Психологический анализ родительско-детских отношений (дошкольники)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВІДНОСИН   5

1.1 Дослідження вітчизняних психологів в області дитячо-батьківських відносин  5

1.2. Дитячо-батьківські відносини як чинник психічного здоров'я дошкільника  8

1.3. Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу. 13

1.4 Порушення стосунків дитини і дорослого як першоджерело соціальної дезадаптації 21

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТИХ СТОСУНКІВ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ.. 26

2.1 Методичні підходи та процедура дослідження. 26

2.2. Аналіз результатів дослідження. 28

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 38 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дошкільний вік є предметом пильної уваги вчених і практиків як важливий і відповідальний період в житті людини, як момент народження особистості. У цей період відбувається прискорений розвиток психічних процесів, властивостей особистості, маленька людина активно освоює широкий спектр різних видів діяльності. На етапі дошкільного дитинства розвивається самосвідомість, формується самооцінка, відбувається вибудовування ієрархії мотивів, і їх супідрядність. І саме в цей період найбільш важливим є вплив сім'ї на розвиток особистості дитини, вплив існуючої в ній системи внутрішньосімейних, а також дитячо- батьківських відносин.

Вивчення дитячо-батьківських відносин є надзвичайно важливим як для розуміння чинників, що впливають на становлення особистості дитини, так і для організації психолого-педагогічної практики. Про значимість даної проблеми свідчить той факт, що багато авторитетних психологічних теорії, такі, як психоаналіз, біхевіоризм або гуманістична психологія, не обійшли увагою цю проблему, розглядаючи взаємовідносини батьків і дитини як важливе джерело дитячого розвитку.

У процесі спілкування з дорослими дитина наслі­дує їх, набуває вміння взаємодіяти з людьми. Ра­дість від спільної діяльності породжує нові взаємини між самими дітьми: формуються товариськість, паростки дружби. Проте проблема входження малюка у світ до­рослих завжди актуальна. Суспільство постійно розви­вається й потребує розвитку однієї з головних його скла­дових - спілкування.

Питання взаємин батьків і дітей завжди було предметом дослідження багатьох поколінь вчених, зокрема Т.В.Ахутіна, А.М.Богуш, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, І.О.Зимня, Т.О.Ладиженська, О.Р.Лурія, Т.О.Піроженко; спілкування досліджували О.О.Бодальов, О.Ф.Бондаренко, О.В. Запорожець, Я.Л.Коломинський, О.О.Леонтьєв, М.І.Лісіна, Б.Д.Паригін, А.Г.Рузська, О.О.Смірнова, Т.С.Яценко та інші.

Інтерес багатьох сучасних дослідників до сфери дитячо-батьківських відносин пояснюється значимістю ролі дорослого для дитячого розвитку і зараз прийнято виділяти когнітивний і емоційний компоненти цієї взаємодії дитина - дорослий.

Об'єкт дослідження - дитячо-батьківські відносини.

Предмет дослідження - дитячо-батьківські відносини та їх взаємозв'язок з особистісними якостями дошкільника.

Мета дослідження – здійснити психологічний аналіз батьківсько-дитячих відносин.

Виходячи з мети курсової роботи завданням дослідження є:

- Провести аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних вчених з проблеми дитячо-батьківських відносин.

- Вивчити соціально-психологічний аспект формування особистості дошкільника.

- Описати спілкування дітей дошкільного віку з батьками;

- Визначити тип дитячо-батьківських відносин і виявити взаємозв'язок з особистісними якостями дитини.

- Провести експериментальне дослідження та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у дослідженні було використано такі методи: теоретичні – аналіз, систематизація, узагальнення, класифікація матеріалів фахової літератури з окресленої проблематики; емпіричні – тестування, спостереження, бесіда, анкетування, кількісний та якісний аналіз отриманих результатів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Психологический анализ родительско-детских отношений (дошкольники)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.