Особенности мотивационной сферы современных студентов

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ 5

1.1 Соціально-психологічні особливості студентського віку 5

1.2 Характеристика мотиваційної сфери студента 8

1.3. Специфіка навчальної мотивації студента 11

1.4. Професійна мотивація та ціннісні орієнтації в студентському віці 18

Висновки до 1 розділу 24

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 26

2.1. Опис методики та процедури дослідження 26

2.2. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів 29

Висновки до 2 розділу 37

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43     

ВСТУП

Актуальність теми. Формування повноцінної особистості студента має важливе практичне значення. Це підкреслюється науковими працями низкою авторів Формування особистості людини відбувається у продовж всього її життя, а саме у вищій школі закладаються основні особисті якості фахівця, у подальшій професійній діяльності відбувається «подальша шліфовка як особистості». До числа найважливіших якостей особистості сучасного фахівця можна віднести ініціативу та відповідальність, спрямованість до новаторських рішень, потреба у постійному оновленні своїх знань.

В процесі навчання студент зштовхується з низкою проблем психолого-педагогічний аспект яких зв’язаний з пристосуванням до нової дидактичної ситуації, які принципово відрізняються від шкільної формами та методами організації навчального процесу. Ця новизна та пов’язані з нею труднощі створюють свого роду дидактичний бар’єр, який повинен бути подоланий. З цього слідує, що у розвитку особистості майбутнього фахівця важливе значення має формування позитивних мотивів та дійсних цілей, оскільки мотиви та цілі являються важливими детермінантами діяльності.

Останнім часом виникла необхідність дослідження мотиваційних компонентів навчальної діяльності, тому що було доведено, що мотивація навчальної діяльності й мотивація досягнень прямо сприяє розвитку інтелектуальної сфери.

Актуальність вивчення ціннісно-мотиваційної сфери студентів обумовлює поява цілого ряду робіт, присвячених різним аспектам цього питання, і підсилюється, коли розмова йде про психологічну адаптацію студентів до нових соціально-економічних умов і систем освіти, а також вивчення особистісних процесів, пов'язаних із проблемою формування професійного самовизначення.

Сучасна вітчизняна психологія має в своєму арсеналі значну кількість праць, присвячених різним аспектам розвитку мотиваційної сфери студентів. В контексті специфіки студентського віку як важливої стадії розвитку особистості цю проблему розглядали Б.Ананьєв, А. Бодальов, Д.Дворяшин, Н.Пейсахов, О.Степанова. Визначенням ролі й місця здібностей, інтересів, мотивів та ціннісних орієнтацій у формуванні професійно важливих якостей займалися Е.Зеєр, Т.Кудрявцева, Б.Ломов та інші.

Структура мотивів студента, сформована у час навчання, стає стержнем особистості майбутнього фахівця. Отже, розвиток позитивних мотивів - невід'ємна складова частина виховання особистості студента.

Предмет дослідження – мотиваційна сфера сучасного студента.

Об’єкт дослідження – соціально-психологічні особливості мотиваційної сфери у студентському віці.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити соціально-психологічні особливості мотиваційної сфери у студентському віці.

Для досягнення поставленої мети, нам необхідно вирішити наступні завдання:

розглянути соціально-психологічні особливості студентського віку;

визначити особливості мотиваційної сфери в студентському віці;

провести емпіричне дослідження ціннісно-мотиваційної сфери у студентському віці та проаналізувати отримані результати.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення теоретичних відомостей, які були використані для уточнення базових понять дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Особенности мотивационной сферы современных студентов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.