Психологическая характеристика отношения подростков к дружбе и одиночестве

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ДРУЖБА ТА САМОТНІСТЬ, ЯК УНІКАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ.. 4

1.1. Типи міжособистісних стосунків. 4

1.2. Психологічні особливості дружби. 8

1.3. Критерії вибірковості у стосунках. Психологічні основи вибірковості 19

1.4. Самотність, як психологічне явище. 28

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБРКОВОСТІ СТОСУНКІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 33

2.1. Завдання та методика дослідження. 33

2.2. Психологічний аналіз уявлень та ставлень підлітків до дружби і самотності 34

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Підлітковий вік схожий на міст між дитинством та юністю, між незрілістю та зрілістю, по якому кожний повинен пройти, перш ніж стати відповідальною і творчою дорослою людиною. Ця особливість проявляється в фізичному, розумовому, моральному, соціальному та духовному розвитку особистості

Система моральних цінностей людини, будучи орієнтиром у моральному розвитку особистості та суспільства, багато в чому визначає й рівень усталеної моральної культури. Остання ж проявляється в спілкуванні, яке може бути розглянуте і як діяльність людей, що задовольняє потребу суспільних істот при вирішенні тих чи інших життєвих проблем. У концентрованому вигляді моральна культура виявляє потребу людини в доброзичливості, взаємоповазі, приязні як важливих сторонах вирішення матеріальних, побутових, сімейних та інших проблем.

Проблема самотності займає не тільки розуми простих людей. Протягом сторіч її вивченням займалися (і продовжують займатися) філософи, психологи, учені й письменники. Навіть незважаючи на відносно невеликий строк існування психології як окремої науки, майже в кожному з її напрямків можна знайти концепції, теорії й дослідження, пов’язані із самотністю.

Поява узагальнених понять і розвиток здібностей їх форматувати веде до появи у свідомості дитини ідеалів й, насамперед ідеалів дружби й друга. Оскільки психологічний зміст ідеалів визначається загальною соціальною ситуацією розвитку, то періоди істотних суспільних перетворень, пережитих нами в сучасній Україні, приводять до перебудови підліткових ідеалів. Для розуміння розвитку особистості сучасного підлітка важливо досліджувати не тільки особливості розвитку дружніх відносин дітей, але й прояснити зміст дружби й друга, а також з'ясувати основні джерела впливу на них, оцінивши вплив різних сфер культурної взаємодії. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.

Проблему ставлення підлітків до дружби та самотності досліджували такі вчені, як Дусавицький О., Леонтьєв Д.А., Лозниця В. С., Маркова А. К., Смирнов С.Д., Хромишенко Г.С., Швал Ю.М., Данчева О.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

Об’єктом дослідження є психологічна сфера сучасних підлітків.

Предметом дослідження є емоційні стани підлітків при відчутті самотності та почутті дружби.

Мета курсової роботи полягає у з’ясуванні критеріїв прояву підлітками феномена дружби та психологічній характеристиці ставлення підлітків до самотності.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

Охарактеризувати поняття дружби в житті підлітків;

Визначити передумови виникнення проблеми самотності в підлітковому віці;

Проаналізувати самотність і соціально-психологічні проблеми підлітків;

Коротко охарактеризувати методи діагностики самотності.

Провести експериментальне дослідження для аналізу уявлень та ставлень підлітків до дружби і самотності.

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження; емпіричний: бесіда та анкетування для практичної частини роботи; метод порівняльного аналізу; статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Психологическая характеристика отношения подростков к дружбе и одиночестве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.