Психолого-педагогические аспекты работы классного руководителя с трудновоспитуемыми детьми

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 58

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ ДІТЕЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 6

1.1 Поняття, причини та передумови виникнення важковиховуваних дітей 6

1.2 Класифікація важковиховуваних дітей 12

1.3. Індивідуальні й типологічні особливості важковиховуваних дітей молодшого шкільного віку 18

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 23

2.1 Методи діагностики важковиховуваності у дітей 23

2.2 Основні шляхи і засоби перевиховання важковиховуваних дітей 27

2.3. Індивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми 31

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 34

3.1 Діагностика та корекція відхилень у поведінці молодших школярів 34

3.2 Авторські рекомендації щодо роботи класного керівника з важковиховуваними учнями 43

ВИСНОВКИ 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52

ДОДАТКИ 55

ВСТУП

Актуальність дослідження. Ефективність виховного процесу залишається одним з найважливіших питань педагогічної науки. Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є формування в дітей та молоді загальнолюдських цінностей, сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості.З огляду на це суттєвого значення набуває проблема корекції девіантної поведінки на ранніх етапах її вияву, зокрема в дітей молодшого шкільного віку. Вже в цьому віці можна спостерігати досить чіткі симптоми негативних відхилень у поведінці, які за відсутності відповідної корекційної роботи поступово перетворюються в злочинні дії в підлітковому віці.

У молодшому шкільному віці дуже часто самоствердження дитини набуває форм, що призводять до порушення дисципліни. У неоднозначних ситуаціях (ситуаціях «подвійної мотивації») відбувається зіткнення безпосередніх імпульсивних бажань дітей і вимог дорослого. У таких випадках дитина отримує негативну оцінку своєї поведінки.

Термін «важковиховуваність» означає несприйняття та опір особистості виховним впливам (таких дітей часто називають неслухняними, впертими, вередливими, погано вихованими). Однак невихованість і важковиховуваність не одне й те ж: якщо невихованість призводить до несприйняття педагогічних впливів, то важковиховуваність зароджується як протидія виховному процесу.

Серед причин важковиховуваності дітей педагоги і психологи виокремлюють такі: кризові періоди розвитку; характерологічні особливості особистості (впертість, безвідповідальність, неслухняність та ін.), педагогічна занедбаність, стан здоров’я, стійкий психологічний дискомфорт, як наслідок систематичних проблем у навчанні і пов’язаних з цим неприємностей у школі і вдома, конфліктності і агресивності, що розвиваються на цій основі.

Стосовно дітей саме молодшого шкільного віку, важковиховуваність визначають як наслідок недостатнього засвоєння дитиною позитивного соціального досвіду, що зумовлює відставання особистості у позитивному розвитку. Звідси виникнення неправильних установок в поведінці, неадекватних потреб і як тривожний результат - важкі діти зі стійкими проявами негативних рис і відхиленнями у поведінці.

У «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», затвердженій Президією АПН України, наголошується, що превентивна робота повинна проводитися з усіма дітьми, починаючи від дошкільного віку, з метою попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання і вже характеризується негативною поведінкою, а також із тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

У дослідженні проблеми важковиховуваності учнів молодшого шкільного віку суттєву роль відіграло вивчення праць відомих психологів і педагогів, присвячених методологічним і загальнотеоретичним основам розвитку, формування і соціалізації особистості в дитячому віці (Л.І. Божович, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, В.А. Запорожець, А.В. Петровський, А.Н. Леонтьєв, Б.Т. Ліхачев, Д.І. Фельдштейн та ін.). Серед українських дослідників проблему відхилень у поведінці вивчали такі відомі вчені, як А.Г. Антонова, І.С. Дьоміна, О.В. Киричук, І.П. Лисенко, Н.Ю. Максимова, В.П. Оржеховська, Т.М. Титаренко, С.І. Яковенко та ін.

Дослідники проблеми важких дітей дійшли глибокого й педагогічно цінного висновку про те, що важкі у виховному відношенні діти – це нормальні діти, але з наявністю специфічної особливості у структурі особистості – важковиховуваності. Учені справедливо розрізняють такі поняття як «важкий» та «педагогічно занедбаний школяр».

Для педагогів і всіх, хто працює з дітьми, дуже важливим є знання причин важковиховуваності школярів, вміння своєчасно вплинути на дитину, здійснити профілактичну або корекційну роботу, що допоможе значно поліпшити взаємовідносини між учнями та їхніми однолітками, учнями і педагогами, учнями та їхніми батьками, педагогами та батьками.

Об’єкт дослідження – важковиховуваність як педагогічна проблема.

Предмет дослідження – шляхи і засоби корекції поведінки важковиховуваних дітей молодшого шкільного віку.

Мета дослідження полягає у розкритті основнихпсихолого-педагогічних аспектів роботи класного керівника з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку та знаходженні можливих шляхів вирішення цієї проблеми.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання дослідження:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми важковиховуваності;

- розкрити поняття дитячої важковиховуваності, як психолого-педагогічної проблеми;

- визначити причини порушень поведінки важковиховуваних дітей;

- обґрунтувати індивідуальний підхід у роботі з важковихуваними дітьми;

- здійснити аналіз педагогічної роботи з важковиховуваними дітьми у роботі класного керівника;

- розробити авторські рекомендації з подолання важковиховуваності дітей молодшого шкільного віку.

В ході дослідження були використані наступні методи дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Психолого-педагогические аспекты работы классного руководителя с трудновоспитуемыми детьми

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.