Реализация принципов постмодернизма в романе Джона Фаулза Любовница французского лейтенанта

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОСТМОДЕРНІЗМ ТА ЙОГО ПРИНЦИПИ 5

1.1. Феномен постмодернізму 5

1.2. Принципи постмодернізму 7

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПОСТОМОДЕРНІЗМУ У РОМАНІ ДЖОНА ФАУЛЗА «ЖІНКА ФРАНЦУЗЬКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 14

2.1. Інтертекстуальний характер роману 14

2.2. Ігрова природа роману 19

2.3. Функція потрійного фіналу 21

ВИСНОВКИ 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

ВСТУП

Серед літературної багатоманітності, що притаманна сучасній Великобританії, важко пройти повз творчість Джона Фаулза. У колі визнаних європейських митців-постмодерністів постать Джона Фаулза є прикметною і знаковою, його оцінюють як найцікавіший і найважливіший талант, що з’явився у 60-ті рр., а його книги виходять у світ мільйонними тиражами різними мовами. Тому не дивно, що в останні роки його творчий доробок стає предметом дослідження багатьох науковців.

Актуальність теми курсової роботи полягає в інтересі сучасників до творчості Джона Фаулза. Існує чимала кількість наукових досліджень роману «Коханка французького лейтенанта», проте деякі аспекти остаточно не з’ясовані, а питання реалізації у ньому принципів постмодернізму лишається актуальним.

Дана курсова робота має на меті дослідити своєрідність використання принципів постмодернізму у романі Джона Фаулза «Коханка французького лейтенанта». Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань:

- визначити зміст поняття «постмодернізм»;

- окреслити своєрідність поетики постмодерністської літератури;

- виявити принципи постмодернізму у творі Дж. Фаулза «Коханка французького лейтенанта»;

- розглянути особливості їх функціонування.

Методи дослідження: аналіз та синтез наукової інформації, що міститься у джерелах; цілісний аналіз тексту; описовий метод.

Об’єктом дослідження є роман Джона Фаулза «Коханка французького лейтенанта».

Предметом курсової роботи є реалізація принципів постмодернізму в романі «Коханка французького лейтенанта».

Джерелознавча база представлена статями та працями вітчизняних (Бербенець Л., Козюра А., Левицька О., Назарець, Ніколаєнко О. та ін.) та зарубіжних (Антипенко Є., Долінін А., Крістєва Ю., Кірєєва Н.) науковців. У роботі використані матеріали досліджень з вищезазначеної проблеми, надруковані у вітчизняних науково-методичних часописах («Слово і час», «Всесвітня література та культура» «Зарубіжна література»).

Феномен пост-модернізму та основні його принипи описані у працях та статтях Бербенець Л., Козюри А., Крістєвої Ю., Маєвської Н., Ніколаєнка О., Пікун Л. [2; 8; 11; 14; 16; 17]. Надзвичайна увага вивченню роману Дж.Фаулза «Коханка французького лейтенанта» приділена у монографії Н.Кірєєвої [6]. Функціонування інтертекстуальності та ігрової природи роману розглянуто у працях Антипенко Є., Долініна А., Левицької О. [1; 4; 12].

Практична значущість роботи полягає у тому, що матеріали дослідження можуть бути використані для розробки навчальних програм з історії англійської літератури, спеціальних курсів з вивчення англійського роману ХХ століття.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Загальгий обсяг роботи становить 25 сторінки.

Закрыть

Реализация принципов постмодернизма в романе Джона Фаулза Любовница французского лейтенанта

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.