Психологические особенности развития творческого воображения у младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 5

1.1. Поняття про уяву. Види і прийоми уяви. 5

1.2. Творча уява як предмет психологічного аналізу. 8

1.3. Психологічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 11

1.4. Особливості розвитку творчої уяви молодшого школяра, її критерії та функції 17

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ  ТВОРЧОЇ УЯВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 26

2.1. Організація, методи і методики дослідження. 26

2.2. Аналіз і обговорення результатів дослідження. 29

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 40 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема розвитку особистості молодшого школяра належить до найважливіших проблем педагогічної психології, набуваючи в сучасних умовах все більшої актуальності. Плинність культури, постійне збагачення та диференціація наукового знання, підсилення інформаційного потоку – все це апелює до таких істотних характеристик особистості учня, як ініціативність, здатності до самостійної постановки цілей, впевненість у собі, гнучкість і вимагає «не лише конкретних знань, вмінь й навичок, а й здатності до творчості, до продуктивної співпраці з іншими людьми, до прийняття відповідальних рішень».

Молодший шкільний вік – початок шкільного життя. Входячи в нього, дитина набуває внутрішньої позиції школяра, учбову мотивацію. Учбова діяльність стає для нього ведучою. Від її результативності безпосередньо залежить розвиток особистості дитини.

Прихід дитини до школи вимагає надзвичайної перебудови психіки дитини. З цього приводу професор Добринін писав: “щасливе” і безтурботне дитинство закінчилось з приходом до школи, починається період тяжкої розумової праці”. Тому школа відіграє величезну роль в розвитку розумових дій дитини.

Уява — це процес створення образів таких предметів і явищ, які ніколи не сприймались людиною раніше. У молодшому шкільному віці уява, формуючись в ігрових заміщеннях одних предметів іншими, може переходити і в інші види діяльності. Вивчення процесу творчості та шляхів розвитку творчої уяви надзвичайно важливе для ефективної підготовки творчо мислячих людей у всіх видах професійної праці. Тому у всіх ланках школи (початкової, середньої, вищої ) слід звертати увагу на максимальну стимуляцію стійких творчих інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості у вирішенні творчих завдань.

Успішність засвоєння молодшим школярем тих чи інших знань багато в чому визначається його здатністю до творчого перетворення, комбінування, смислового означення різних компонентів навчального матеріалу, що насамперед пов’язано із функціонуванням його творчої уяви.

Проблеми творчості широко розроблялися у вітчизняній психології. В даний час дослідники ведуть пошук інтегрального показника, що характеризує творчу особистість. Великий внесок у розробку проблем здібностей, творчого мислення та творчої уяви внесли психологи, як Б.М.Теплов, С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьєв, Н.С. Лейтес, В.А. Крутецкий, А.Г. Ковальов, К.К. Платонов, А.М. Матюшкін, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаєва, В.М. Дружинін, І.І. Ільясов, В.І. Панов, І.В. Каліш, М.А. Холодна, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич та інші.

Об'єкт дослідження – творча уява особистості.

Предмет дослідження – особливості розвитку творчої уяви дітей молодшого шкільного віку.

Мета дослідження - виявити психологічні особливості розвитку творчої уяви і творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Завдання курсової роботи:

• Здійснити аналітичний огляд літератури з теми дослідження,

• Розкрити сутність поняття уява та творча уява,

• Вивчити на основі психолого-педагогічної літератури основні закономірності розвитку творчої уяви молодших школярів,

• Провести експериментальне дослідження особливостей розвитку уяви та творчих здібностей молодших школярів,

• Провести аналіз отриманих результатів діагностики, зробити висновки.

Методи дослідження: спостереження, бесіда, експеримент, аналіз продуктів діяльності (творчості).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Психологические особенности развития творческого воображения у младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.