Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ    6

1.1. Сутність та принципи управління бібліотечною справою.. 6

1.2. Бібліотечний менеджмент як концепція управління. 11

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ В УКРАЇНІ 17

2.1. Бібліотечна справа в Україні часів незалежності 17

2.2. Державне управління бібліотечною справою в Україні 22

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ.. 25

3.1. Проблема недосконалості нормативно-правової бази діяльності бібліотек України  25

3.2. Актуальні напрями державної політики розвитку бібліотечної справи. 31

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю теоретичної розробки та практичного впровадження нових підходів щодо модернізації державного управління бібліотечною справою як одного з операційних напрямків реалізації державної гуманітарної політики, забезпечення інтеграції України у світовий інформаційний і культурний простори. Потреба в такій модернізації значною мірою викликана станом національної бібліотечної мережі, її інформаційних, матеріально-технічних і кадрових складових.

Сучасна бібліотека є не тільки своєрідним індикатором культурного, наукового, освітнього розвитку країни та каталізатором інформаційних процесів, а й потужним комунікаційним центром, стабілізуючим соціальним фактором, що вирівнює інформаційні можливості різних категорій населення. Не менш важливу роль відіграє бібліотека у процесах побудови інформаційного суспільства.

Разом з тим у бібліотечній сфері України існує багато проблем, які накопичувалися роками. Серед них є: недосконалість чинного законодавства, що регулює розвиток бібліотечної справи в Україні; відсутність національної програми розвитку бібліотечної справи; нерозвиненість матеріально-технічної бази бібліотек; скорочення їх кількості; брак коштів на поповнення книжкових фондів і передплату періодичних видань; низький рівень заробітної плати та соціального захисту бібліотечних працівників. Але найголовнішою проблемою бібліотечної сфери є застаріле, неадекватне новим вимогам і викликам інформаційного суспільства розуміння органами державної влади ролі та функцій бібліотек. Наслідком цього є недостатня ефективність існуючої системи державного управління бібліотечною справою в Україні, що не дає змоги повністю забезпечити виконання бібліотеками їх соціальних функцій у суспільстві з урахуванням сучасних реалій.

Метою модернізації державного управління бібліотечною справою в Україні має стати забезпечення відповідних умов для розвитку бібліотек країни як важливого фактора побудови демократичної, правової, соціальної держави, створення громадянського суспільства з високими гуманістичними цінностями та переходу до інформаційного суспільства. Модернізація державного управління бібліотечною справою в Україні має бути спрямована на подолання наявних протиріч між: необхідністю виконання бібліотеками нової ролі, яка визначається потребами інформаційного суспільства, та застарілою державною політикою у сфері бібліотечної справи; бурхливим зростанням інформаційних потоків і недостатнім фінансуванням бібліотек для поповнення їх фондів; законодавчо проголошеною рівністю населення країни у доступі до інформації та фактичною руйнацією бібліотечної мережі, зокрема сільських бібліотек, що, таким чином, позбавляє значну частину сільських мешканців права на доступ до інформації тощо.

Українськими та зарубіжними вченими розроблено достатню теоретико-методологічну базу. Важливе значення мають праці таких науковців, як В. Авер’янов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, Н. Глазунова, Н. Драгомирецька, В. Князєв, Н. Нижник, С. Серьогін, Ю. Сурмін та інших, у яких висвітлюютьсязагальні проблеми теорії та практики управління бібліотечною справою.

Виходячи з вищесказаного, тема нашої курсової роботи є досить актуальною.

Об’єкт дослідження – управління бібліотечною справою в Україні.

Предмет дослідження – теоретико-методологічні аспекти модернізації управління бібліотечною справою в Україні.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей управління бібліотечною справою в Україні та розробка на цій основі концептуальних засад його модернізації.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань:

- визначити сутність та принципи управління бібліотечною справою;

- розкрити поняття "бібліотечний менеджмент" як концепцію управління;

- дослідити розвиток бібліотечної справи України часів незалежності та особливості її державного управління;

- обґрунтувати проблеми та перспективні шляхи розвитку бібліотечної справи України.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, основними з яких є: системний та історичний підходи, методи аналізу та синтезу, порівняльний, узагальнення та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Управління бібліотечної справи України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.