ПЛАН

ДОГОВОРИ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

ДОГОВІР ПРО ПАЙОВИЙ ВНЕСОК

ДОГОВІР ПРО ПАЙОВИЙ ВНЕСОК

Такий документ укладають співзасновники банку. Основними >го реквізитами є:

назва виду документа; місце і дата складання документа; вступна частина, де зазначено учасників; зміст основної частини становлять зазначення обов'язків пайовика, термінів сплати й приймання пайового внеску, зобов'язань банку перед пайовиком, терміну дії документа; адреси й реквізити сторін; підписи учасників договору.

Формуляр-зразок:

ДОГОВІР ПРО ПАЙОВИЙ ВНЕСОК

Місто_______ «____»________20____р.

____________________________________________________________________,

що далі називається Банк, в особі голови Правління Банку__________________,

який діє на підставі Статуту Банку, і_____________________________________,

(назва підприємства)

що далі називається Пайовик, в особі____________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі ________________, уклали цей Договір згідно з ухвалою Ради (Правління) Банку про прийняття Пайовика до членів Банку. Протокол (ухвала)__________ від ____________.

ЗМІСТ ДОГОВОРУ

1. Пайовик зобов'язується дотримуватися вимог Статуту Банку й ухвали зборів пайовиків Банку, що стосуються його пайової участі.

2. Пайовик зобов'язується прийняти пайовий внесок розміром___________

____________________________грн. на термін не менше трьох років з моменту

(сума літерами)

надходження вкладу до Банку.

Перша частина пайового внеску розміром___________________ грн._____

(сума літерами)

оплачується протягом 15 днів з моменту підписання договору.

Друга частина пайового внеску розміром____________________ грн._____

(сума літерами)

оплачується у термін до_____.

3.Пайовий внесок оплачується Пайовиком на підставі платіжного доручення про переказування коштів на рахунок Банку.

У разі непереказування Пайовиком коштів у встановлений договоромтермін Банк має право зняти кошти з рахунку Пайовика на підставі платіжної вимоги без акцепту з боку Пайовика.

4. Банк зобов'язується у разі подання Пайовиком заяви про вихід із складу членів Банку повністю або частково повернути пайовий внесок: якщо заяву подано після закінчення 3-річного терміну, на який зроблено пайовий внесок, — повернути пайовий внесок протягом трьох місяців з моменту прийняття ухвали Радою (Правлінням) з цього питання з виплатою дивідендів за підсумком фінансового року;

якщо заяву подано до закінчення 3-річного терміну, на який зроблено пайовий внесок,— повернути пайовий внесок протягом 12 місяців з моменту прийняття ухвали Радою (Правлінням) з цього питання із відрахуванням з пайового внеску всієї суми одержаних Пайовиком Дивідендів і без виплати дивідендів за поточний рік.

5. Договір вступає в силу з моменту підписання.

6. Договір втрачає силу і вважається розірваним з моменту повернення Пайовикові суми його пайового внеску.

7. Адреси та реквізити Сторін:

Банку:___________________________________________________________

Розрахунковий рахунок____________________________________________

Пайовика:_______________________________________________________

Розрахунковий рахунок____________________________________________

Голова Правління БанкуПайовик

_____________________ _________________________

М.П. М.П.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Договори

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.