Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. 7

1.1 Сутність та основні напрямки бібліотечно-інформаційного обслуговування. 7

1.2. Забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотеки ПНПУ імені В.Г. Короленка. 14

РОЗІЛ II. БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС В ОБСЛУГОВУВАННІ СПОЖИВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ ПНПУ імені В.Г КОРОЛЕНКА. 22

2.1. Електронний каталог 22

2.2. Бібліотечний сайт 26

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ВСТУП

Актуальність теми. Запровадження у повсякденну практику інформаційних технологій, створення інформаційних ресурсів на електронних носіях, розвиток Інтернету спричинили в останнє десятиріччя кардинальні зміни і відкрили грандіозні перспективи в галузі інформаційного обслуговування. Використання нових технологій для інформаційно- бібліотечного обслуговування користувачів стає звичайним напрямком діяльності бібліотек.

Це дозволяє перейти на якісно новий рівень обслуговування, підвищує оперативність та забезпечує повноту задоволення інформаційних потреб користувачів. Інформатизація як інтелектуально - гуманістична перебудова всієї життєдіяльності людини й суспільства на основі більш повного використання інформації як ресурсу розвитку різко підвищила значимість формування інформаційної культури людини. Особлива, унікальна роль у формуванні інформаційної культури належить бібліотеці. Бібліотеки надають своїм користувачам інформацію, яка розповсюджує передові ідеї, створює основу для навчання, розвитку особистості і тим самим забезпечує людині свободу життєвого вибору.

Напевне, саме в цьому полягає зв'язок бібліотек з навколишнім середовищем, з тим, що ми називаємо «інформаційним суспільством». Бібліотеки прагнуть і мають всі підстави для того, щоб зайняти в ньому достойне місце й гідно виконати почесну місію служіння цьому суспільству.

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування нових та перспективних напрямків бібліотечно-інформаційному обслуговуванню на основі комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.

Для досягнення визначеної мети необхідно було виконати такі завдання:

1) розкрити сутність і основні напрямки бібліотечно-інформаційного обслуговування та інформаційних послуг;

2) проаналізувати забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка;

3) дослідити введення електронного каталогу в бібліотечне обслуговування;

4) розглянути необхідність розкриття бібліотеками власних ресурсів на бібліотечних сайтах;

5) проаналізувати переваги технологій в інформаційному обслуговуванні;

Об'єкт дослідження - бібліотечно-інформаційне обслуговування на основі комп'ютерних технологій на прикладі бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Предмет дослідження - методичні та користувацькі аспекти розвитку комп'ютерних технологій у сфері бібліотечного обслуговування.

Історіографія питання - 3 кінця 1990-х років у зарубіжних та українських фахових виданнях виникає все більше публікацій, які свідчать, що бібліотекарі активно включилися в процеси бібліотечної автоматизації та побудови комп'ютерних бібліотечних систем і мереж. Місія сучасних бібліотек виражається, на думку фахівців, у забезпеченні вільного доступу до світових ресурсів інформації.

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин вузівська бібліотека стає якимось інформаційним оператором, спираючись на інформаційно-комунікаційні технології. І в даному випадку можна погодитися з В. Фрювальдом, що вказує на можливість перетворення бібліотеки в структуру, що управляє інформацією, розподіляє її серед користувачів [15, С. 60].

На сьогоднішній день багато фахівців пропонують різні точки зору на бібліотеку вищого навчального закладу та формування її фондів. Так, Е.А. Краснова розглядає сучасну бібліотеку як компонент освітнього простору, а також бачить в ній самостійну інформаційно - культурологічну систему з надзвичайно сильним педагогічним потенціалом [13; 12]. Незважаючи на те, що бібліотека тут розглядається в контексті педагогічного вузу, справедливо можна віднести твердження до всіх, без винятку вузівським бібліотекам: кожна з них є ядром освітнього процесу. Серед функцій вузівської бібліотеки відзначаються такі, як меморіальна, інформаційна, комунікаційна, ціннісно-орієнтаційна та просвітницька.

Н.Н. Борцова бачить головне завдання вузівської бібліотеки у сприянні інформаційно документному забезпечення навчального процесу і наукових досліджень [15, С. 23]. Тим не менш, бібліотека вузу все ж повинна не тільки сприяти, а й активно забезпечувати зазначені процеси. Спірний момент полягає в співвідношенні рівного навчального та науково-дослідного процесів.

Розвиток кожної вузівської бібліотеки визначається такими факторами, як зміна тематики запитів користувачів, розширення видів і форм наданих бібліотечних послуг, здатність персоналу вирішувати завдання повного забезпечення вступників запитів. Досягненню позитивних результатів сприяє грамотно реалізована політика формування бібліотечного фонду.

Феномен бібліотеки ВНЗ, її організаційна структура, роль в інформаційному суспільстві, реформуванні системи вищої освіти вже стали предметом наукової уваги багатьох дослідників. Ця проблематика розглянута в роботах І.П.Бургер, Т.В.Комаровської, Г.Ю.Кудряшової, В.М.Маркової, С.П.Галактіонової, Е.А.Лівадонової, В.Г.Дригайла [1,5,8,10,11,12,13].

Значна кількість робіт (Є.Д.Абулкаїрової, І.П.Бургер, М.Г.Вохришевої) присвячена інноваційній діяльності бібліотек ВНЗ, зокрема їх інформатизації. У цьому напрямі виділяються дослідження, у яких розкриваютьcя досвід упровадження й використання в бібліотеці ВНЗ новітніх інформаційних технологій (НІТ) (насамперед Інтернету), створення електронних каталогів, баз даних, а також умови їх трансформації в гібридну, віртуальну та електронну бібліотеки.

Питання про сучасні тенденції та перспективи розвитку електронних бібліотек аналізувалися в працях зарубіжних науковців (Г.О.Євстігнєєвої, А.І.Земскова, Б.Е.Ленга, М.Г.Лінквіст, Р.Д.Стюарта, Т.Манна) та вітчизняних дослідників (Л.Й.Костенка, О.С.Онищенка, Т.П.Павлуші, І.А.Павлуші та ін.). Роль бібліотек у самостійній та поза навчальній роботі студентів, розвитку їх інформаційної культури розкривають І.X.Гайнутдінова, Т.В.Єременко, О.Б.Забєліна, Н.Г.Грабар [3, c.7]. Незважаючи на кількість досліджень, присвячених проблемі функціонування бібліотек ВНЗ та їх ролі в освітньому процесі, реформування систем освіти в Україні, з одного боку, та поглиблення інформатизації – з іншого, обумовлюють актуальність зазначеної теми, зокрема питання участі бібліотек у формуванні інформаційної культури студентів.

При всьому різноманітті думок автори одностайно визнають, що бібліотека як соціальний інститут покликаний виконувати свою посередницьку функцію для всіх видів інформаційних видань і бути активною в наданні допомоги всім громадянам по навігації в усе зростаючому обсязі цієї інформації, забезпечуючи рівний і вільний доступ до інформації всім громадянам.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, та додатків.

Закрити

Використання комп'ютерних технологій у сфері бібліотечного обслуговування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.