ПЛАН

ДОГОВОРИ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

ДОГОВІР ПРО ПАЙОВИЙ ВНЕСОК

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

Цей договір визначає стосунки між банком та організацією, що отримує кредит. Видача кредитів здійснюється банком на основі принципів терміновості, повертання та сплачування. Зазначені принципи знаходять своє вираження в окремих положеннях кредитного договору.

Так, у п. п. 1, 2.1 визначається момент погашення виданої позики, шо може проводитися одноразово або відповідно до графіку повернення коштів.

У п. 2.3 договору визначається розмір плати, що вносить займач, за користування коштами банку. У випадку несвоєчасного погашення кредиту береться подвійна плата за користування кредитом.

До п. 4.2 договору («Інші умови договору») можуть бути внесені умови, що визначають порядок подовження договору, його дострокового розірвання або зміни його умов, а також інші умови виконання договору (надання кредиту, вирахування розміру платні за користування кредитом, змін процентної ставки, яка залежить від терміну дії договору).

Формуляр-зразок:

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

Місто___________ «__»______20__р.

____________________________________________________________________,

(назва організації)

що далі називається Банк, у особі голови Правління________________________

____________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту Банку, і_____________________________________,

(назва підприємства, організації, фірми)

що далі називається Підприємство, у особі директора_______________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

уклали цей Договір про наведене нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Банк надає Підприємству___________________________________________

(вид кредиту)

на суму _______на термін до_______на умовах, визначених цим Договором.

2. УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

2.1. Підприємство зобов'язується закінчити захід____і повернути наданийбанком кредит згідно з терміновим зобов'язанням:_____ ______

2.2. Повернення кредиту здійснюється Підприємствоміз розрахунковогорахунку № ____у _____________________________________

(назва установи Банку)

платіжним дорученням на кореспондентський рахунок в Банку №______.

2.3. За користування кредитом Підприємство платить Банкові ___________

відсотків річних із виплатою____________________________________________

(порядок сплати відсотків, термін, сума)

2.4. У разі порушення терміну повернення позики і нарахованих за неї процентів Підприємство платить Банкові________ на суму неповерненої заборгованості.

2.5. Кредит надається Підприємству під забезпечення ___________.

2.6. У разі порушення умов цього Договору стягнення Банком наданої позики й нарахованих процентів за користування нею згідно із заставним правом Банку скеровується на __________.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За необхідності Підприємство зобов'язується на вимогу Банку надати __________________________________.

(назва документа)

3.2. Банк і Підприємство зобов'язуються виконувати вимоги цього Договору.

4. ТЕРМІН ТА УМОВИ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Дія цього Договору припиняється після повного повернення кредиту і сплати процентів Банкові.

4.2. Інші умови Договору:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Банк____________________________________________________________

Підприємство____________________________________________________

Цей Договір складено в 4 примірниках:

1-й і 4-й прим, зберігаються в Банку;

2-й прим. — на Підприємстві;

3-й прим.— надсилається до установи банку за місцем відкриття розрахункового рахунка Підприємства.

Банк__________ Підприємство___________

М. П. М. П.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Договори

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.