Зміст
Список скорочень словосполучень
Вступ
Розділ 1. Загальні питання організації пошукового апарату інформаційних установ
1.1. Поняття та структура пошукового апарату
1.2. Значення, функції пошукового апарату і вимоги до нього
1.3. Аналіз стану бібліографічних картотек, як найважливішого складника ПА РДОБ
Розділ 2. Нові підходи до організації пошукового апарату інформаційних установ
2.1 Традиційні та нові інформаційні технології в процесі організації пошукового апарату інформаційних установ
2.2. Використання мережі Інтернет для можливостей пошукового апарату інформаційних установ
2.3. Напрямки розвитку пошукового апарату РДОБ
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Реферат дипломної роботи

Бобровник І.В. Організація пошукового апарату інформаційних установ в сучасних умовах: Дипломна робота. – Рівне: РДГУ, 2006. – С.63. - Рукопис

В роботі розглянуто теоретичну модель сучасного пошукового апарату (ПА) інформаційної установи, яка відображає його характерні особливості, структуру, завдання, місце в системі інформаційного обслуговування користувачів та реальний ПА Рівненської державної обласної бібліотеки (РДОБ). Предметом дослідження є загальні тенденції, які впливають на структурно-функціональні зміни в ПА інформаційних установ і визначають особливості його розвитку в цілому.

Головна мета дипломної роботи полягає у виявленні та конкретизації нових тенденцій в організації ПА інформаційних установ на основі дослідження його структурних та функціональних особливостей у сучасних умовах розвитку системи інформаційного обслуговування. Для підтвердження актуальності відібраного матеріалу та об’єктивності висновків, зроблених у дипломній роботі, було проведено практичне дослідження на базі РДОБ.

Основною методологією, за допомогою якої досліджувалась тема роботи, є системний аналіз, реалізований на основі системного підходу як загальнонаукового принципу. Серед інших було використано методи спостереження, кількісного аналізу, моделювання, порівняння, загальнологічні діалектичні методи та бібліографічну методику.

Шляхом відбору та систематизації знань, зосереджених у різних джерелах, було побудовано комбіновану теоретичну модель сучасного та традиційного ПА інформаційних установ, що являє собою опис основних елементів ПА, зв’язків між ними та завдань, які вони виконують. Така модель демонструє не тільки сучасний "перехідний" стан ПА, вона чітко окреслює основні напрямки його розвитку, відображаючи зв’язок між традиційними та новітніми інформаційними технологіями. На її основі та в результаті аналітико-синтетичної обробки відібраних публікацій було визначено ряд загальних стійких тенденцій, які впливають на особливості організації та розвитку ПА.

Робота містить адресну інформацію про бібліографічні бази даних та електронні каталоги, доступні у режимі on-line, відомості про електронні довідково-бібліографічні ресурси, віртуальний пошуковий аппарат, що мають практичну цінність у сфері інформаційної діяльності. Крім того, викладено сучасні підходи до організації ПА інформаційних установ, які можуть бути використані у практичній діяльності установ різних типів з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення їх користувачів.


Список скорочень слів і словосполучень, які вживаються в тексті

Автоматизоване робоче місце (АРМ)

База даних (БД)

Відділ обслуговування документами іноземними мовами (ВОДІМ)

Довідково - пошуковий апарат (ДПА)

Електронна картотека статей (ЄКС)

Електронний каталог (ЕК)

Електронні інформаційні ресурси (ЕІР)

Інформаційне обслуговування (ІО)

Інформаційні ресурси (IP)

Інформаційно-бібліографічний відділ (ІБВ)

Інформаційно-пошукова система (ІПС)

Картотека газетних та журнальних статей (КГЖС)

Пошуковий апарат (ПА)

Рівненська державна обласна бібліотека (РДОБ)

Систематична картотека статей (СКС)


Вступ

Актуальність дослідження зумовлена тим, що одним з вагомих чинників наукового поступу, розвитку науково-технічної сфери є відповідне інформаційне забезпечення носіїв та виконавців ідей, розробників та втілювачів наукових проектів, фахівців науково-виробничої сфери. Щороку зростає національний і світовий інформаційний потік, обсяги наукової інформації, змінюються умови їхнього використання, соціокультурне і технологічне середовище. Інформація все більше набуває рис ресурсу вартісного та соціально значущого, зростає й суспільна потреба в ній. Проблема інформаційного забезпечення суспільства сьогодні розглядається як соціально-економічна.

Сьогодні вільний доступ до інформації є однією з основних засад демократичного устрою. Наша країна поступово інтегрується до європейської спільноти. Цей процес, безперечно, вплинув і на динаміку розвитку внутрішнього інформаційного середовища. В таких умовах стратегічним завданням для нашого суспільства є створення ефективно діючої системи документальних комунікацій: адже інформаційні ресурси у сучасному світі - це основа економічного розвитку та політичної активності держави.

Роль посередника між постійно зростаючим масивом інформації та членами суспільства традиційно належить інформаційним установам. Саме вони повинні сприяти створенню умов, за яких документальна інформація в Україні стане максимально доступною, організованою та керованою.

Потужний потенціал для забезпечення розвитку системи інформаційного обслуговування створено завдяки новим технологічним досягненням. На їх базі стало можливим здійснити комплексну автоматизацію завдань розробки, узгодження, розповсюдження, пошуку та архівного зберігання інформаційних документів.

Сучасний пошуковий апарат (ПА) інформаційних установ - це не лише механізм, функціонування якого забезпечує процес інформаційного обслуговування споживачів. Він дає можливість інформаційним установам оперативно взаємодіяти з соціальним середовищем, корегувати свою діяльність, розвиток самого ПА відповідно до актуальних тенденцій на ринку інформації.

Розвиток інформаційних технологій, зростання попиту на інформацію, з одного боку, та постійне збільшення її обсягів і кількості, з іншого, призвели до того, що традиційні підходи до організації роботи ПА інформаційних установ стають недостатньо ефективними. Виникає об’єктивна потреба в системному дослідженні ПА конкретних інформаційних установ, розробці нових універсальних концепцій його організації, впровадженні та акробації сучасних моделей ПА на практиці.

Розробленість проблеми. В цілому тема дипломної роботи є достатньо розробленою зокрема, визначення поняття „пошуковий апарат інформаційної установи” подаються в існуючих державних стандартах , у статтях із фахових періодичних видань та видань, що продовжуються. Дослідженням проблем функціонування пошукового апарату інформаційних установ здійснювали такі фахівці як: І.Г. Моргенштерн[28,29], Д.Я. Коготков[26], Т.Ф. Берестова[2, 3], Ю.Н. Столяров, Я.Л. Шрайберг[44,45], А.В. Єгоричева, Д.С. Черьошкін[41], Г.Л. Смолян та інші.

Мета дипломної роботи: визначити сучасні тенденції у функціонуванні пошукового апарату інформаційних установ.

Об’єкт дипломної роботи - пошуковий апарат інформаційних установ .

Предметом дипломної роботи є організація пошукового апарату інформаційних установ.

Головна мета дипломної роботи- полягає у вивченні питань, організації і трансформації пошуковогоапарату інформаційних установ та визначенні напрямів його вдосконалення і подальшого розвитку.

Основні завдання дипломної роботи:

визначити поняття і структуру пошукового апарату інформаційних установ;

розкрити значення, функції пошукового апарату та вимоги щодо його організації;

проаналізувати сучасний стан пошукового апарату Рівненської ДОБ;

показати традиційні і новітні технології, що використовуються в організації пошукового апарату;

встановити можливості Інтернет у підвищенні ефективності функціонування пошукового апарату;

визначити напрямки вдосконалення і перспективи розвитку пошукового апарату.

Методи дослідження проблеминауковий аналіз і синтез,системний підхід,бібліографічний,групування,узагальнення матеріалу.

Наукове і практичне значення дослідження – визначається у відображенні трансформації пошукового апарату інформаційних установ, пов’язаної з досягненнями сучасної науки та використанням новітніх інформаційних технологій,показом шляхів вдосконалення його організації та перспективних напрямків розвитку в Рівненській ДБО.

Джерельна база дослідження. Проаналізовано результати функціонування ПА різних інформаційних установ. Вивчено наукові дослідження провідних українських та зарубіжних дослідників, які висвітлюють організацію пошукового апарату інформаційних установ.

Теоретичною основою роботи є основні закони соціокультурного розвитку суспільства та функціонування і організації ПА у різних інформаційних установах.

При дослідженні були використані праці видатних вчених як українських, так і зарубіжних, а також був здійснений аналіз планів і звітів Рівненської державної обласної бібліотеки.

Практичне значення – результати, отримані в процесі проведення дослідження можуть служити рекомендаціями вдосконалення пошукового апарату інформаційних установ, технологічних процесів. Теоретичні положення дипломної роботи можуть бути використані в роботі інформаційних установ при організації електронних інформаційних ресурсів.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота побудована в логічній послідовності і складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

В I розділі розглядаються питання організації пошукового апарату інформаційних установ, його значення та функції, а також вимоги до організації апарату.

В II розділі розглядаються теоретичні питання поєднання традиційних та новітніх інформаційних технологій в процесі організації ПА інформаційних установ та аналіз організації пошукового апарату Рівненської державної обласної бібліотеки, його значення в обслуговуванні користувачів.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 57

Безкоштовна робота

Закрити

Організація пошукового апарату інформаційних установ в сучасних умовах на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.