Психологические особенности умственного воспитания детей младшего школьного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6

1.1. Розумове виховання як об’єкт психолого-педагогічних досліджень 6

1.2. Психологічні особливості розумового розвитку дітей молодшого дошкільного віку 12

1.3. Засоби розумового виховання 21

ВИСНОВОК ДО I РОЗДІЛУ 27

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 28

2.1. Методика проведення констатуючого експерименту 28

2.2 Аналіз та інтерпритація даних 33

ВИСНОВКИ ДО II РОЗДІЛУ 38

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

ДОДАТОК 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розумове виховання - це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування у дошкільнят системи елементарних знань і умінь, способів розумової діяльності, а також на розвиток здібностей дітей і потреби в розумовій діяльності. Метою розумового виховання є підвищення рівня загального розвитку дошкільників. У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ, взаємини людей, про зовнішні якості, внутрішні, суттєві зв'язки предметів, [4,с.5].

Розумове виховання забезпечує необхідний рівень розвитку дитини під час систематичного навчання, в іграх і на заняттях, у повсякденному житті. Визначальну роль при цьому відіграє спілкування з дорослими і власна пізнавальна діяльність. Особливої уваги батьків і педагогів потребує формування у дітей основ культури розумової праці, що є передумовою високопродуктивної інтелектуальної діяльності в дорослому віці.

Важливими напрямами розумового виховання, крім розвитку ерудиції, формування світогляду, оволодіння системою наукових і прикладних знань, досвіду пізнавальної діяльності, здатності до прийняття нетрадиційних рішень, що загалом характеризують інтелект людини, є формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе, а також розвиток пізнавальних інтересів, потреби у самоосвіті. Основи цих важливих складових особистісного й інтелектуального розвитку закладаються у дошкільному віці. [12, с.4].

Проблемою розумового виховання дошкільників займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема, вона знайшла своє відображення в працях Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського, Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої. Окремі аспекти проблеми піднімали вчені М.Поддьяков, М.Веракса, Л.Парамонова, С.Ніколаєва, Л.Артемова, Т. Поніманська.

У дослідженнях Т.І.Бабаєвої, Л.А.Венгер, Н.Ф. Виноградової, А.В.Запорожця, А.А.Люблінської, А.І.Сорокіної та ін. підкреслюється думка про те, що діяльність повинна ставити дитину перед необхідністю направляти свою розумову активність на пошук та використання наявних у неї знань і дій для вирішення нового завдання, [ 13, с.7].

Особистісні якості дитини формуються в активній діяльності, і, перш за все в тій, яка на кожному віковому етапі є провідною, визначає її інтереси, ставлення до дійсності, особливості взаємин з оточуючими людьми.

У дошкільному віці такий провідною діяльністю є гра. М.К. Крупська писала: "Гра для дошкільників - спосіб пізнання навколишнього. Граючи, він вивчає кольори, форму, властивості матеріалу, просторові відносини .... Вивчає рослини, тварин" [4, с.77].

У грі формуються або перебудовуються і приватні психічні процеси. Значно підвищується в умовах ігрової діяльності, гострота зору .У грі дитина раніше і легше утримує свідому мету запам'ятовувати і, наприклад, запам'ятовує більшу кількість слів, ніж в лабораторних умовах.

У грі складаються сприятливі умови для розвитку інтелекту дитини, для переходу від наочно-дієвого мислення до образного і до елементів словесно-логічного мислення. Саме в грі розвивається здатність дитини створювати узагальнені типові образи, подумки перетворювати їх.

У психології встановлено, що внутрішні, розумові дії формуються на основі зовнішніх, матеріальних дій шляхом їх поетапного зміни і "обертання" в психіку. Ці закономірності проявляються не тільки в шкільному навчанні, але і в ігровій діяльності. Але в грі поетапно відпрацювання розумових дій відбувається стихійно і неорганізовано: одні етапи опускаються, інші поєднуються між собою, так що ефективність формування розумових дій виявляється різною. Однак при відповідних методах педагогічного керівництва грою ця ефективність може бути підвищена.

Отже, важлива роль гри у розвитку психічних процесів дитини пояснюється тим, що вона озброює дитину доступними для неї способами активного впливу, моделювання за допомогою зовнішніх, предметних дій такого змісту, якій за інших умов був би недосяжним і не могло би бути по-справжньому освоєним .

Об’єкт дослідження розумовий розвиток дітей молодшого дошкільного віку.

Предмет дослідження специфічного розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці особливостей розумового виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити сутність та завдання розумового виховання дітей дошкільного віку;

- визначити засоби розумового виховання дошкільників;

- дослідити значення гри для розумового розвитку дитини молодшого дошкільного віку;

- провести експеримент з проблеми дослідження.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Психологические особенности умственного воспитания детей младшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.