в узагальненні підходів до формулювання понять ДП, Б, що є важливими для розуміння сутності цього поняття як об’єкту бібліометричного аналізу.

Практична цінність полягає у можливості використання результатів бібліометричного аналізу галузевого ДП України з питань Л за 2011 - 2012 рр. для оцінки стану розвитку потоку. Крім того, укладено список літератури, який може бути використаний для подальшого вивчення теми.

Структура курсової роботи обумовлена логічною послідовністю викладу матеріалу з метою висвітлення теми.

У першому розділі висвітлено сутність поняття ДП, його структура та закономірності розвитку. Приділено увагу наявним методам дослідження ДП. Також розглянуто підходи провідних документознавців до визначення поняття Б, історичні аспекти його виникнення.

Другий розділ присвячений характеристиці досліджуваної галузі – Л як науці про мову та приктичному застосуванню БМ для вивчення ДП України з питань Л за 2011 – 2012 роки.

Закрити

Документний потік України з питання лінгвістики як об'єкт бібліометричного дослідження

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.