План

1. Відчуття як психічний процес. Походження відчуттів. Види відчуттів.

2. Анатомо-фізіологічні механізми відчуттів. Аналізатор як орган відчуттів.

3. Загальні закономірності відчуттів: якість, просторова локалізація, тривалість, інтенсивність.

4. Поняття чутливості, абсолютного та відносного порогів чутливості.

5. Сприймання як активний процес побудови перцептивного образу за допомогою перцептивних дій.

6. Феноменологія сприймання: сприймання простору, часу, руху, людини людиною.

7. Поняття про пам'ять. Значення пам'яті у житті та діяльності людини.

8. Види пам'яті та їх характеристика.

9. Процеси пам'яті та їх характеристика. Явище ремінісценції.

10. Теорії пам'яті.

1. Відчуття як психічний процес. Походження відчуттів. Види відчуттів.

Відчуття - психічний процес відображення окремих елементарних властивостей дійсності, що безпосередньо впливають на наші органи почуттів.

Навколишній світ, його красу, звуки, кольори, запахи, температуру, величину і багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття. За допомогою органів чуття людський організм одержує у вигляді відчуттів різноманітну інформацію про стан зовнішнього і внутрішнього середовища.

Відчуття є найпростішим психічним процесом, який полягає у відображенні окремих властивостей предметів та явищ навколишнього світу, а також внутрішніх станів організму при безпосередній дії подразників на відповідні рецептори.

Відчуття є первинним процесом, з якого починається пізнання навколишнього світу.

Інформаційний баланс - Певне співвідношення інформації кількісного і якісного виду, яка обумовлює гармонійний стан інформаційного простору.

Сенсорна ізоляція- вміст організму в умовах виключення з його навколишнього середовища максимально великої кількості подразників.

Сенсорна депривація - часткове або повне позбавлення одного або більше органів почуттів зовнішнього впливу.

1) Зорові відчуття. Апаратом зору є око - орган чуття зі складною анатомічною будовою.

2) Слухові відчуття також мають велике значення в житті людини. Вони допомагають їй правильно орієнтуватися у навколишньому середовищі й регулювати власні дії.

3) Нюхові відчуття. Подразником, що їх викликають, є мікроскопічні частини речовини, які потрапляють до носової порожнини разом з повітрям, розчиняються в носовій порожнині та діють на рецептор.

4) Смакові відчуття пов'язані з нюховими

5) Тактильні відчуття дають знання про міру рівності та рельєфності поверхні предметів, яку можна відчути під час обмацування.

6) Больові відчуття сигналізують про порушення цілісності тканини

7) Температурне відчуття - це відчуття холоду, тепла

8) Статичні відчуття відображають положення нашого тіла в просторі - лежання, стояння,

9) Кінестетичні відчуття відображають рухи та стани окремих частин тіла - рук, ніг, голови, корпусу.

10) Органічні відчуття сигналізують про такі стани організму, як голод, спрага, самопочуття, втома, біль


2. Анатомо-фізіологічні механізми відчуттів. Аналізатор як орган відчуттів.

Фізіологічною основою відчуттів є нервовий імпульс, який виникає при дії подразника на адекватний йому аналізатор.

Анатомо-фізіологічною структурою, в якій відбувається виникнення відчуття, є аналізатор.

В організмі функціонує система аналізаторів, які забезпечують формування відчуттів певної якості – зорових, слухових, температурних, м’язових тощо. Аналізатор складається з периферійної частини – рецепторів, провідникових нервових шляхів - та центральної частини в корі та підкорці головного мозку. В рецепторах відбувається перетворення енергії фізичних і хімічних подразників, що діють на організм, у нервове збудження. Провідникові шляхи складаються з нейронів, розміщених на різних рівнях нервової системи, які поєднуть рецепторну периферію з мозковим центром. У центральній частині аналізатора здійснюється основна обробка нервових імпульсів, що надходять з периферії. Фізіологічні основи відчуттів.

Відчуття виникають лише при безпосередній дії предметів на органи чуття. Орган чуття - це анатомо-фізіологічний апарат, розміщений на периферії тіла або у внутрішніх органах і спеціалізований для прийому впливів певних подразників із зовнішнього середовища та внутрішніх органів. Головною частиною кожного органу чуття є закінчення нервів, які називаються рецепторами.

Дія подразника на рецептор веде до виникнення нервового імпульсу, який по аферентному нерву передається в певні ділянки кори головного мозку. Реакція — відповідь передається по еферентному (руховому) нерву до органа, який відповідає на відчуття. Так, коли людина дотикається рукою до гарячого предмета, сигнал надходить до мозку і по еферентному нерву до м'язів, внаслідок чого вони скорочуються.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психологии 18

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.