План

1. Корекція пізнавальних процесів у дітей із ДЦП.

2. Порушення пізнавальної діяльності у дітей із ДЦП.

3. Напрямки корекційно-розвивальної роботи з дітьми, хворими на ДЦП.

4. Методи навчання та виховання дітей з ДЦП.

5. Організація навчання в спеціальних школах для дітей із ДЦП.

6. Диференційна діагностика фонетичних порушень.

7. Диференційна діагностика сенсорної алалії та туговухості

8. Диференційна діагностика загального недорозвитку мовлення та сповільненого темпу мовленнєвого розвитку.

9. Диференційна діагностика дислалії: функціональна та механічна дислалії, поліморфна та мономорфна дислалії.

1. Корекція пізнавальних процесів у дітей із ДЦП.

У дітей з церебральним паралічем спостерігаються варіанти затриманого розвитку. Для них характерно недорозвинення мислення, а саме: уваги, пам'яті, просторового гнозису.

Важливим при психологічної корекції пізнавальних процесів і особистості у цих дітей є враховувати форму і степів затримки психічного розвитку.

Для зручності аналізу порушення пізнавальної діяльності у дітей з ЗПР при церебральному паралічі доцільно виділити три її основні блоки: мотиваційний, операційно-регуляторний і блок контролю.

Психокорекційні заняття з дітьми з розвитку пізнавальних процесів можуть проводитися як індивідуально, так і в групі. Важливим є єдність вимог до дитини з боку педагога, психолога та інших фахівців, особливо при корекції здатності контролювати свої дії. Це успішно досягається при дотриманні режиму дня, чіткої організації повсякденного життя дитини.

Психологічна корекція емоційних порушень

Спектр емоційних порушень у дітей і підлітків з різними формами ДЦП надзвичайно великий.

Це можуть бути важкі неврозоподібні порушення і психопатоподібні порушення на тлі органічного ураження ЦНС, які нерідко зустрічаються при спастичної диплегии і гемипаретической формах. Також, у дітей і підлітків з ДЦП можуть спостерігатися емоційні розлади у зв'язку з наявністю дефекту, вихованням за типом гіперопіки або ранньої соціальної та психічної депривації.

Психологічна корекція емоційних порушень у дітей - це організована система психологічних впливів. Основним її напрямком є пом'якшення емоційного дискомфорту у дітей, підвищення активності і самостійності дітей, усунення вторинних особистісних реакцій, обумовлених емоційними порушеннями, таких як агресивність, підвищена збудливість, тривожна недовірливість і ін.

Важливим етапом роботи з цими дітьми є корекція самооцінки, рівня самосвідомості, формування емоційної стійкості і саморегуляції.

Психологічна діагностика емоційних розладів у дітей з ДЦП вимагає ретельного диференційованого підходу до цієї проблеми. Перед психологом стоїть завдання діагностики спрямованості конфлікту у дитини.


2. Порушення пізнавальної діяльності у дітей із ДЦП.

Пізнавальна діяльність більшості дітей з церебральним паралічем у формі спастичної диплегії без грубих афазичних і дизартричних розладів характеризується крайньою нерівномірністю. З одного боку, рівень вербального мислення залишається відносно задовільним, з іншого - спостерігається виражена недостатність наочно-образного мислення у поєднанні з порушеннями просторових і часових уявлень, слабкістю рахункових операцій.

При ураженнях, розвинулися в другій половині вагітності і в період пологів, психічні порушення носять більш мозаїчний, нерівномірний характер. На першому році життя несприятливий вплив на психічний розвиток надають рухові розлади, порушення зорового і слухового сприйняття, несформованість зорово-моторного маніпулятивної поведінки. Для розвитку розумової діяльності вирішальне значення має утворення комплексних асоціацій. Щоб пізнати навколишні предмети, дитина повинна скласти уявлення про їх зовнішній вигляд, формою, смаку, кольорі, вміти маніпулювати з ними. У процесі практичної діяльності (гри) за участю мови збагачується комплекс утворюються тимчасових зв'язків, розширюється обсяг знань і уявлень про навколишній, формуються пам'ять, уяву, мислення.

У дітей з церебральними паралічами у зв'язку з руховою недостатністю обмежена маніпуляція предметами, утруднено їх сприйняття на дотик. Поєднання цих порушень з недорозвиненням зорово-моторної координації перешкоджає формуванню предметного сприйняття та пізнавальної діяльності. Чуттєве пізнання навколишньої дійсності вже з перших місяців життя розвивається аномально і в поєднанні з обмеженістю практичного досвіду стає однією з причин розладів вищих кіркових функцій.

Як показують дослідження, особливі труднощі діти зі спастичною диплегією відчувають при виконанні завдань на просторове орієнтування. Вони не можуть правильно з'єднати точки на аркуші паперу, скопіювати форму предмета і напрямок стрілок. Значні труднощі викликає копіювання фігур. Діти зі спастичною диплегвєю при відносно правильному відтворенні пропонованих геометричних фігур не можуть розташувати їх відносно один одного, з'єднати; у деяких з них в малюнках з'являються стереотипії. Такий же характер носять утруднення при складанні кубиків Кооса. В інших випадках порушення просторового сприйняття проявляються в труднощах засвоєння складних логіко-граматичних конструкцій із прийменниками і прислівниками, що відображають просторові відносини (семантика простору). Діти плутають прийменники "під" і "над", "між" і "навпроти" та ін. При формуванні навичок письма відзначаються дзеркальність, перевертні та ін.


3. Напрямки корекційно-розвивальної роботи з дітьми, хворими на ДЦП.

Метою корекційної роботи, яка здійснюється психолого-педагогічними працівниками, що працюють із дітьми, хворими на церебральний параліч, є надання різних видів допомоги (психологічної, педагогічної, логопедичної, соціальної) та забезпечення повної і ранньої соціальної адаптації, загального і професійного навчання. У дитини із церебральним паралічем необхідно сформувати позитивні особистісні якості, адекватне ставлення до життя, привчити до самообслуговування, праці. Із цією метою об’єднують зусилля лікарів, логопедів, дефектологів, психологів, педагогів та батьків.

Принципами корекційно-педагогічної роботи із дітьми, хворими на церебральний параліч, є:

1. Комплексний характер цієї діяльності (постійне урахування взаємовпливу рухових, мовленнєвих і психічних порушень у динаміці розвитку дитини, спільна всебічна стимуляція розвитку психіки, мовлення, моторики, профілактика і корекція їх порушень).

2. Ранній початок послідовних корекційних дій з опорою на збережені функції дитини (рання діагностика і початок корекційно-педагогічного впливу, починаючи вже з періоду немовляти і раннього віку, який є сензитивним періодом для розвитку мовлення. Раннє виявлення патології і своєчасний корекційний вплив, здійснені у цей період, дозволяють зменшити, а інколи й виключити психомовленнєві порушення дітей із церебральним паралічем, що пояснюється пластичністю і універсальною здатністю дитячого мозку до компенсації порушених функцій).

3. Організація роботи у рамках провідної діяльності. Порушення розвитку психіки і мовлення під час ДЦП значною мірою обумовлено відсутністю або дефіцитом діяльності у дітей.

4. Спостереження за дитиною у динаміці розвитку психіки і мовлення.

5. Тісний взаємозв’язок із батьками та оточенням дитини. Найближче середовище, у якому перебуває дитина із церебральним паралічем, має можливість максимально стимулювати її розвиток, пом’якшувати негативний вплив хвороби на стан психіки. Активність батьків має сприяти створенню позитивних умов виховання. Тому психолого-педагогічні працівники спрямовують їхні зусилля на організацію режиму дня дитини, цілеспрямоване виконання нею корекційних вправ, формування адекватної самооцінки, правильне ставлення дитини до особливостей здоров’я, розвиток моральних і вольових якостей, прищеплення навичок самообслуговування, включення у посильну працю, допомогу по господарству.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Логопедия 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.