Особенности вербального и невербального мышления у дошкольников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ. 5

1.1.Розвиток мислення у дітей дошкільного віку. 5

1.2. Особливості невербального мислення в дошкільників. 10

1.3. Вербальне мислення дітей дошкільного віку та його розвиток. 16

1.4. Керівництво розвитком мислення дітей. 22

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 24

2.1. Процедура та методи дослідження. 24

2.2. Аналіз результатів дослідження. 26

2.3. Корекційна робота з дітьми, які мають низький рівень розвитку вербального мислення. 28

2.4. Контрольне обстеження дітей. 40

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

Актуальність теми. Надзвичайно важливим етапом цілеспрямованого формування мислення в процесі навчання є дошкільний вік. У сучасній віковій і педагогічній психології проблема розвитку мислення дошкільника займає одне з центральних місць. І це не випадково, тому що дані психолого-педагогічних досліджень свідчать про те, що найбільш активно мислення розвивається саме в період дошкільного віку.

Мислення – це процес узагальненого і опосередкованого відображення дійсності в її істотних зв'язках і відношеннях.

Мислення в цілому складається із основних взаємодіючих між собою видів: невербального (або практично-дійового та наочно-образного) і вербального (або словесно-логічного). Безпосередньою опорою вербального мислення є мова, тобто при вербальному мисленні думки оформляються і виражаються за допомогою мови.

Вербальне мислення діє на базі мовних засобів і являє собою найбільш високий етап розвитку мислення. При вербальному мисленні використовуються поняття, логічні конструкції, які інколи не мають прямого образного вираження (чесність, гордість, марнославство і т.д.). Завдяки вербальному мисленню людина може встановлювати найбільш загальні закономірності, передбачати розвиток певних процесів у природі і суспільстві, узагальнювати різний наочний матеріал.

Необхідність розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку в першу чергу обумовлена тим, що діти готується до вступу в школу. Вже з першого класу вони почнуть вивчати складну для них шкільну програму, в яку включені початкові елементи логіки, і дітям з нерозвиненим вербальним і невербальним мисленням складно буде засвоїти нові знання.

Питання цілеспрямованого формування мислення розглядались у роботах Р.Атаханова, В.В.Гагай, З.І.Калмикової, Л.К.Максимова, Н.А.Менчинської та інших. В Україні окремі аспекти проблеми розроблялись у рамках психологічних та педагогічних досліджень Г.О. Баллом, Н.І. Жигайлом, А.Б.Коваленко, Г.С.Костюком, С.Д.Максименком, Л.О.Мойсеєнко, В.О. Моляко, Б.А. Якимчуком.

Однак специфіка розвитку мислення дітей дошкільного віку залишається нез’ясованою. Немає однозначної відповіді і на питання про критерії розвитку мислення дітей цього віку. Таким чином, проблема розвитку мислення в дошкільному віці потребує подальшого вивчення. Цю проблему ми й обрали як тему курсової.

Об’єкт – процес мислення дошкільника.

Предметом дослідження є особливості розвитку вербального і невербального мислення дошкільників.

Мета даної роботи - теоретичне і практичне вивчення особливостей розвитку вербального і невербального мислення дітей дошкільного віку, проведення корекційної роботи і узагальнення висновків щодо її ефективності.

При проведенні нашого дослідження ми ставили такі завдання:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній, педагогічній та методичній літературі.

- охарактеризувати особливості вербального і невербального мислення в дітей дошкільного віку;

- провести діагностику рівня розвитку вербального мислення обраної групи дітей;

- провести корекційно-розвивальну роботу з дітьми, які показали низький рівень розвитку та зробити висновки про її ефективність.

Методи дослідження: Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувалася сукупність методів. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Емпіричні методи: спостереження, тестування, методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Особенности вербального и невербального мышления у дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.