Вставные компоненты как средство выражения субъективной модальности в идиостили Павла Загребельного

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Наукові засади дослідження вставних компонентів. 6

1.1. Поняття вставних компонентів і суб’єктивної модальності у сучасній лінгвістичній літературі 6

1.2. Семантико-функційні та структурні  різновиди вставних компонентів. 10

1.3. Стилістичні функції вставних компонентів. 15

Розділ 2. Вставні компоненти як засіб вираження суб’єктивної модальності в ідіостилі П.Загребельного. 19

2.1. Граматична специфіка уживання вставних компонентів у романі П.Загребельного «Диво». 19

2.2. Семантичні групи вставних компонентів. 25

2.3. Вставні компоненти як показник ідіостилю П.Загребельного. 30

Висновки. 34

Список використаної літератури. 36

Додатки. 39

Вступ

Проблема вставних і вставлених конструкцій відноситься до числа тих, які останнім часом привертають пильну увагу лінгвістів. З розкриттям сутності вставних і вставлених конструкцій, виявленням їх специфічних рисзначною мірою пов'язані питання визначення співвідношення таких понять, як просте реченнятаускладнене речення.

У 50-60 років ХХ ст. такі відомі мовознавці, як В.В. Виноградов, А.А.Каминіна, Є. Кржижкова, В.П. Малащенко, І.І.Мєщанінов, О.І. Сиротиніна, Н.Ю. Шведова та ін. почали розробляти теорію ускладнювальних компонентів, яка розширила поняття структури простого речення.

Вставні і вставлені конструкції добре відомі сучасній українській літературній мові.Процеси ускладнення та характеристика різних поширювачів були в українській лінгвістиці об'єктами дослідження М.В. Будько, Н.М.Бурдаківської, І.Р. Вихованця, Г.І. Гамової, Л.І. Добридень, А.І. Йови, Л.О.Кадомцевої, Р.А. Куцової, Л.М. Руденко, М.С. Скаба, М.І.Степаненка, Є.С.Харитонової та ін.

При вивченні цих синтаксичних одиниць сучасні лінгвісти відзначають, що вставні компоненти не несуть у собі додаткової інформації, а лише виражають ставлення мовця до висловлюваного, дають загальну оцінку повідомленню, а також вказують на джерело повідомлення, зв'язок із контекстом і т. ін. Висловлення оцінності - модальної, емоційної, експресивної - провідне значення вставних конструкцій. Вставні компоненти досить часто несуть дуже важливу інформацію, без якої основне повідомлення не отримало б необхідного для автора комунікативного відтінку[8,с.225].

Актуальність дослідження. Проблема вставних конструкцій належить до числа найбільш складних насамперед тому, що існує багато різноманітних точок зору на таке мовне явище, як вставні конструкції. Прийоми дослідження та опису відповідних явищ не завжди виявляються достатніми для безпосереднього її вирішення. Актуальність дослідження зумовлена також дискусійним статусом вставних компонентів, частотністю використання вставних слів, словосполучень і речень у художній літературі, їх роллю у розкритті ідейного задуму твору, створенні мовної картини світу письменників, значним функційним навантаженням і комунікативним значенням.

Мета нашої наукової роботи-дослідити семантико-граматичні особливості вставних компонентів, виявити їх рольяк засобу вираження суб’єктивної модальності в ідіостилі П.Загребельного.

Об’єктом дослідження єхудожнє мовлення(за романом П.Загребельного «Диво»).

Предметом дослідження єграматична специфіка,семантичні групи, стилістичні функції вставних компонентів у романі П.Загребельного «Диво».

Джерелом дослідження слугував роман П.Загребельного «Диво», граматичний матеріал карткувався шляхом суцільної вибірки за виданням: Загребельний П. Диво.- К.: Вид-во худ. літ.,1971.- 670 с. Картотека мовного матеріалу налічувала 370 вставних конструкцій різного синтаксичного рівня, що забезпечило достовірність висновків дослідження.

Завдання, які ми поставили перед собою, полягають у тому, щоб:

- проаналізувати поняття вставних компонентів у сучасній лінгвістичній літературі;

- схарактеризувати лексико-семантичні особливості вставних компонентів;

- визначити стилістичні функції вставних компонентів;

- дослідити граматичну специфіку,семантичні групи і стилістичні особливості вставних компонентів у романі П.Загребельного «Диво»;

- виявити роль вставних компонентів у творенні ідіостилю П.Загребельного.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в застосуванні комплексу методів, адекватних сучасним напрямам української лінгвістики(функційно-стилістичному, антропоцентричному, лінгвокультурологічному, структурно-семантичному), характеристиці лексико-семантичних особливостей вставних компонентів, встановленні ролі вставних компонентіврізного синтаксичного рівня у творенні індивідуального стилю письменника.

Методи. Відповідно до поставленої мети та завдань у дослідженні було використано як основний описовий метод, застосування якого було необхідне для виділення вставних конструкцій, їх класифікації, а також структурно-семантичний (для з’ясування внутрішньої структури різних типів вставних конструкцій) та прийоми функційного (для характеристики вставних конструкцій із погляду авторської настанови мовлення), зіставного (для встановлення відмінностей і своєрідності структур досліджуваного об’єкта від схожих з ними інших синтаксичних конструкцій) і дистрибутивного методів, а також елементи статистичного аналізу, які застосовувалися з метою кількісного зіставлення досліджуваних мовних одиниць для визначення їх якісних характеристик.

Практичне значення отриманих результатів роботи зумовлено тим, що вони можуть знайти застосування у практиці роботи вчителів-словесників, у процесі викладання синтаксису у різних типах ВНЗ, проведенні спецкурсів і спецсемінарів з лінгвостилістики і граматики, а також при написанні науково-дослідницьких робіт у системі МАН України.

Достовірність і об’єктивність результатів дослідження забезпечується достатнім корпусом матеріалу, який було проаналізовано, картотекою граматичного матеріалу, а також комплекcом застосованих у роботі методів.

Структура. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури, який становить 34 джерела.

Закрыть

Вставные компоненты как средство выражения субъективной модальности в идиостили Павла Загребельного

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.