Психологические основы трудового обучения

План

1. Загальна психологічна характеристика процесу навчання.

2. Характеристика технічних і трудових знань та психологічна структура процесу пізнання.

3. Навички і процес їх формування.

4. Психологія навчальних вправ.

5. Уміння та процес їх формування.

6. Професійні звички.

Докорінна відмінність тренажерів від наочних посібників, які допомагають засвоєнню знань, в тому, що тренажер конструюється і використовується для того, щоб багатократним повторенням на ньому дій, які опановуються, в умовах оптимального зворотного зв’язку розвивати навички і вміння.

Основне правило використання будь-якого тренажера полягає в тому, що він повинен дозволяти повторні вправи із зростаючим ускладненням при постійному самоконтролі, уточненні і вдосконаленні якості дій.

Друге правило: не завжди слід тренувати на тренажері цілісний комплекс трудових операцій. якщо тренажер добре розвиває здібність до виконання окремої операції чи окремої дії, то він корисний і допоможе подальшому розвитку вмінь і здібності до виконання цілісного комплексу виробничих дій. Легко виокремлюються із цілісної трудової діяльності і можуть самостійно відпрацьовувати використання різного обладнання, читання показників контрольних приладів, рухове орієнтування на робочому місці, послідовність дій і т.д.

Третє правило: виокремлювана для самостійних вправ частина діяльності повинна складатися з дій, які за своєю психологічною структурою однакові з діями, які здійснюються в реальній трудовій діяльності. Складну діяльність можна і треба розділяти на окремі дії чи на групи для роздільного тренування, але ділити діяльність на окремі, які не мають самостійної мети акти, нераціонально і навіть шкідливо.

Слід мати на увазі, що якими б досконалими не були тренажери і методи тренування на них, як би довго і систематично не проводились тренувальні вправи на тренажерах, вони вдосконалюють лише навички і вміння, розвивають професійні здібності і деякі риси особистості, але не можуть дати кінцевої майстерності. Професійна майстерність повністю формується лише в реальній виробничій роботі, а тренажери лише прискорюють процес такого формування. В цьому і полягає їх основне значення.


5. Уміння та процес їх формування.

В процесі накопичення на теоретичних заняттях і вступних інструктажах знань і навичок у вправах і виконання практичних робіт в учнів формуються відповідні вміння.

Вміння – це здатність людини продуктивно, з належною якістю і у відповідний час виконувати роботу в нових умовах. Будь-яке вміння включає в себе уявлення, поняття, знання, навички концентрації, розподілу і переключення уваги, навички сприйняття, мислення, самоконтролю і регуляції процесу діяльності.

Будь-яке вміння, тим більш складне, не створюється кожен раз заново з усіма його компонентами, а формується на основі перенесення уже наявних знань, уявлень та навичок, пристосовуючи їх до нових умов і заново формуючи лише ті їх елементи, яких не вистачає в цих нових умовах.

Вміння не можна ні протиставляти знанням і навичкам, ні розташовувати при перерахуванні раніше, як це часто роблять, оскільки вміння утворюються лише на їх основі. Але вміння включає і розуміння взаємовідношень між метою певної діяльності, умовами і способами її виконання. Ось тому до психологічної структури вмінь входять не лише навички, але і знання, і творче мислення. Таким чином на основі знань і навичок, які відносяться до певного виду діяльності, формуються трудові вміння, тобто, здатність людини відображати у формі образів і дій ознаки предметів, які виражають їх суть.

Розпочинаючи вивчення будь-якої нової діяльності, спочатку треба визначити її мету, потім показати і дати зрозуміти, як здійснювати цю діяльність, в якій послідовності, і дати уявлення про техніку їх виконання. виконуючи роботу, яка засвоюється, практично учень повинен пристосовувати до її мети і умов наявні навички та формувати нові, яких не вистачає в цих нових умовах.

Знання мети діяльності, поняття і уявлення про способи її досягнення безперечно повинні передувати формуванню вміння, в процесі якого наявні поняття, уявлення і навички будуть розширюватись, поглиблюватись, вдосконалюватись, “обростати” новими компонентами, яких не вистачало для вмілого виконання діяльності, яка опановується.

Формування і розвиток трудових умінь – це процес оволодіння всією складною системою виробничих операцій з виявлення і переробки інформації, яка міститься в знаннях і отримується від дій з предметом праці, зі співставлення інформації з трудовими діями. Психологічними спостереженнями встановлено, що характер розумових операцій і процесів, за допомогою яких вирішуються завдання, залежить від багатьох факторів. Розумова діяльність при вирішенні будь-якого завдання полягає в перетвореннях об’єкту мислення, виділенні в ньому все нових сторін і властивостей, які закріплені в поняттях.

Головним для будь-якого виду трудової діяльності є вміння самостійно її планувати. В процесі такого планування людина оцінює не лише умови своєї праці і певні вимоги до її результату, але і свої власні сили та індивідуальні особливості. Планування людиною своєї трудової діяльності повинно включати прогнозування ходу керованого процесу і оцінку ймовірності виникнення тих чи інших подій, які пов’язані з трудовим процесом. Умінню планувати свою трудову діяльність потрібно вчити кожну людину. Таке вміння є важливою складовою частиною культури сучасної праці.

Основний шлях формування вмінь – це розвиток здібностей людини бачити різні сторони в об’єкті, формулювати в поняттях різноманітні зовнішні і внутрішні зв’язки цього об’єкту і відповідно перетворювати об’єкт. Застосовані перетворення залежать від того, які відношення і залежності потрібно встановити, що слід отримати в процесі роботи.

Професійні вміння проходять при своєму формуванні ряд етапів, які можуть бути подані у вигляді схеми (див. мал. 1.7.5.).

Формування вмінь – кінцева обов’язкова мета професійного навчання, його завершення. Вміння краще за все визначають підготовленість учня, стаючи особливостями його особистості. Адже коли про робітника кажуть “умілець”, а про учня “невмілий”, то цим хоч і коротко, але точно характеризують певні особливості їх особистості.

Навички і вміння формуються лише в практичній діяльності, яка здійснюється методами вправ і навчання. Поза цілеспрямованої діяльності ні вміння, ні тим більше навички, які їх складають, формуватися не можуть.

Етапи

Психологічна структура.

І – початкові вміння. Усвідомлення мети дії і пошук способів її виконання, які спираються на раніше набуті (зазвичай побутові) знання і навички; діяльність виконується шляхом проб і помилок.
ІІ – недостатньо вміла діяльність. Знання про способи виконання діяльності і використання раніше набутих, не специфічних для цієї діяльності навичок.
ІІІ – окремі загальні вміння. Ряд окремих, високорозвинених, але вузьких вмінь, необхідних в різних видах діяльності (наприклад, вміння планувати свою діяльність, організаторські вміння і т.д.).
ІV – високорозвинене вміння. Творче використання знань і навичок визначеної діяльності; усвідомлення не лише мети, але і мотивів вибору, способів її досягнення.
V – майстерність. Надійне творче використання різних вмінь.

Мал. 1.7.5. Етапи формування професійних умінь (за К.К.Платоновим)

Уміння, з усіма компонентами, які входять до них, найуспішніше формуються при дотриманні наступних основних умов:

а) чітко визначати цілі навчальної діяльності в плані результату дій і мети вправ (тобто яких показників дій треба досягнути в процесі вправ);

б) добиватися розуміння правил і послідовності виконання дій, спрямованих на досягнення мети діяльності;

в) добиватися чіткого уявлення техніки виконання дій та їх кінцевого результату, тобто наявності образу, якого необхідно досягти;

г) здійсненні постійного самоконтролю якості дій шляхом співставлення їх результатів з уявленням, що склалося, або сприйнятим зором образом;

д)своєчасно виявляти відхилення, помилки і брак в навчальній роботі та вносити поправки до своїх дій при наступних повтореннях цих дій;

е) об’єктивно оцінювати успіхи в досягненні конкретної мети навчальної діяльності і мети вправ та чітко усвідомлювати учням прагнення до вдосконалення дій, що засвоюються.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Психологические основы трудового обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.