Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 4

Розділ І. Формування системи реферативних видань в Україні 7

1.1. Проблеми повноти відображення української наукової літератури в інформаційних виданнях Державної системи науково-технічної інформації СРСР. 7

1.2. Стан розвитку реферативних журналів в Україні в 90-х рр. ХХ ст. – на початку XXI ст. 10

Розділ ІІ. Система реферування українських наукових видань на початку XXI ст. 26

2.1. Діяльність служби реферування української наукової літератури Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 26

2.2. Загальнодержавна реферативна база даних „Україніка наукова” як ядро Національної системи реферування. 28

Висновки. 36

Список використаної літератури та неопублікованих джерел. 38

Вступ

Актуальність дослідження. У світовому потоці інформаційних видань значне місце належить реферативним журналам, які відіграють важливу роль в організації праці вченого, орієнтуючи його в безмежному океані інформації. Цей вид інформаційних джерел має давню історію, але останні досягнення науки, комп'ютеризація інтелектуальної праці відкрили якісно нову сторінку в їх існуванні. Сучасні реферативні служби значно розширили пошукові можливості цих інформаційних видань.

У світі історично склалася розгалужена система інформування щодо нових напрямків розвитку науки та культури, яка представлена сукупністю реферативних журналів. Значення їх важко переоцінити: РЖ здійснюють оперативне інформування різних категорій споживачів інформації про літературу, яка видається, сприяють ретроспективному пошуку видань, зменшують негативний вплив пов’язаного з диференціацією наук розсіяння документів, інформують про досягнення в суміжних галузях наук, інтеграцію наукових напрямів і дисциплін тощо. Значна кількість реферативних журналів, що надходить в Україну, знайомить вітчизняних учених з новими напрямами світової науки. Однак у цій системі майже не репрезентовано українську науково-технічну та суспільно-політичну літературу. Відсутність цілісної вітчизняної системи реферування, яка б урахувала форми та методи бібліографування, що склалися історично, й новітні вимоги щодо інформаційного забезпечення науки, стає завадою на шляху якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування, міждержавного обміну науковою інформацією, виходу інтелектуальних доробок України за її межі.

Відсутність в Україні цілісної системи реферування наукових джерел призводить до втрат інформації, перешкоджає якісному обслуговуванню споживачів інформації, а також участі України в міждержавному обміні НТІ. Значна кількість реферативних видань зарубіжних країн та Росії, що надходить в Україну, знайомить вітчизняних учених з новими напрямами світової науки і складає більш-менш повну систему інформаційного забезпечення наукових досліджень. Але в цій системі майже не репрезентовано вітчизняний потік наукової літератури. Відсутність системи реферування українських наукових публікацій стримує розвиток науково-технічної інформації, не дозволяє країні увійти у склад інформаційно розвинутих держав, не дає можливості вийти інтелектуальним надбанням України за її межі, спричиняє інші збитки, насамперед, в інформаційному суверенітеті та власності на інформацію.

Розробленість теми. На сторінках української преси, у статтях та виступах дослідників і діячів інформаційної справи М.М.Єрмошенка, Р.П.Карташова, В.М.Бірбраєра, Л.Костенко [11, 12], Л.О.Кочубей [13, 14], М.Б. Сороки [18-26] досліджуються процес формування, проблеми і перспективи національної системи реферування української наукової літератури. Окремі дослідники приділяють увагу аналізу окремих українських реферативних журналів. Зокрема реферативний журнал „Депоновані наукові роботи” досліджували: В.В. Буленок [2], В.О. Корнієнко [9, 10]; реферативний журнал „Економіка. Економічні науки” аналізували Л. Костенко [11, 12], Л. Кочубей [15]; реферативний журнал „Політика. Політичні науки” у своїх роботах характеризували М. Вівчарик [3], український реферативний журнал „Джерело” детально розглядали такі дослідники як К.Л. Струцинська [27], М.Б. Сорока [18-26]. Детальне і всебічне дослідження реферативної бази даних „Україніка наукова” провела М.Б. Сорока [18-26].

Мета курсової роботи – дослідити процес формування системи реферативних видань в Україні.

Завдання:

1) охарактеризувати відображення української наукової літератури в інформаційних виданнях Державної системи науково-технічної інформації СРСР;

2) дослідити процес становлення системи реферативних журналів в Україні в 90-х рр. ХХ ст. різними інформаційними установами;

3) розкрити систему українських реферативних видань на початку ХХI ст.;

4) проаналізувати загальнодержавну реферативну базу даних „Україніка наукова” як ядро Національної системи реферування.

5) дослідити діяльність служби реферування української наукової літератури Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського по створенню загальнодержавної реферативної бази даних „Україніка наукова”.

Обєкт – реферативні видання в Україні.

Предмет – формування системи реферативних видань в Україні.

Методологічна база дослідження. Методологічними засадами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення.

Структура курсової роботи. Робота складається з двох розділів. У першому рокривається процес формування системи реферативних видань в Україні, зокрема відображення української наукової літератури в інформаційних виданнях державної системи науково-технічної інформації СРСР. У цьому ж розділі досліджується зародження та розвиток реферативних журналів в Україні в 90-х рр. ХХ ст. на початку XXIст.

У другому розділі проведено аналіз діяльності служби реферування української наукової літератури Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та проведення нею робіт по створенню загальнодержавної реферативної бази даних „Україніка наукова”.

Закрити

Формування системи реферативних видань в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.