План

1. Соціально-географічні та культурні фактори процесу етнічного самоусвідомлення. Колективне несвідоме(архетип) як передумова формування національної свідомості. Національна визначеність та етнічна само ідентифікація.

2. Етнокультурна основа національної самосвідомості

3. Компоненти національної самосвідомості: традиційна народна духовна і матеріальна культура, професійна національна культура, мова, спільність походження та історичної долі, риси характеру, віра. Народна обрядовість як джерело національної самосвідомості. Національна культура як необхідний чинник збереження і розвитку національної самосвідомості.

4. Мова і національна ідентифікація особистості. Материнська мова к первинна емоційна означеність довкілля,першооснова етнічного самоусвідомлення.

5. Основа національної свідомості - культурна спадкоємність етнічних груп, що сформували націю. Відродження історико-культурної пам’яті народу і зростання національної свідомості.

6. Національна символіка як консолідуючий фактор нації. Державність як основна самодостатня гарантія закріплення і захисту ознак «ми»,національних вартостей.

1. Соціально-географічні та культурні фактори процесу етнічного самоусвідомлення. Колективне несвідоме(архетип) як передумова формування національної свідомості. Національна визначеність та етнічна само ідентифікація.

Географічні чинники можуть приводити як до культурної, так і до генетичної ізоляції від людського суспільства. Групи, які мешкають одним тереном і мають кровозмішення з покоління в покоління з часом мають значні культурні і генетичні відмінності, еволюціонуючи від першопочаткової інформації принесеної ними через взаємодію з унікальним екологічним оточенням. Етногенез в цих обставинах зазвичай приводить до спільноти, яка менш самосвідома, ніж та що відбулась завдяки конкуренції з оточуючим населенням. Особливо це помітно в пасторальних гірських народах, соціальна організація яких прагне до підтримання внутрішньородової спільноти, а не до колективної самосвідомості.

Карл-Густав Юнг (1875-1961) — швейцарський психіатр, психолог психоаналітичного спрямування, культуро-антрополог. Його значним внеском у психологію була теорія, за якою, окрім індивідуального підсвідомого, існує колективне підсвідоме.

Юнг стверджував, що основу духовного життя складає досвід, який передається від минулих поколінь наступним і являє собою сукупність архетипів.

Архетипи — це структурні елементи людської психіки, що знаходяться у колективному підсвідомому, яке є загальним для усього людства. Вони успадковуються так, як успадковується будова тіла. Архетипи структурують розуміння людиною себе, світу та інших людей. З особливою виразністю вони проявляються у міфах, казках, снах, а також при деяких психічних розладах. Архетипи є основою творчості та сприяють внутрішній єдності людської культури, створюють можливість взає­мозв'язку різних епох і взаєморозуміння людей.

Інакше кажучи, архетипи — це форма без власного змісту (відбиток), яка організує та направляє психічні процеси. Архетипи можна порівняти з сухим руслом, яке визначає рельєф річки, але річкою може стати лише тоді, коли ним потече вода. І якщо продовжити ці порівняння, то сутність архетипів якраз і полягає в тому, що вода (психічні процеси) потече цим руслом, а не поза ним. Архетипи проявляють себе як символи: в образах героїв, міфах, фольклорі, обрядах, традиціях тощо. Існує дуже багато ар- хетипів, оскільки вони є узагальненням досвіду наших предків. Головні з них — це архетип "Я", архетип Матері, архетип Батька.

Архетип Матері визначає не тільки реальний образ матері, а й узагальнений образ жінки, реальної або міфічної: Мати, Діва Марія, Венера та ін. Це може бути не тільки позитивний, а й негативний образ: Мачуха, Відьма, Баба Яга. Архетип Батька демонструє загальне ставлення до чоловіків — Бог, Ілля Муромець, Мудрий старець, Закон, Деспот та ін.

К. Юнг розрізняв архетипи та символи. Несвідоме, як і архетипи, виражає себе в символах, але ні один із конкретних символів не може повністю виразити архетип. Окрім символів, що виражають індивідуальне несвідоме, існують також символи, що відображають колективне несвідоме: хрест, шестиконечна зірка Давида, різдвяна ялинка, буддійське "колесо життя" тощо. Юнг також відносив до архетипів і основні елементи структури особистості.

Отже, за К. Юнгом, підсвідома сфера психіки кожної людини містить приховані сліди пам'яті про історичний досвід своєї раси, нації і навіть про долюдське, тваринне існування предків. Ці сліди (архетипи), закарбовані генетично, і є психологічним корінням містичних ірраціональних рушійних сил життєдіяльності нації.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Этнопсихология 12

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.