План

1. Психодіагностичні методики психічного розвитку дошкільників

2. Поняття про емоції та почуття. Види емоцій та почуттів. Оцінювання емоційного стану особистості за допомогою тестів (в тому числі проективних)

3. Показання, критерії успішності застосування методу арт-терапії

4. Поняття про сприйняття. Фізіологічні механізми сприйняття. Взаємозв’язок відчуття і сприйняття. Основні властивості сприйняття

5. Психологічна готовність дошкільника до навчання в школі

1. Психодіагностичні методики психічного розвитку дошкільників

Специфіка дошкільного віку полягає у тому, що всі психічні процеси дуже рухливі і пластичні, а розвиток потенційних можливостей дитини переважно залежить від того, які умови для цього створять педагоги й батьки. Ця специфіка не дозволяє вважати результати діагностики (навіть у випадку, коли вони достовірні) стійкими і такими, які визначають долю дитини. Будь – яке досягнення дитини дошкільного віку є проміжним і слугує лише підставою для вибору педагогом чи психологом методів і технологій для індивідуальної роботи.

Проведення будь-якої діагностики завжди пов’язане із запитаннями: з якою метою вона проводиться і як будуть використані її результати?

Метою діагностики є виявлення вад у розвитку дитини із подальшою їх корекцією.

Таким чином, діагностика розвитку дітей дошкільного віку покликана допомагати педагогам і батькам дитини правильно організовувати з нею педагогічне спілкування, створювати «зону найближчого розвитку» дитини.

Психодіагностичний мінімум обстеження дошкільників.

1. Спостереження за адаптацією – І і ІІ молодші групи.

2. Соціометрія – середня група.

3. Діагностика емоційної сфери і тривожності – середня група.

4. Готовність до навчання у школі І етап дослідження - діагностика розвитку пізнавальних психічних процесів – старша група.

5. Готовність до навчання у школі ІІ етап дослідження – старша група.

Так, для діагностики розвитку дошкільного віку має бути встановлений рівень сформованості ігрової діяльності - її основних структурних компонентів (використання перенесення значень з одного предмета на інший, співвідношення ролі і правила, рівень підпорядкування відкритого правилу гри) і деяких сторін психічного розвитку (наочно-образне мислення, загальні пізнавальні мотиви, співвідношення зорового і смислового поля, використання символічних засобів, розвиток загальних уявлень).

Для молодшого шкільного віку вміст діагностованих сторін розвитку має бути іншим. У нього слід включити діагностику рівнів сформованості: навчальної діяльності - її основних структурних компонентів (розвиток навчальних дій і ступінь їх сформованості, рівень розвитку дій контролю та оцінки) та основних новоутворень (виділення способів, загальних для вирішення певного типу завдань, і їх усвідомлення, рівень розвитку розумового або внутрішнього плану дій, рівень розвитку узагальнень і понять).

Для діагностики психічного розвитку в перехідні періоди (від дошкільного до шкільного віку) в схему потрібно включати дані як по новоутворенню дошкільного віку, так і за початковими формами діяльності наступного періоду, а також про прояв та рівень розвитку симптомів, що характеризують початок перехідного періоду. Для даного перехідного періоду це втрата безпосередності в соціальних відносинах, узагальнень переживань, пов'язаних з оцінкою, особливості самоконтролю.

Слід звернути увагу, що така діагностика будується на основі не штучно виділених окремих психічних процесів або функцій (сприйняття, увага, пам'ять), а певних одиниць діяльності. Це створює значно більшу конкретність діагностики, а головне - можливість намічати способи корекційно-педагогічної роботи за виявленні відставання тих чи інших сторін розвитку.

Зміст діагностики в окремі вікові періоди спирається як на свою основу на фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження з вікової дитячої психології.


2. Поняття про емоції та почуття. Види емоцій та почуттів. Оцінювання емоційного стану особистості за допомогою тестів (в тому числі проективних)

Діяльність людини, її поведінка завжди зумовлюють появу певних емоцій і почуттів - позитивне або негативне ставлення до неї. Ставлення до дійсності відображається в мозку і переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі переживання називають емоціями, почуттями.

Емоція – це безпосереднє тимчасове переживання, що відображає значущість діючих на людину явищ та ситуацій.

Почуття - це специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції - радість, любов, гордість, сум, гнів, сором тощо.

Емоції і почуття органічно пов'язані між собою, але за своїм змістом і формою переживання вони не тотожні.

Почуття - це внутрішнє відношення людини до того, що відбувається в її житті, що вона пізнає або робить, яке переживається в різноманітній формі. А емоція, в більш вузькому значенні, - це безпосереднє, тимчасове переживання якогось певного більш постійного почуття.

Види емоцій:

Позитивні емоції - реакція психіки на задоволену потребу: радість, насолода, задоволення тощо.

Негативні - наслідок незадоволеної чи недостатньо задоволеної потреби: сум, гнів, страх тощо.

Стенічні емоції - ті, що посилюють активність, пожвавлюють людину, спонукають її до діяльності: радість, гнів тощо.

Астенічні - ті, що пригнічують людину, послаблюють її активність, демобілізують: сум, горе.

Види почутів

За характером: позитивні (коли подія оцінюється позитивно), негативні.

За дієвістю: стенічні (активні) – активізують, підсилюють діяльність; астенічні (пасивні) – гальмують, пригнічують діяльність.

За задоволенням потреб: нижчі почуття (задоволення органічний потреб), вищі почуття (задоволення складних соціальних потреб, що виникають в процесі життя людини).

За спрямованістю вищі почуття поділяються на: моральні (визначають ставлення до себе та до інших людей), інтелектуальні (пов’язані з пізнавальною діяльністю), естетичні (почуття краси, гармонії), праксичні (пов’язані з трудовою діяльністю).

Форми переживання почуттів

Афекти - це нетривалі й сильні емоції людини, що виникають раптово й виявляються в різких змінах м'язової діяльності та стану внутрішніх органів. Прикладами афектів можуть бути несподівана сильна радість, вибух гніву, напад страху тощо.

Стрес - це стан психічного напруження, що виникає у людини в процесі діяльності за найскладніших, важких умов як у повсякденному житті, так і в особливих ситуаціях.

Настрої - це загальний емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус упродовж певного часу.

Пристрасті - це стійкі й тривалі почуття, пов'язані зі стійким прагненням людини до певного об'єкта. У формі пристрасті часто виявляється любов людини до інших людей, до науки, мистецтва, спорту тощо.

Цікавою і багатою є емоційна сфера дорослих. Для діагностування їх емоційних станів можна застосовувати такі методики:

- опитувальник для оцінювання синдрому психічного вигоряння (діагностування емоційного виснаження, деперсоналізації, редукції особистих досягнень);

- опитувальник Бека (діагностування депресивних станів);

- тест кольорів Люшера (дослідження особливостей емоційного стану);

- метод малюнкової фрустрації Розенцвейга (дослідження реакцій на невдачу і способів виходу із ситуацій, які перешкоджають діяльності або задоволенню потреб особистості);

- методика оцінювання психологічної активації, інтересу, емоційного тонусу, напруги і комфортності (за М. Курганським і Т. Немчиним);

- методика емоційно-колірної аналогії О. Лутошкіна (вивчення особливостей емоційного стану досліджуваного);

- методика виявлення ступеня вираження зниженого настрою - субдепресії (В. Тунг, Т. Балашова);

- методика діагностування рівня емоційного вигоряння В. Бойко (встановлення провідних симптомів, фаз емоційного вигоряння (напруга, резистенція і виснаження));

- методика "Диференціальні шкали емоцій" К. Ізарда, (виявлення домінуючих емоцій, що дають змогу якісно описати самопочуття обстежуваного).

- та багато інших.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психологии 24

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.