Специфика консультирования супружеской пары

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОДРУЖНІМ ПАРАМ 5

1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Коло консультативних проблем у роботі з подружньою парою та сім’єю 9

1.3. Переваги та труднощі роботи психолога-консультанта з подружжям 20

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СІМЕЙНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ 23

2.1. Специфіка консультування подружньої пари 23

2.2. Особливості використання методів і прийомів сімейного консультування 29

РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПОДРУЖНІХ ПАР ТА ЇХ КОНСУЛЬТУВАННЯ 35

3.1. Організаційні аспекти дослідження 35

3.2. Результати дослідження та їх аналіз 35

3.3. Рекомендації психолога подружнім парам щодо оптимізації їх стосунків 39

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

ДОДАТКИ 48

ВСТУП

Актуальність дослідження. В останні десятиріччя сучасна сім’я в більшості країн зазнає серйозних змін. Виділяють загальні риси, властиві сім’ям в сучасному суспільстві: падіння народжуваності, ускладнення міжособистісних відносин, зростання розлучень а, отже, зростання кількості неповних сімей та сімей з нерідними батьками, поширення позашлюбних народжень. У нашій країні гостро стоять соціальні проблеми сім’ї: зниження її матеріального рівня, погіршення фізичного і психічного здоров’я дітей і батьків, збільшення числа самотніх літніх чоловіків та жінок.

Численні дослідження показують, що всі сім’ї по-різному протистоять життєвим труднощам. Для одних наслідком несприятливих впливів буде наростання сімейних проблем: підвищення конфліктності, зниження задоволеності сімейним життям, хвороби, розлучення тощо. Інші ж, навпаки, під впливом стресу збільшують свою згуртованість і множать зусилля для подолання кризи і збереження сім’ї. При цьому тип сім’ї визначає її здатність діяти конструктивно і справлятися з життєвими проблемами.

Всі зазначені аспекти сімейної взаємодії актуалізують проблему психологічної допомоги подружнім парам, спонукають до пошуків вирішення проблеми шлюбної незадоволеності та гармонійного розвитку як у сім’ї, так і у суспільстві.

Проблема допомоги подружнім парам висвітлюється у багатьох вітчизняних та зарубіжних джерелах. Даній тематиці присвячено широкий спектр робіт. Зокрема, питаннями шлюбу та сім’ї, допомоги подружнім парам та питанням покращення рівня взаєморозуміння у сім’ї у вітчизняній психології займаються та займалися такі науковці як Андрєєва Т.В., Карабанова О.А., Шнейдер Л.Б., Зацепін В.І., Берещенко А.В., Бучинська Л.М. та інші. Із зарубіжних науковців проблема роботи з сім’ями висвітлюється у роботах К. Роджерса, Н. Пезешкіана, В. Сатир, М. Николас, Р. Шварц та інші.

Об’єкт дослідження – взаємостосунки подружньої пари.

Предмет дослідження – особливості проведення сімейного консультування подружніх пар.

Мета курсової роботи полягає у встановленні ряду характерних ознак психологічної допомоги сім’ям та специфіки консультування подружньої пари.

Гіпотеза дослідження: неузгодженість норм та способів поведінки партнерів є однією з причин виникнення непорозумінь та конфліктів у сім’ї.

Перевірка гіпотези дослідження та досягнення його мети передбачає розв’язання наступних завдань:

здійснити аналіз наукової літератури з проблеми дослідження;

визначити коло консультативних проблем у роботі з подружньою парою та сім’єю;

розкрити переваги та труднощі роботи психолога-консультанта з подружжям;

окреслити методи та прийоми, що використовуються в сімейному консультуванні;

провести діагностику взаємовідносин подружніх пар та розробити рекомендації щодо оптимізації подружніх взаємин.

Для розв’язання поставлених завдань у дослідженні було використано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення, порівняння, класифікацію матеріалів фахової літератури з окресленої проблематики; емпіричні – тестування, психологічний експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Специфика консультирования супружеской пары

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.