Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ І БІБЛІОТЕЧНИМ ПЕРСОНАЛОМ.. 5

1.1. Поняття і функції управляння бібліотекою.. 5

1.2. Методи управління в бібліотеці 11

1.3. Структура управління бібліотекою.. 16

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ... 23

2.1. Управлінська праця в бібліотеці 23

2.2. Професійні вимоги до керівника бібліотеки. 29

2.3. Стилі управління бібліотечним колективом. 34

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Світовий суспільний розвиток характеризується тенденціями розбудови інформаційного суспільства, які кардинально змінюють традиційний суспільний устрій, посилюють глобалізацію економіки і політичних впливів, активізують процеси якісних перетворень в науці, освіті, культурі, громадському житті. На тлі таких загальноцивілізаційних змін бібліотека як інформаційна та культурно-просвітницька інституція також зазнає помітної трансформації. Перш за все, це стосується еволюції її місії, соціальних функцій, включення в нове інформаційно-комунікаційне середовище, вироблення нової економічно ефективної стратегії, адаптації системи послуг до нових інформаційних потреб і запитів користувачів.

Для ефективного функціонування в умовах надзвичайно мінливого зовнішнього середовища, реалізації своїх традиційних та інноваційних завдань, забезпечення конкурентоспроможності на ринку інформаційних товарів і послуг, розкриття свого багатопланового потенціалу бібліотека потребує нової концепції управління.

Протягом останнього десятиліття в Україні певною мірою змінився стиль керівництва в бібліотеках. Більшість бібліотечних управлінців адекватно і мобільно відреагували на політичні, соціальні й економічні перетворення в суспільстві, трансформацію соціальної місії бібліотеки, вимоги інформатизації і ринкові механізми господарювання. Це спонукало керівників бібліотек різних рівнів до уточнення професійного світогляду і уваги до власних управлінських здатностей. Разом з тим, частина керівного складу бібліотечної сфери залишилася на позиціях дезорієнтації і дезорганізації, виживання, очікування, пасивності і незацікавленості. Крім того, у галузі відсутній відпрацьований механізм формування резерву кадрів для заміщення керівних посад з урахуванням сучасних вимог до управління бібліотекою. А в деяких випадках відчувається кадровий дефіцит управлінців нового типу.

З 90-х років ХХ ст. у вітчизняному бібліотекознавстві посилюється розуміння необхідності розробки і впровадження конструктивніших моделей управління для вирішення нових завдань, що постали перед бібліотекою. Новітні підходи до управління сучасною бібліотекою розробляються В.Ільганаєвою, М.Карташовим, В.Клюєвим, Л.Петровою, Г.Саприкіним, М.Слободяником, І.Сусловою, А.Чачко та ін. Бібліотека під впливом перетворень трансформується в самостійний суб'єкт управління, правових та економічних відносин. У якості відкритої і самостійної системи вона може розвивати багатоаспектну діяльність.

Все вищевикладене вказує на актуальність даної теми.

Об'єкт дослідження - управлінська діяльність у бібліотечній сфері.

Предмет дослідження – засади,умови і методи управління керівника бібліотечної сфери.

Метою курсової роботи є виявлення та теоретичне обґрунтування ролі керівника в системі управління сучасною бібліотекою, а також закономірностей, умов і методів його здійснення.

Мета курсової роботи обумовлює наступні завдання дослідження:

– визначити поняття та функції управління бібліотекою;

– дослідити методи та структуру управління;

– розкрити сутність поняття управлінської праці в бібліотеці, а також роль керівника в цій системі;

– виявити професійні вимоги, які ставляться до керівника сучасної бібліотеки та охарактеризувати стилі управління бібліотечним колективом.

Для досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження, а саме методів документального аналізу, аналітико-синтетичної переробки інформації, порівняння, систематизації, моделювання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Керівник в системі управління бібліотекою

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.