Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНА БІБЛІОТЕЧНА ПЕРІОДИКА: СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ   5

1.1. Періодичні видання: класифікаційні ознаки, види та підвиди. 5

1.2. Палітра професійної бібліотечної періодики України. 8

1.3. Інтернет як комунікативний простір для бібліотекарів. 11

РОЗДЛІ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ  УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ 19

2.1. Фахова періодика як засіб підвищення компетентності бібліотекаря. 19

2.2. Системно-функціональний аналіз статей фахового періодичного видання „Бібліотечна планета”. 25

2.3. Видавнича справа на сторінках часопису „Вісник книжкової палати”. 33

ВИСНОВКИ.. 39

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ВСТУП

Актуальність проблеми. Процес становлення незалежної України супроводжується докорінними суспільними перетвореннями, властивими перехідному періоду. Ці зміни ґрунтовно впливають на стан закладів науки, освіти і культури, на процес їхньої адаптації до нових соціально-економічних умов. Паралельно формується інформаційне суспільство, швидко впроваджуються нові комп’ютерні технології, створюються електронні ресурси. Все це зумовило необхідність осмислення ролі бібліотек щодо трансформації їхніх соціальних функцій у сучасному суспільстві, формування нового професійного мислення, набуття сучасних навичок і знань, перепідготовки і рекваліфікації кадрів, створення загальнодержавної системи безперервної освіти тощо. Важливе значення у висвітленні та врегулюванні цих проблем мають бібліотечні професійні видання, зокрема періодичні, які мають стати засобом соціально-професійної комунікації та поширення знань,сприяти розвитку бібліотечної справи та науки, гуртувати бібліотечних фахівців як єдину соціально-професійну спільноту.

Актуальність проблеми полягає у тому, що протягом тривалого часу у вітчизняній історіографії переважали однобічні історичні концепції щодо функцій фахової бібліотечної періодики (далі ФБП), її складу і змісту. На часі створення комплексного, науково обґрунтованого дослідження української ФБП у системних зв’язках, визначення її типологічних, жанрових, змістовних особливостей, адресного призначення, ступеня її відповідності реальним інформаційним потребам,перспективам розвитку бібліотечної сфери в Україні. Нині вже накопичено певний досвід функціонування бібліотечної системи у новому періоді існування української ФБП, однак комплексний аналіз українських фахових журналів і видань журнального типу закономірностей виникнення, існування і розвитку ФБП за період, що досліджується, ще не здійснювався.

У наукових дослідженнях проблема розвитку української ФБП розкривалася лише фрагментарно. Окремим питанням феноменології ФБП, її функціональних особливостей присвячені праці А.С. Чачко, В. Сошинської,В. Агаркової, Т. Новальської, Н. Маслакова. У низці праць підсумувалися певні періоди розвитку часописів, серед яких роботи
А. Корнієнка, Н. Солонської, М. Слободяника та ін.

Об’єкт дослідження: українська бібліотечна періодика та її складовіфахові бібліотечні журнали України, наукові бібліотечні збірники, бюлетені.

Предмет дослідження закономірності і тенденції розвитку системи фахової бібліотечної періодики в Україні та її вплив на формування бібліотечної професії.

Мета дослідження - визначити пріоритетні напрями розвитку бібліотечної періодики в Україні, відповідність інформаційним потребам фахівців та перспективи розвитку бібліотечної справи України.

Завданнядослідження:

- дослідити стан наукової розробки теми у науковій літературі,

- сформулювати поняття фахова бібліотечна періодика та уточнити термінологічні питання, пов’язані з метою дослідження;

- дослідити стан бібліотечної періодики, тенденції її розвитку, запропонувати шляхи вдосконалення системи періодичних видань,

- визначити вплив бібліотечної періодики на формування бібліотечної професії.

Методи дослідження базуються на основоположних принципах історичної науки – історизмі, об’єктивності, а також загальнонаукових методах аналізу і синтезу, класифікації. У роботі використано ретроспективний, джерелознавчий, бібліотекознавчий та статистично-аналітичний методи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.