План

1. Характер етносів. Його етнопсихологічна та соціальна характеристика. Етнічна основа української спільності.

2. Категоріальний апарат етнічної психології. Терімни і поняття «етнос»,нація, етнопсихологія, психологія народів, етнічна картина світу, етнічні стереотипи, етнічні установки, національний характер, національна вдача, національна свідомість та самосвідомість.

3. Метод дослідження в етнопсихології. Метод включеного спостереження. Анкетне опитування,інтерв’ю. Вивчення автентичних етнографічних матеріалів. Порівняльно-історичний (крос-культурний) метод.

4. Напрями сучасних етнопсихологічних досліджень. Взаємозвязок етнічних і соціально- екологічних явищ сучасності. Екопсихологічна адаптація- функціональна ознака етносу.

5. Етногенез як еволюція етнічної спільності. Психологія етносу і природничо-кліматичні умови як цілісність у міфології. Міфологічні форми національної свідомості. Нація як спільність людей, що склалася на основі тривалих територіальних, економічних і культурних зв’язків, вірувань, єдності мови та звичаєвості.

1. Характер етносів. Його етнопсихологічна та соціальна характеристика. Етнічна основа української спільності.

Етнос (від греч. ethnos — плем'я, група, народ) — історично сформована досить стійка спільність людей, яка володіє єдиною мовою й культурою, а також загальною самосвідомістю.

Психологічні ознаки етносу

Етноси характеризуються нижчепереліченими основними рисами, тільки сукупність яких дозволяє визначити його як особливе явище.

Узяті окремо, ці ознаки не є етнодиференціюючими.

1. Етноси мають загальне біологічне походження, або, у всякому разі, всі його дорослі, свідомі члени думають і вірять, що відбулися від загальних предків.

2. Етноси мають загальну територію, на якій протікає господарська й культурна діяльність етнічного співтовариства.

3. Етнічна група – таке співтовариство людей, яке має загальні для всіх своїх членів специфічні культурні традиції, загальну культуру.

4. Етнос протиставляє себе всім іншим аналогічним колективам людей, розрізняючи «своїх» і «інших» («ми» і «не ми»).

5. Етнос має внутрішню структуру або організацію.

6. Етнос на високих рівнях свого розвитку створює загальну державність, той або інший різновид державного ладу, що охоплює етнос цілком.

7. Члени етносу мають почуття ідентичності з даною етнічною групою.

8. Деякі дослідники вважають, що загальна релігія всіх членів етносу також є ознакою націй.

9. Ще одна ознака – загальна мова, що служить засобом спілкування усередині етносу.

10. Найважливішою особливістю етнічної групи є те, що її члени мають деякі загальні психологічні особливості. Саме в силу психологічної спільності більшості членів етносу можлива етнічна психологія як окрема наука зі своїм особливим предметом і методом.

Суперетносами називають сукупність або групу етносів, об'єднаних вірою або іншими загальними для них факторами. Такі, наприклад, християнський або мусульманський суперетноси.

Субетнос — так прийнято називати групи «нижчого» рівня у вертикальній класифікації етнічних груп. Існують мікроетнічні елементи (рід, плем'я), які лежать ще «нижче» у цій ієрархії. Але етноси починаються з рівня субетноса.

Ю.В. Бромлей відзначає, що та сама людина може належати одночасно до декількох етнічних спільнот різних рівнів. Наприклад, можна вважати себе українцем (основний етнічний підрозділ), запорізьким козаком (субетнос) і слов‘янином (метаетнічна спільність).

Під «метаетнічноюй спільністю» варто розуміти те, що ми, випливаючи за Л.М. Гумільова, назвали суперетносом.

Сутність етносу проявляється насамперед в його культурі. Трансформація етносу, зокрема набуття ним національних ознак, пов’язана в тому числі зі зміною етнічної культури, в структурі якої з ’являються національно-державні цінності. Етнос убачається в ідносно закритою соціальною системою, причому самодостатньою для свого розвитку і відтворення. Звідси він має визначатися не спільними з іншими етносами рисами, як це часто трактується, а якраз відмітними характеристиками. Те ж стосується і національної культури — неповторної у самій своїй основі. Б е з чітко вираженої національної самосвідомості національна культура в за гал і неможлива.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Этнопсихология 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.