Темперамент и его особенности в младшем школьном возрасте

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Сутність поняття темпераменту як прояву індивідуальності людини та його властивості 5

1.2. Характеристика типів темпераменту 8

1.3 Психологічні особливості дітей різних типів темпераменту 11

1.4 Індивідуальний підхід у навчально-виховному процесі дітей різних типів темпераменту 20

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 26

2.1. Організація, процедура та методи дослідження 26

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 31

2.3. Способи роботи учителя з дітьми різних типів темпераменту 36

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Говорячи про темперамент, мають на увазі психічні відмінності між людьми - розходження за глибиною, інтенсивністю, стійкістю емоцій, емоційною вразливістю, темпом реакції, енергійністю дій та іншими динамічними, індивідуально-стійкими особливостями психічного життя, поведінки та діяльності людини. Проте темперамент і сьогодні залишається багато в чому спірною і невирішеною проблемою. Однак, при всьому розмаїтті підходів до проблеми, вчені і практики визнають, що темперамент - біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна істота.

Темперамент відбиває динамічні аспекти поведінки, переважно вродженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічним особливостями людини. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тому, що різні властивості темпераменту даної людини не випадково поєднуються один з одним, а закономірно зв'язані між собою, утворюючи певну організацію, структуру, що характеризує темперамент.

Для того щоб побудувати індивідуальний підхід до кожної дитини та забезпечити для його розвитку відповідні психологічні умови, педагогам потрібні знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту.

В даний час|нині| існують різні методики для діагностики динамічної сторони психіки. Найбільшого поширення в психодіагностичній практиці набули опитувальник Я. Стреляу і опитувальник Р. Айзенка. Повніша|цілковитий| інформація про темперамент підлітка може бути отримана|одержана| за допомогою опитувальника структури темпераменту В.М. Русалова. Вибір конкретного опитувальника визначається практичними завданнями|задача|, які стоять перед дослідником.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, темою курсової роботи обрано питання: «Темперамент та його особливості в молодшому шкільному віці».

Об'єкт дослідження - діти молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження - психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості темпераменту у молодшому шкільному віці та їх врахування під час навчально-виховного процесу.

Гіпотеза - врахування прояву темпераменту у дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання дає можливість створити такі умови навчання, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань.

Завдання курсової роботи:

розглянути поняття темпераменту та його основні властивості;

розглянути особливості дітей різних типів темпераменту;

розглянути прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з дітьми молодшого шкільного віку;

провести експериментальне дослідження особливостей темпераменту дітей молодшого шкільного віку та зробити відповідні висновки.

У процесі дослідження для розв’язання поставлених завдань були застосовані такі методи: аналіз науково-теоретичних джерел з проблеми дослідження, спостереження, усне та письмове опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності учнів, проективні методики та методи статистичної обробки даних, дослідження за тестом-опитувальником «Коло» Г.Айзенка та тест «Дерево» К.Коха.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Темперамент и его особенности в младшем школьном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.