Психологический анализ представлений студентов по улучшению условий обучения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  5

1.1. Вікові та індивідуальні особливості студентської молоді 5

1.2. Психологія навчання студентів. 13

1.3. Психологічні чинники успішного навчання студентів вищих навчальних закладів  17

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДУМКИ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ УМОВ НАВЧАННЯ.. 24

2.1. Методика вивчення думки студентів щодо покращення умов навчання. 24

2.2. Аналіз результатів дослідження. 25

ВИСНОВКИ.. 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ДОДАТОК.. 34

ВСТУП

Актуальність проблеми. Розбудова системи вищої освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки на світовий рівень, відродження національної культури, становлення державності та демократизації суспільства в Україні.Існуюча в Україні система вищої освіти перебуває в стані, що не задовільняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу.Це виявляється передусім у невідповідності стандартів освіти запитам особистості, суспільним потребам, у знеціненні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності.Державна національна програма “Освіта (Україна, ХХІ ст.)” визначає головну мету - визначеня стратегії створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.Система освіти в сучасних умовах є основним механізмом успадкування культурного надбання новими поколіннями. У зв’язку з цим особливо важливого значення набувають питання умов навчання у вищих навчальних закладах. В психолого-педагогічній літературі під умовами навчанням розуміють принцип організації такої системи взаємодії між учасниками процесу навчання, за якої якнайповніше враховуються і використовуються індивідуальні особливості кожного, визначаються перспективи подальшого розумового розвитку й гармонійного вдосконалення особистісної структури, відбувається пошук засобів, які компенсували б наявні вади і сприяли формуванню особистості.

Отже, навчальний процес у вищому навчальному закладі потрібно перебудувати таким чином, щоб готувати конкурентоспроможного спеціаліста, здатного жити і творити в сучасному суспільстві. Тому, психологічний аналіз думки студентів щодо поліпшення умов навчання є досить актуальною на сьогодні темою.

Метою нашої курсової роботи є вивчення думки студентів щодо поліпшення умов навчання.

Об’єктом – студенти вищих навчальних закладів.

Предметом – психологічний аналіз думки студентів, щодо поліпшення умов навчання.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження були визначені завдання:

- Описати психологічні особливості студентської молоді

- Висвітлити психологію навчання студентів

- Розглянути психологічні фактори успішного навчання студентів

- Проаналізувати думки студентів Рівненського державного гуманітарного університету щодо поліпшення умов навчання

Методи дослідження: вивчення та аналіз психологічної літератур з проблем дослідження, метод експерименту.

База дослідження: Рівненський державний гуманітарний університет

Наукова розробленість теми: Немає жодної праці присвяченій вивченню думок студентів, щодо умов навчання.

Закрыть

Психологический анализ представлений студентов по улучшению условий обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.