План

1. Правопис імен та прізвищ в документах.

2. Напишіть розпорядження організаційного змісту на вашому факультеті.

3. Підберіть відповідні стійкі фрази українською мовою:

иметь в виду

каждый в отдельности

к Вашему сведению

к десяти часам

к началу года

комиссия по составлению резолюции

коллегия считает

коллегия отмечает

коренной пересмотр

к сожалению

4. Поясніть значення поданих слів: кодекс, арена, асоціація, альпінізм.

5. Мовленнєвий етикет. Прохання (назвати стійкі словосполучення і речення).

2. Розпорядження

Розпорядження – це різновид наказу, що дається в усній або письмовій формі адміністрацією установи чи підприємства з метою оперативного керівництва. Має обмежений термін дії та стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян – виконавців розпорядження.

Кожна службова особа може давати розпорядження тільки з питань, що входять у коло її безпосередніх обов’язків. Вони можуть бути загальними для всього підприємства чи стосуватися окремих ділянок його роботи.

Розпорядження складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої.

Констатуюча частина тексту найчастіше розпочинається зі слова “ПРОПОНУЮ”.

Текст розпорядження містить посилання на причину його видання й викладається в такій формі: зобов’язати, вказати, запропонувати та ін. (решта реквізитів як у наказі).

Діють розпорядження протягом указаних у них термінів. Підписи ставляться тільки на першому примірникові розпорядження.

Зразок розпорядження:

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА С. ДЕМ’ЯНЧУКА

Розпорядження № 21

23.10.06 м. Рівне

про зміну навчального графіка

У зв’язку з навчальною необхідністю

ПРОПОНУЮ:

Продовжити теоретичне навчання для всіх студентів (крім п’ятого курсу) в осінньому семестрі на два тижні (один тиждень за рахунок зимових канікул, один тиждень за рахунок теоретичного навчання весняного семестру).

Розпорядження довести до відома всіх студентів та співробітників університету.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника навчальної частини та першого проректора.

Ректор ______________ Анатолій Дем’янчук

(підпис)

3.

Російкою мовою Українською мовою
Иметь в виду Мати на увазі
Каждый в отдельности Кожен окремо|нарізно|
К Вашему сведению До Вашого відома
К десяти часам На десяту годину
К началу года До початку року
Комиссия по составлению резолюции Комісія зі складання резолюції
Коллегия считает Колегія вважає|лічити|
Коллегия отмечает Колегія відзначає
Коренной пересмотр Докорінний перегляд
К сожалению На жаль

4.

Кодекс 1.Сукупність законів у якій-небудь галузі права.

2. Сукупність правил поведінки, звичок, переконань і т. ін. (Кодекс честі).

3. Старовинний рукопис в оправі.

Арена — 1. У давньоримському цирку – посипаний піском майданчик, де відбувалися бої гладіаторів, спортивні змагання та ін.

2. Круглий майданчик посередині цирку, де виступають артисти.

3. Місце, де відбувається яка-небудь дія, подія.

4. Галузь, поле діяльності, царина.

Асоціація — 1. Добровільне об'єднання осіб чи організацій для досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товариство, спілка.

2. Сполучення, з'єднання чого-небудь в одне ціле.

3. Зв'язок між окремими нервово-психічними актами – уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т. ін. викликає інше.

Альпінізм — вид спорту; сходження на важкодоступні гірські вершини, льодовики.

5. Мовленнєвий етикет. Прохання (назвати стійкі словосполучення і речення).

Мовленнєва культура особистості великою мірою залежить від її зорієнтованості на основні риси бездоганного, зразкового мовлення. Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими найважливішими ознаками:

правильністю, тобто відповідність літературним нормам, що діють у мовній системі (орфоепічним, орфографічним, лексичним, морфологічним, стилістичним, пунктуаційним);

змістовністю, яка передбачає глибоке осмислення теми й головної думки висловлення, докладне ознайомлення з наявною інформацією з цієї теми; різнобічне та повне розкриття теми, уникнення зайвого;

послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;

багатством, що передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у межах відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій речень;

точність, яка великою мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу. Виражаючи власні думки, слід добирати слова, які найбільш відповідають висловлюваному змісту;

виразністю, для досягнення якої слід виділяти найважливіші місця свого висловлювання і виражати власне ставлення до предмета мовлення;

доречністю і доцільністю, яка залежить насамперед від того, наскільки повно й глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата. Крім цього, треба уникати того, що могло б уразити, викликати роздратування у співбесідника, і вказувати на помилки співрозмовників у тактовній формі.

Отже, високу культуру мовлення людини визначає досконале володіння літературною мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності.

Культура мовлення – це ще загальноприйнятий мовний етикет: типові форми вітання, побажання, прощання, запрошення тощо. Неабияке значення має й тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно й доречно підтримати тему. Уважність, чемність і ввічливість – основні вимоги мовного етикету.

Порушення мовного етикету можуть пояснюватися двома причинами:

1.незнанням або недостатнім знанням етикетних норм;

2.небажанням додержувати їх.

У європейському культурному ареалі виділяють п’ять тональностей спілкування: висока, нейтральна, звичайна, фамільярна, вульгарна.

Високою тональністю спілкування характеризується сфера суто формальних суспільних структур (урочисті заходи, дипломатичні прийняття, брифінги і т.ін.).

Нейтральна тональність функціонує у сфері офіційних установ.

Фамільярна тональність забезпечує спілкування на побутовому рівні.

Вульґарна тональність спостерігається у соціально неконтрольованих ситуаціях.

Мовний етикет – це правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців. Мовний етикет охоплює стійкі формули спілкування (слова, словосполучення, мовні звороти-кліше) в ситуаціях установлення контакту із співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій тональності.

Серед виражальних засобі української мови – типові формули звертання, вітання, побажання, поздоровлення, подяки, прохання, вибачення, співчуття тощо. Мовний етикет визначається загальною культурою спілкування, а також соціальним статусом мовців, рівнем їхньої освіти й виховання, віком статтю. Він відповідає національно-культурним традиціям суспільства або окремого соціуму.

Стійкі словосполучення та речення прохання:

Прошу (просимо) вас... .

Будьте люб’язні... .

Будьте ласкаві... .

Будь ласка... .

Дозвольте... .

Мені хотілося би попросити Вас... .

Чи можу я попрохати Вас... .

Вам не важко буде... .

Чи не могли б Ви... .

Категоричне прохання:

Я попросив би вас... .

Прошу. Будьте ласкаві.


Література

1.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. Посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001 – 384 с.;

2.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003 – 480 с.;

3.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997, – 296 с.

4.Сучасні ділові папери / Ред. С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К., 2000.

5.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2000.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Ділова українська мова

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.