План

1. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки

2. Види соціальних небезпек

3. Політичні небезпеки

4. Соціальні конфлікти

5. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій

6. Забезпечення безпеки економічної діяльності

Використана література

6. Забезпечення безпеки економічної діяльності

Однією з головних особливостей сьогодення є перехід від індустріального суспільства до інформативного. Основним видом економічної діяльності стає виробництво, збереження і розповсюдження інформації.

Недовготривалість інформації – наслідок науково-технічного прогресу, який робить розробки застарілими ще до того, як вони виходять на ринок. Ця обставина заохочує конкурентів полювати, перш за все, за новими ідеями. Тому для досягнення успіху в комерційній діяльності потрібно надійно оберігати свою інформацію і оперативно її використовувати.

Збереження в таємниці цієї інформації від усіх сторонніх, крім податкових і фінансових служб, - найголовніша умова для збереження досягнутих в конкурентній боротьбі позицій. Захист такої інформації є також необхідною умовою в зв’язку з комерційним (промисловим) шпигунством.

Суб’єктами зовнішніх загроз об’єктів економіки є спецслужби іноземних держав; організована злочинність; недержавні організації та окремі особи, які займаються промисловим шпигунством; окремі особи, що виношують протиправні та деструктивні дії.

До внутрішніх загроз безпеці економічної діяльності слід віднести такі:

- протиправні та інші негативні дії персоналу комерційної структури;

- порушення встановленого режиму захисту інформації з обмеженим доступом для сторонніх осіб;

- інші порушення правил режиму безпеки, діловодства тощо, які створюють передумови щодо реалізації протиправних цілей злочинними елементами;

- низькій рівень кадрового, організаційно-правового, інформаційно-аналітичного забезпечення управління потенційними ризиками як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз.

Для таємного збору, аналізу і використання особливо цінної інформації, що охоплює сфери ринкової економіки використовується економічна розвідка. Метою економічної розвідки є забезпечення конкурентної переваги для досягнення успіху в ринковій економіці. Напрямком економічної розвідки є промислове шпигунство, завданням якого є оволодіння ринком збуту, підробка товарів, дискредитація чи усунення конкурентів, перепродаж фірмових секретів, зрив переговорів по контрактах, шантаж окремих осіб, створення умов для підготовки та проведення терористичних і диверсійних акцій.

Об’єктами промислового шпигунства можуть бути фінансові звіти та прогнози, маркетинг та стратегія цін, технічна документація існуючої та перспективної продукції, перспективні плани розвитку виробництва, фінансовий стан об’єкту економіки, умови продажу чи злиття об’єктів, організаційна структура об’єкту, умови контрактів, найважливіші елементи системи безпеки, кодів та процедур доступу до інформаційних центрів.

Економічна діяльність підприємства тісно пов’язані з конкуренцією. Конкуренцію можна поділити на добросовісну і недобросовісну. Добросовісна конкуренція має за мету створення кращих товарів з одночасним зменшенням собівартості, наданням більш якісних послуг та ін.

До недобросовісної конкуренції можна віднести економічне шпигунство, неправдиву рекламу, підробку під продукцію конкурента, корупцію(підкуп державних, політичних, громадських діячів, урядовців, службовців державного апарату), демпінг (продаж товарів за заниженими цінами для завоювання ринків збуту й придушення конкурентів) та ін.

Підприємництво тісно пов’язане з конкуренцією, а конкуренція неможлива без отримання інформації. Способи одержання інформації можна поділити на законні і незаконні.

Законні способи одержання інформації:

- збір і аналіз інформації з офіційно опублікованих джерел;

- відвідування виставок та ярмарків, влаштованих конкурентами;

- придбання і дослідження виробів конкурента (зворотна інженерія).

Незаконні способи одержання інформації:

- вивідування потрібної інформації у спеціалістів конкурента;

- переманювання ведучих спеціалістів з метою одержання потрібної інформації;

- підкуп співробітників із ключових відділів конкурента;

- засилка агентів на фірму чи в близьке оточення ведучих спеціалістів;

- викрадення креслень, документів, зразків виробів;

- негласний контроль за кореспонденцією;

- незаконне одержання інформації в державних чиновників шляхом підкупу;

- одержання інформації з використанням технічних засобів (контроль телефонних розмов, встановлення підслуховуючої апаратури);

- обманні переговори і, після одержання інформації, відмова від предмету переговорів (договору, угоди тощо);

- обманне пропонування роботи спеціалістам із фірм суперників, з метою заволодіння інформацією.

Щоб забезпечити захист інтелектуальної власності необхідно провести її аналіз. Його метою є: по-перше, оцінити її уразливість; по друге, вид і потенційну цінність; по третє, спрогнозувати можливість загрози.

Головний результат цієї роботи – виявлення можливих каналів витоку інформації. Потенційний ризик витоку інформації з обмеженим доступом (закритої інформації) існує в двох напрямках: зовнішній і внутрішні канали.

Зовнішній канал пов’язаний з одержанням інформації за допомогою таких дій:

- з допомогою технічних засобів для підслуховування (спеціальна звукозаписуюча апаратура для зняття інформації з вікон при допомозі лазерних випромінювачів, навідні мікрофони, спеціальні системи спостереження і передачі відеозображень, спеціальна фотоапаратура, прилади нічного бачення тощо);

- в процесі проходження її через комунікаційні мережі;

- викрадення або зняття копій з документів та інших носіїв інформації;

- знищення інформації або пошкодження її носіїв;

- підкуп, шантаж, переманювання співробітників, провідних фахівців.

Внутрішній канал витоку інформації пов’язаний з користю чи іншою особистою зацікавленістю окремих співробітників, незадоволених заробітною платою чи відносинами з керівництвом, а також з впровадженням до штату підприємства осіб, що працюють на конкурентів. Такі співробітники можуть розголосити комерційну таємницю конкурентам або знищити важливу інформацію. Балакучість співробітників також може стати внутрішнім каналом витоку інформації, якщо службові розмови ведуться ними в неналежних для цього місцях (готелі, кімнати для куріння тощо).

Найбільш типовими причинами та умовами, які сприяють розголошенню відомостей, що містять закриту інформацію (комерційну таємницю) є:

- відсутність персональної відповідальності посадових осіб за збереження цінних відомостей:

- допуск до цінних відомостей невиправдано широкого кола осіб;

- порушення правил спеціального діловодства;

- відсутність умов для підтримання на належному рівні режиму захисту;

- недотримання встановленого порядку проведення особливо важливих нарад, конфіденційних переговорів;

- порушення пропускного режиму та охорони об’єкту;

- незахищеність технічних каналів від витоку цінних відомостей;

- не систематичне і не ґрунтовне проведення із співробітниками профілактичних навчань;

- недосконалий контроль за додержанням режиму захисту відомостей, що містять комерційну таємницю.

Отже, найбільш вірогідними каналами витоку інформації є:

1. персонал, який має доступ до інформації;

2. документи, які містять цю інформацію;

3. технічні засоби та системи обробки інформації, в тому числі лінії зв’язку, якими вона передається.

Чинним законодавством визначено три категорії інформації з обмеженим доступом:

- інформація, що складає банківську таємницю;

- інформація, яка містить комерційну таємницю;

- конфіденційна інформація.

Якщо в результаті аналізу зроблено висновок, що та чи інша інформація потребує захисту, необхідно розпочати розробку програм його проведення. При цьому переслідуються такі цілі: запобігання або значне ускладнення викрадення ваших секретів; доведення до відома всіх співробітників фірми інформації про важливість ваших секретів та заходи покарання за їх розголошення. Зарубіжний досвід захисту передбачає наступні заходи: законодавчі, морально-етичні, фізичні, адміністративні, технічні (застосування електронних та інших пристроїв для захисту інформації), криптографічні (шифрування інформації), програмні (застосування спеціальних програм для захисту інформації). Вітчизняний досвід передбачає наступні методи захисту інформації з обмеженим доступом:

- правові (закріплення в нормативних і установчих документах прав і обов’язків відповідних суб’єктів щодо порядку захисту інформації);

- організаційні (організація діловодства з грифом конфіденційності, розмежування доступу до інформації, встановлення порядку використання технічних засобів і приміщень та певного порядку використання технічних засобів і приміщень та певного порядку роботи з відвідувачами (їх облік, прийом, супровід), певного порядку переговорів з відвідувачами, навчання співробітників, підвищення їх відповідальності).

- технічні (засоби охорони території, захисту комунікацій, захисту комп’ютерних систем і баз даних від несанкціонованого доступу).

Для того щоб захиститися від комерційного шпигунства необхідно: діяти в межах закону, надавати конфіденційну інформацію тим, кому дійсно необхідно знати цю інформацію, контроль за документами, контроль за розмножувальною технікою, цензура, підбір персоналу, поділ комерційної таємниці на окремі елементи, технічні заходи та ін.

Своєчасне виявлення і нейтралізація проявів внутрішньої та зовнішньої загроз безпеки є першочерговим завданням всіх сил та засобів державних правоохоронних органів та підприємницьких структур безпеки.


Використана література

1.Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності – Львів, Афіша, 1999.

2.Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С., Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. Київ – 2000.

3.Даценко І.І. Гігієна та екологія людини – Львів, Афіша, 2000.

4.Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона, Львів, Афіша, 2000.

5.Джигирей В.С., Жидецький В.Ц., Безпека життєдіяльності – Львів, Афіша, 2000.

6.Дубицький А.Е. Медицина катастроф М. 1994.

7.Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник, Київ «Каравела» 2001, Львів, Новий світ, 2000.

8.Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Основи охорони праці – Львів, Афіша, 2000.

9.Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності – Київ, КДТЕУ, 1997.

10.Захарченко М.В. Безпека життєдіяльності – Львів, За вільну Україну, 1997.

11.Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти – Львів, 1997.

12.Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти, Суми. Університецька книга, 2000.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Соціальні та політичні небезпеки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.