План

1. Розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства

2. Вогнестійкості будівель та споруд, підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій

3. Регіональна система управління охороною праці, мета, принципи та основні функції

Джерела інформації

1. Розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства

Розглянемо примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства:

Директор

Здійснює загальне керівництво охороною праці на підставі закону України про «Охорону праці», Кодексу законів про працю України, системи управління охороною праці та інших нормативних актів, спрямованих на створення здорових і безпечних умов праці.

Здійснює загальне керівництво по розробці розділу «Охорона праці» колективного договору, планів роботи з охорони праці на підприємстві з урахуванням вимог діючих правил і норм, приписів контролюючих органів і результатів атестації, планує їх фінансування і матеріально-технічне забезпечення.

Здійснює прогнозування потреб у засобах охорони праці, зниження рівня травматизму і захворювань, пов'язує плани з охорони праці з планом економічного і соціального розвитку підприємства, планує впровадження нової техніки, капітального будівництва, матеріально-технічного забезпечення і підготовки кадрів.

Організує розробку, впровадження і вдосконалення системи управління охороною праці як невід’ємної частини системи управління підприємством. Організує виконання планів роботи з охорони праці, проведення комплексних перевірок відділень.

Затверджує Положення про розподіл обов'язків персоналу і структурно-функціональну схему управління охороною праці з чітким розподілом завдань охорони праці для всіх посадових осіб, з зобов'язаннями їх виконувати функції управління в своїх колективах.

Організує роботу по впровадженню найновіших досягнень науки, техніки передового досвіду, спрямовуючи їх на створення безпечних умов праці і охорону навколишнього середовища.

Керує службою охорони праці, передбачає комплектування служби висококваліфікованими фахівцями. Розглядає та затверджує плани робіт з охорони праці.

Дає усні та письмові розпорядження і вказівки з питань охорони праці, затверджує всі Положення, видає накази.

Проводить наради директорів і ІТП підлеглих відділень за участю комітету профспілки, голови комісії з питань охорони праці, на яких розглядаються стан охорони праці, результати проведених перевірок з охорони праці, виконання розділу «Охорона праці» колективного договору. Приймає відповідні заходи по усуненню недоліків що мають місце.

Контролює ефективність функціонування системи управління охороною праці, втілення всіх завдань і функцій управління.

Контролює регулярність і якість проведення на підприємствах адміністративно-громадського контролю охороною праці.

Контролює роботу по навчанню та перевірці знань з охорони праці посадових осіб підприємства.

Контролює дотримання законодавства про режим праці та відпочинку, умов праці жінок та молоді, надання пільг і компенсацій у шкідливих і важких умовах праці.

Контролює порядок фінансування охорони праці та затверджує перелік заходів фінансування тощо.

Начальник відділу експлуатації

Приймає участь у розробці розділу «Охорона праці» колективного договору.

Планує розробку технологічної і технічної документації по впровадженню на підприємствах нової техніки і передової технології, автоматизації, механізації виробничих процесів, спрямованих на забезпечення безпеки ведення робіт, полегшення і нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці.

Приймає участь у роботі комісії по перевірці знань з питань охорони праці.

Приймає участь у роботі комісії по перевірці стану охорони праці на підприємстві.

Приймає участь у розслідуванні аварій, тяжких, смертельних і групових нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві. Аналізує причини травматизму, приймає участь у розробці заходів щодо усунення причин нещасних випадків.

Приймає участь у роботі комісій по прийому в експлуатацію будівель, виробництв, обладнання, а також керує роботою комісій по експертизі проектів на реконструкцію та будівництво об'єктів. Планує проведення поточних і капітальних ремонтів будівель, споруд, обладнання.

Розробляє спеціальні інструкції з охорони праці на роботи з підвищеною небезпекою.

Розробляє технологічні процеси на безпечне проведення ремонтних, вантажно-розвантажувальних і складських робіт, забезпечує вдосконалення процесів з метою їх безпеки.

Організує виконання заходів з охорони праці, приписів органів Держнагляду службами.

Керує роботою з охорони праці технічних служб підприємства.

Координує та визначає обов'язки технічного персоналу підприємств по управлінню охороною праці.

Приймає участь у проведенні 3-го ступеню адміністративно-громадського контролю з охорони праці, а при вимозі директора − очолює комісію комплексних перевірок стану охорони праці на підприємствах.

Здійснює контроль за впровадженням на підприємствах нових технологій, автоматизації і механізації, які спрямовані на безпечне ведення робіт, полегшення умов праці тощо.

Старший інженер з охорони праці

Здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про охорону праці», «Положення про службу охорони праці», інших нормативних актів з охорони праці.

Бере участь у розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства.

Разом з керівниками служб розробляє у колдоговорі розділ «Охорона праці», комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, перспективні та поточні плани товариства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці, плани заходи по виконанню приписів контролюючих органів.

Передбачує у своїх планах проведення протягом року комплексних перевірок стану охорони праці за участю головних спеціалістів.

Організує роботу по створенню і забезпеченню функціонування системи управління охороною праці в усіх підрозділах.

Забезпечує дотримання затвердженої структурно-функціональної схеми управління охороною праці шляхом перевірки виконання функцій і завдань управління охороною праці усіма посадовими особами.

Організує забезпечення підрозділів нормативними документами, правилами, інструкціями з техніки безпеки за професіями та видами робіт, плакатами.

Організує паспортизацію дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці.

Організує підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці.

Організовує навчання і профвідбір працюючих, забезпечення засобами індивідуального захисту, нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці.

Проводить вступний інструктаж з охорони праці прийнятим на роботу працівникам.

Приймає участь у: формуванні фонду охорони праці і розподілу цих коштів; роботі комісії з питань охорони праці; атестації робочих місць за умовами праці; розслідуванні аварій, нещасних випадків, профзахворювань, аналізує їх причини.

Здійснює методичне керівництво за складанням і переглядом інструкцій з охорони праці по професіях і видах робіт.

Готує проекти наказів і розпоряджень з усіх оперативних питань охорони праці.

Надає посадовим особам приписи і вказівки щодо усунення недоліків і порушень правил, норм і інструкцій з охорони праці.

Забороняє виконання робіт в підрозділах, на дільницях, машинах, механізмах при наявності там умов небезпечних для здоров'я.

Вимагає письмових пояснень у працівників, що допустили порушення правил і інструкцій з охорони праці. Вносить керівництву пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які винні в порушенні правил, норм.

Здійснює постійний контроль функціонування системи управління охороною праці.

Контролює регулярність і якість проведення в відділеннях адміністративно-громадського контролю стану охорони праці.

Перевіряє своєчасність і якість атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці.

Контролює своєчасність проведення інструктажів, навчання і перевірки знань, атестації з питань безпеки праці посадових осіб.

Веде облік і звітність по травматизму, а також аналіз причин травматизму і захворювань.

Контролює забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями, наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці тощо.

Начальник юридичного відділу (юрисконсульт)

Веде необхідну роботу по удосконаленню правового регулювання питань, які пов'язані із забезпеченням нормативних умов і безпеки праці.

Організує і проводить роботу по правовому вихованню працівників у т.ч. і по питанню охорони праці.

Бере участь у підготовці проектів організаційно-розпорядчих документів (положень, інструкцій, наказів, розпоряджень) і забезпечує їх відповідність діючому законодавству.

Приймає участь у розробці документів правового характеру, які регулюють трудові відносини (правил внутрішнього розпорядку, колективного договору, посадових інструкцій та інші).

Бере участь у роботі по забезпеченню дотримання законодавства про працю і використання правових засобів, у розробці і виконанні заходів по укріпленню трудової дисципліни.

Здійснює методичне керівництво правовою роботою по охороні праці, перевіряє стан цієї роботи по відділеннях.

Контролює дотримання і правильність застосування на підприємстві законодавства про працю (по питаннях режиму робочого часу, часу відпочинку, використання праці жінок і підлітків, прийому, переводу і звільненню працівників).

Дає за запитом відділень роз'яснення правових питань у галузі охорони праці, направляє їм інформаційні матеріали по діючому трудовому законодавству і практиці його застосування тощо.

Головний інженер

Здійснює розробку оперативних планів роботи з охорони праці, планів організаційно-технічних заходів по виконанню приписів органів Держнагляду.

Розглядає і затверджує плани, графіки ремонтів виробничого устаткування і споруд.

Приймає участь у роботі комісії по комплексній перевірці охорони праці в підрозділах підприємства. Перевіряє виконання заходів по покращенню і оздоровленню умов праці приписів контролюючих органів, організацію навчання і інструктажів робітників, приймає оперативні заходи по усуненню виявлених недоліків.

Організує виконання перспективних, поточних, оперативних планів-заходів з охорони праці на підприємстві.

Організує планове впровадження нових безпечних технологічних процесів, технічних засобів, що поліпшують і попереджують забруднення виробничого і оточуючого середовища.

Організує і розподіляє між службами підприємства завдання управління охороною праці: профвідбір робітників і службовців, що поступають на роботу; навчання працюючих правилам і нормам охорони праці, а також їх атестацію на знання вимог охорони праці; попередні і періодичні медичні огляди працівників у встановленому порядку, лікувально-профілактичне харчування.

Організовує: роботу по приведенню виробничого обладнання, що експлуатується згідно вимогам правил і норм охорони праці; безпеку проведення виробничих процесів; безпеку експлуатації будівель, споруд і приміщень; нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці; безпеку роботи внутрішнього, закріпленого за підприємством, транспорту.

Дає усні та письмові розпорядження і вказівки з питань охорони праці, готує накази по підприємству.

Здійснює роботу з охорони праці на підприємстві. Керує роботою з охорони праці спеціалістів, керівників дільниць.

Приймає участь у проведенні контролю стану охорони праці.

Здійснює комплексні і цільові перевірки стану охорони праці у встановлені терміни.

Надає у встановлені терміни звіти по статистичних формах.

Здійснює контроль своєчасного виконання перспективних поточних, оперативних планів роботи з охорони праці на підприємстві.

Здійснює контроль за дотриманням керівниками ділянок, вимог правил і норм безпеки тощо.

Начальник авторемонтних майстерень, механік

Складає плани по виконанню приписів контролюючих служб підприємства, органів Держнагляду та іншій нормативно-технічній документації з охорони праці.

Організовує виконання планів-заходів з охорони праці, виконання наказів, вказівок, приписів з питань охорони праці.

Організовує впровадження та функціонування системи управління охороною праці шляхом здійснення цілеспрямованого планування розподілу роботи з охорони праці, оперативного керівництва і координації виконання завдань, оцінки, стимулювання і контролю роботи з охорони праці.

Організує згідно вимог охорони праці ведення виробничих процесів.

Забезпечує справний і безпечний стан будівель, споруд і приміщень, обладнання, інструментів, вентиляційних установок. Обладнує робочі місця огороджувальними захисними пристроями.

Забезпечує працівників засобами індивідуального захисту, видачу працюючим лікувально-профілактичного харчування, молока, мила у встановленому порядку.

Організує медогляди працівників, створює санітарно-побутове забезпечення.

Забезпечує робочі місця інструментами, пам'ятками, плакатами, знаками безпеки.

Організує атестацію робочих місць, оформляє письмові дозволи (наряди-допуски) і організує виконання робіт підвищеної небезпеки.

Організує оснащення засобами пожежогасіння, справного стану сигналізації і засобів захисту від пожеж і аварій.

Виконує у встановлений термін вказівки, приписи і вимоги органів Держнагляду.

Приймає участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, що мали місце у цеху і забезпечує проведення заходів їх попередження.

Контролює своєчасність виконання в відділі (цеху) планів роботи з охорони праці, впровадження і дотримання вимог, правил, норм та іншої документації з охорони праці. Приймає участь у проведенні адміністративно-громадського контролю тощо.

Керівник робочої ланки (бригадир)

Подає пропозиції для включення в оперативний план роботи з охорони праці дільниці, що спрямовані на усунення порушень вимог безпеки, виявлених при проведенні адміністративно-громадського контролю і на покращення охорони праці.

Забезпечує дотримання членами бригади трудової і виробничої дисципліни, а також застосування ними безпечних прийомів праці відповідно з інструкціями по охороні праці і техніки безпеки.

Одержує наряди-допуски та інші спеціальні дозволи на роботи, які вимагають їх оформлення і не допускає виконання цих робіт без одержання необхідних дозволів і документів.

Організує управління охороною праці в бригаді, шляхом закріплення за кожним працівником його ділянки роботи з охорони праці.

Регулярно перед початком роботи проводить перевірку стану робочих місць, відповідність їх вимогам безпеки, перевірку устаткування, інструментів, засобів індивідуального захисту, огороджень і приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. Організує виконання намічених заходів з охорони праці у своїй бригаді, практичний показ робочим безпечних методів і прийомів праці, обмін досвідом і пропаганду охорони праці в бригаді (на дільниці).

При виникненні небезпечних ситуацій зупиняє виконання робіт і приймає міри по забезпеченню безпеки працюючих, повідомляє про це начальника дільниці.

Організує негайний виклик: пожежної охорони при виникненні загорання; швидкої допомоги при нещасних випадках, опіках, отруєннях.

Відлучає від роботи осіб, які знаходяться у нетверезому стані.

Перед початком роботи перевіряє безпечний стан робочих місць, повідомляє про порушення вищому керівництву.

Приймає участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з охорони праці в межах своєї дільниці (бригади).

Про всі порушення стану охорони праці повідомляє вище керівництво. Під час виникнення нещасного випадку негайно організує надання першої допомоги потерпілому, направляє його до медичної установи і повідомляє про це вище керівництво.

Несе відповідальність за недотримання вимог безпеки і охорони праці тощо.

Робітник

Перед початком роботи проводить огляд свого робочого місця, звертаючи увагу на таке:

а) справність автомашин, пристроїв, інструменту і приладів;

б) наявність та справність огороджень, захисних пристроїв, блокувальних і сигнальних пристроїв, засобів індивідуального і комплексного захисту, засобів пожежогасіння, заземлення;

в) чистоту обладнання, стан проходів, майданчиків, проїздів, сходових пристосувань, а також присутність сміття, мотлоху.

При виявлені недоліків, доповідає про це керівнику дільниці (бригадиру) і по його вказівці приймає участь у їх усуненні.

Працює у спецодязі, використовує засоби захисту і пристрої, які забезпечують безпеку праці. Дотримується всіх вимог інструкцій з охорони праці.

Повідомляє керівнику про кожний випадок травми, отруєння, опіку, які отримані особисто або іншими робітниками, а також про загорання або про іншу аварійну ситуацію.

Робітник повинен :

знати і виконувати вимоги інструкцій про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу його життю чи здоров’ю, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника;

знати прийоми надання першої медичної допомоги тощо.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 28

Безкоштовна робота

Закрити

Охорона праці в галузі 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.