Психологический анализ восприятия времени младшими школьниками

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку у дітей сприйняття часу як естетичного феномена в психолого-педагогічній і методичній літературі 7

1.1. Поняття «сприйняття часу» в психолого-педагогічній літературі 7

1.2 Вікові особливості сприйняття часу у дітей. 11

1.3. Значення гри в розвитку дітей. 13

1.4. Аналіз сучасних програм для шкільних освітніх програм. 16

Висновки до першого розділу. 19

Розділ 2. Психологічний  аналіз умов розвитку у дітей молодшого шкільного віку фізичного, психічного і художнього сприйняття часу. 20

2.1 Діагностика розвитку сприйняття часу у дітей шкільного віку. 20

2.2 Особливості розвитку відчуття часу у дітей молодшого шкільного віку. 22

2.3 Система педагогічної роботи, направлена на розвиток сприйняття часу у дітей молодшого шкільного віку. 28

2.4. Динаміка розвитку сприйняття часу у дітей шкільного віку. 31

Висновок. 34

Список літератури. 35

Вступ

Актуальність проблеми і теми дослідження.

Сучасна цивілізація характеризується небаченими швидкостями, різкою зміною ритмів і браком часу. Сьогодні людині будь-якого віку, професії, спеціальності потрібне уміння аналізувати час, тонко його відчувати, раціональніше використовувати і значно більше цінувати. Сучасні виробничі технології розраховані на високу культуру тимчасових сприйнять людини, тому людям необхідно швидко реагувати на якийсь час, гнучко перебудовувавши свою поведінку і діяльність з урахуванням крайньої нестабільності життя, що протікає в постійно змінних умовах.

Дитині життєво необхідне орієнтування в часі, воно служить базисом його особової культури. Діти, ще не мають життєвого досвіду, яким володіють дорослі, але вони мають перевагу в тому, що у них ще збереглися колосальні природні можливості, до яких, зокрема, відноситься розвиток естетичного відчуття часу. Володіючи розвиненим відчуттям часу, діти здатні управляти собою і будь-якою ситуацією, в якій вони опиняються. Їх адекватність і активність значно підвищуються, дії, що робляться, відрізняються послідовністю і обдуманістю.

У сучасній методиці проблема розвитку відчуття часу трактується неоднорідно, вона досліджується вченими практично у всіх науках.

Наприклад, проблему біологічного часу вперше позначив в середині минулого сторіччя Карл Ернест фон Бер. Надалі проблему біологічного часу, а також механізм відчуття часу розробляли І.І. Шмальгаузен, Т.А. Детлаф і ін. У географії час досліджували А.Д. Арманд, В.А. Канке. Проблема об'єктивного і суб'єктивного часу була предметом обговорення в дослідженнях П.Жане (він спробував розглянути психологічну еволюцію особистості в реальному тимчасовому протіканні, співвіднести вікові фази і біографічні ступені життєвого шляху, зв'язати біологічний, психологічний і історичний час в єдиній системі координат еволюції особистості), Ш. Бюлер (вона встановила закономірності в зміні фаз життя, в зміні домінуючих тенденцій, в зміні життєвій активності залежно від віку, зробила спробу інтегрувати біологічний і психологічний часи життя в єдиній біографічній системі координат), Же. Піаже, К. Льовіна, М.М. Бахтіна і ін.[8]

Проблемою розвитку уявлень про час у дітей шкільного віку займалися Т.Д. Ріхтерман, Т.І. Тарабаріна, Е. І. Соколова, Л.М. Маневцова, О.Е. Дрень, А.Ф. Яфальян та інші.

Аналіз наукової, психолого-педагогічної і методичної літератури, а також практика організації освітньої діяльності в шкільній установі дозволили виділити провідні суперечності:

• сучасними потребами суспільства в активній, мобільній і адаптованій до різних умов особистості, і недостатньою розробленістю психолого-педагогічних умов, що забезпечують гармонійний її розвиток;

• потребою в гармонійній особистості і відсутністю теоретичного обґрунтування методичного забезпечення по розвитку сприйняття часу як властивості і якості особистості дитини.

Дані суперечності зумовили проблему дослідження: чи може ігрова діяльність стати природним, соціально значущим засобом розвитку сприйняття часу у дітей молодшого шкільного віку як якості особистості? Вирішення даної проблеми зумовило вибір теми дослідження: „Психологічний аналіз сприйняття часу молодшими школярами та підлітками”.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити розроблену систему роботи, направлену на розвиток сприйняття часу у дітей молодшого шкільного віку та підлітків.

Об'єкт дослідження: процес розвитку сприйняття часу у дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження: система роботи, направлена на розвиток сприйняття часу у дітей молодшого шкільного віку.

Гіпотеза: процес розвитку сприйняття часу у дітей молодшого шкільного віку буде ефективним, якщо:

• розглядати сприйняття часу як естетичний феномен, що включає фізичний, психічний і художній час;

• дотримувати принципи систематизації і інтеграції в організації ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку;

• система роботи повинна забезпечити включення дітей в різні види ігрової діяльності;

• проводити цілеспрямований розвиток сприйняття часу не тільки на спеціально організованих заняттях, але і у вільній діяльності.

Відповідно до мети і гіпотези дослідження були поставлені наступні завдання:

1. Виявити естетичний зміст, особливості прояву сприйняття часу як властивості і якості особистості в психолого-педагогічній і методичній літературі;

2. Розробити систему ігор по розвитку сприйняття часу для дітей 7-12 років.

3. Експериментально перевірити вплив розробленої системи ігор на розвиток сприйняття часу у дітей шкільного віку.

Методи дослідження:

теоретичні: аналіз наукової і методичної літератури з проблеми дослідження;

емпіричні: цілеспрямоване спостереження за процесом розвитку дітей, аналіз освітніх програм, діагностичні зрізи розвитку дітей, педагогічний експеримент, кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Дослідження проводилося в три етапи.

Перший етап полягав в пошуку літератури по темі дослідження, в підборі засобів, методів і прийомів роботи по розвитку сприйняття часу у дітей молодшого шкільного віку, у визначенні предмету, мети, гіпотези, завдань дослідження.

На другому етапі були визначені критерії, показники і рівні прояву сприйняття часу як якості особистості, проведені констатуючий і формуючий експерименти.

На третьому етапі завершений формуючий і проведений контрольний експерименти, сформульовані висновки і оформлена курсова робота.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягають в теоретичному оновленні підходів до розвитку сприйняття часу у школярів, суть якого полягає в позначенні ціннісного сенсу часу в життєдіяльності людини, в обґрунтуванні змісту поняття «Сприйняття часу» як природної властивості і естетичної якості особистості, що характеризується здатністю особистості відчувати, гармонізувати, синхронізувати віртуальний і реальний світ.

Практична значущість дослідження полягає в розробці і експериментальній апробації системи ігор по розвитку у дітей молодшого шкільного віку сприйняття часу.

Структура дослідження. Курсова робота викладена на 36 стор., містить вступ, два розділи, висновок і список літератури. Бібліографія включає 25 джерел.

Закрыть

Психологический анализ восприятия времени младшими школьниками

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.