Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 71

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ. 3

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. Електронні ресурси – складова частина інформаційних ресурсів суспільства  8

1.1. Роль електронних документів в розвитку інформаційного поля держави. 8

1.2. Електронні ресурси в бібліотечно-інформаційній системі 14

РОЗДІЛ 2. Використання електронних ресурсів з проблем суспільствознавства в інформаційному обслуговуванні користувачів. 28

2.1. Форми і методи доведення інформації до користувачів. 28

2.2. Електронні інформаційно-аналітичні продукти і вдосконалення обслуговування користувачів. 38

2.3. Інформаційне обслуговування з питань суспільствознавства засобами Інтернет користувачів Рівненської державної обласної бібліотеки. 48

ВИСНОВКИ.. 60

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ  67

ВСТУП

Актуальність теми. Зростання та розповсюдження електронних інформаційних технологій привело до кардинальних змін у сучасному суспільстві. Розвинулися як способи створення, збереження та накопичення інформації, так і можливості її пошуку та засвоєння. Значна частина світової інформації стала доступною завдяки можливостям комп’ютерних мереж, а сам комп’ютер перетворився на унікальний засіб вирішення різноманітних проблем.

Поліпшення оперативності, повноти і якості інформаційного забезпечення суспільних інститутів, сприяння процесам суспільних перетворень в Україні, наповнення українського сегмента інформаційного простору об’єктивною, високоякісною інформацією є основною метою роботи будь-якої інформаційної структури, яка прагне бути потрібною, відповідати кон’єктурі ринку інформаційних послуг. Постійним попитом користуються матеріали, пов’язані з проблемами оцінки в суспільстві діяльності владних структур із вдосконаленням управлінської діяльності; актуальних напрямів економічних перетворень, приватизації; міжнародної економічної та політичної діяльності, низки інших актуальних проблем суспільствознавства.

Інформаційними установами відпрацьовується методика задоволення цих потреб, постійно готуються матеріали з даної проблематики.

Наукова розробка теми. Впливу сучасних інформаційних процесів на розвиток суспільства присвячені праці М.Кастельса[29], Д.І.Блюменау[11], Н.А.Власенко[14], О.С. Онищенко[44] тощо.

Аспекти таких впливів на нашу країну, а також шляхи розвитку українського суспільства в умовах цих впливів розглядалися в працях Л.А.Дубровіної[24], Л.Скокової[46], Л.Й.Костенко[33], І.Сергієнко[39] та ін.

У монографії В.М.Горового „Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного інформаційного суспільства” йдеться про перетворення традиційних бібліотек у загальносуспільні інформаційні центри.[17]

Про перспективи розвитку електронних бібліотек йдеться у праці А.О.Чекмарьова „Національна система електронних бібліотек” [51].

Багато фундаментальних статей про комплектування електронних інформаційних ресурсів (ЕІР) та про керування ними вміщено у збірниках наукових праць національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

І.А.Павлуша піднімає питання про систему галузевих серій електронних видань, зауважуючи, що з часом наповнення їх стане диференційованим [42].

О.Баркова та І.Антоненко розглядають використання Інтернету та інших електронних інформаційних ресурсів в обслуговуванні користувачів [6].

Про нагальні завдання бібліотек України: розробка кооперативного проекту ретроконверсії карткових каталогів у електронні; створення національного формату представлення елементів бібліографічних записів у електронній формі; налагодження системи міждержавного обміну реферативною інформацією; подальше освоєння потенціалу Інтернет, організація інформаційно-аналітичних центрів, т.зв. ”фабрик” думки пише І.Ф.Курас[36].

Одним з досліджень використання мережевих інформаційних технологій у формуванні інформаційних ресурсів для забезпечення користувачів є дослідження І.О.Ляшенко „Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних технологій” [37]. В роботі обґрунтовано доцільність створення комп’ютерних центрів для підтримки мережевих технологічних процесів, ефективність роботи якої досягається за рахунок підвищення рівня оперативності та повноти надання керівникам потрібної інформації.

В книзі І.М.Татарчука ”Корпоративні інформаційні системи” важливе місце відводиться питанням автоматизації управління підприємством на базі інформаційних систем корпоративного рівня. Особлива увага приділена сховищам даних, web-серверним технологіям, що допоможе користувачам у доступі до інформації [49].

Значенню та проблемам інформатизації сус­пільства присвячені численні статті в сучасній вітчизняній та іноземній еко­номічній і спеціальній літературі. Але більшість з них носять загальний, теоре­тичний характер.

Об’єктом дослідження є інформаційне обслуговування користувачів електронними ресурсами з проблем суспільствознавства.

Предмет дослідження становлять електронні інформаційні ресурси з проблем суспільствознавства як засіб інформаційного обслуговування.

Мета дослідження. Висвітлити аспекти використання електронних інформаційних ресурсів з питань суспільствознавства в інформаційному обслуговуванні користувачів.

Завдання:

- висвітлити роль електронних документів в розвитку інформаційного поля держави;

- визначити основні аспекти використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів;

- охарактеризувати форми і методи інформаційного забезпечення користувачів з питань суспільствознавства;

- розкрити значення електронних інформаційно-аналітичних продуктів для вдосконалення обслуговування користувачів;

- охарактеризувати особливості інформаційного обслуговування користувачів із використанням ресурсів Інтернет.

Методи дослідження: науковий аналіз і синтез, системний підхід, інформаційний аналіз, групування, систематизація і узагальнення матеріалу.

Наукове і практичне значення дипломної роботи. У роботі всебічно висвітлені питання, пов’язані з формуванням, збереженням і використанням електронних інформаційних ресурсів суспільства, в тому числі значна увага приділена видам електронних ресурсів, їх збереженню та захисту, стратегії їх розвитку. Розглянуто роль і місце електронних інформаційних ресурсів у забезпеченні інформаційних потреб суспільства.

Практичне значення роботи полягає у здійсненні спроби узагальнення досвіду використання електронних інформаційних ресурсів в інформаційному обслуговуванні користувачів.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, основної частини та висновків. В кінці роботи вміщено список використаної літератури, додатки.

У першому розділі розкрито роль і місце електронних інформаційних ресурсів у забезпеченні інформаційних потреб суспільства, зокрема, з питань суспільствознавства. Охарактеризовано види електронних інформаційних ресурсів та їх використання. У другому розділі проаналізовано формування електронних інформаційних ресурсів, їх збереження, захист та стратегію розвитку.

Закрити

Інформаційне обслуговування користувачів електронними ресурсами з проблем суспільствознавства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.