План

1. Розробка психодіагностичних тестів інтелекту

2. Вимоги до психодіагностичних тестів досягнень

Використана література

2. Вимоги до психодіагностичних тестів досягнень

Поштовхом для розвитку тестів спеціальних здібностей став потужний розвиток професійного консультування, а також професійного відбору і розподілу персоналу в промисловості і військовій справі. Стали з'являтися тести механічних, канцелярських, музичних, артистичних здібностей. Створювалися тестові батареї (комплекти) для відбору тих, що поступають в медичних, юридичних, інженерних і інші учбові заклади. Була розроблена близько дюжини комплексних батарей здібностей для використання в освіті і при консультуванні і розподілі персоналу. Розрізняючись складом, методичними якостями, вони схожі в одному - їх характеризує низька диференціальна валідність. Учні, вибирають різні області освіти або професійної діяльності, трохи розрізняються своїми тестовими профілями.

Експериментально-теоретичною основою для побудови комплексних батарей здібностей стало застосування особливої техніки обробки даних про індивідуальні відмінності і кореляцій між ними - факторного аналізу. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ дозволяв точніше визначити і класифікувати спеціальні здібності. Тому зупинимося небагато на історії цього напряму дослідженні.

Англійський психолог Чарльз Спірмен в статті 1904 р. прийшов до висновку, що позитивна кореляція між тестами на різні здібності (наприклад, математичні і літературні) виявляє деякий загальний ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЧИННИК. Він позначив його буквою G (від англ. General - загальний). Окрім чинника, загального для всіх видів діяльності, в кожному з них при його здійсненні виявляється специфічний чинник, властивий лише даному виду діяльності («S-фактор»).

Після Ч. Спірмена багато інших дослідників неодноразово підтверджували існування генерального чинника. У тому числі сповна дотепно це робилося за допомогою факторного аналізу таблиці звичайних відміток учнів по різних шкільних предметах (М. Рошлен). Існування чинника «G» на цих даних пояснити дуже просто: як правило, відмінники (учні з високим G) і двієчники (учні з низьким G), що відрізняються відповідно вищими або нижчими балами по всіх предметах, зустрічаються частіше, ніж учні з різко нестабільним профілем досягнень - високими балами по одних предметах і низькими балами по інших предметах. - Прим. наукового редактора.

Пізніше теорія Спірмена поступилася місцем БАГАТОФАКТОРНИМ ТЕОРІЯМ інтелекту (детальніше про теорії інтелекту див. 3.4). З'ясувалося, що окремі тестові показники об'єднуються в родинні підгрупи і за кожною такою підгрупою ховається певний «латентний чинник», що визначає загальний рівень досягнень випробовуваного по всій підгрупі тестів. Причому до різних тестів один і той же «латентний чинник» вносить різний вклад (вагу, ФАКТОРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ). Наприклад, «вербальний чинник» може мати більшу вагу в тесті на словарний запас, менший, - в тесті словесних аналогій і зовсім незначний - в тесті на математичне мислення. Кореляції тестів між собою є результатом нагруженості їх родинним їм всім латентним чинником. Поважно підкреслити, що чинники, які виділялися в результаті факторного аналізу, не придумувалися і не задавалися вченими з теоретичних міркувань, а виникали як би самі собою - в результаті появи угрупувань скорельованих тестів.

Одним з перших розробив і застосував багатофакторний аналіз тестових даних американський психолог Л. Л. Терстоун (основні роботи вийшли в 20-30-і рр.). За допомогою розробленого їм центроїдного методу факторного аналізу, ґрунтуючись на обширному статистичному матеріалі, він виділив 12 чинників, які він позначив як «первинні розумові здібності». Подальші дослідження привели до збільшення чинників. Число когнітивних чинників, описаних на сьогоднішній день, перевищує 120.

На основі факторних досліджень створювалися багатофакторні батареї тестів здібностей, що дозволяють вимірювати індивідуальний рівень кожній із здібностей. Найбільш відомі серед них Батарея тестів загальних здібностей (GATB), що включає тести здібностей для конкретних професій.

Сучасне розуміння факторного аналізу вносить деяку зміну до тієї його трактування, яке існувало в 20-40-х рр. Факторний аналіз - це узагальнення лінійних кореляцій. Але лінійні кореляції не можуть вважатися універсальною формою вираження функціональному зв'язку між психічними процесами. Отже, відсутність лінійних кореляцій не може тлумачитися як відсутність зв'язку взагалі. Тому факторний аналіз і чинники, що добуваються за допомогою цього аналізу, не завжди вірно відображають залежності між психічними процесами. В даний час розробляються складніші алгоритми багатовимірного статистичного угрупування тестових даних. До можливостей традиційного факторного аналізу і до виділених з його допомогою чинників сучасні учені відносяться з певною обережністю і не рахують цей аналіз універсальним інструментом вивчення психіки, а отже, і безпомилковим базисом для конструювання психологічних тестів.

Разом з тестами інтелекту, спеціальних і комплексних здібностей виник і ще один тип тестів, широко вживаних в учбових закладах, - ТЕСТИ ДОСЯГНЕНЬ. Цим терміном західні тестологи-психометристи охрестили педагогічні тести наочних знань - знань по певних учбових предметах, а також професійні тести - на спеціальні професійні уміння і навики.

На відміну від тестів інтелекту вони відображають не стільки вплив багатообразного накопиченого досвіду, скільки вплив спеціальних програм навчання на ефективність вирішення тестових завдань. Історія розвитку цих тестів може прослідити з моменту зміни в школі Бостона усної форми іспитів на письмову (1845 р.). У Америці тести досягнень використовуються при відборі співробітників на державну службу, починаючи вже з 1872 р., а з 1883 р. їх вживання стає регулярним. Найбільш значна розробка елементів техніки конструювання тестів досягнень виконана протягом першої світової війни і відразу після її. Наші звичайні шкільні контрольні роботи на перевірку знань і умінь є нічим іншим, як не дуже добре формалізованими і відпрацьованими тестами досягнень.

Тести досягнень відносяться до найбільш багаточисельної групи діагностичних методик. Одним з найбільш відомих тестів досягнень і широко вживаних в США до цих пір є Стенфордський тест досягнень (SAT), вперше опублікований в 1923 р. З його допомогою оцінюється рівень виученої в різних класах в середніх учбових закладах.

Значне число тестів спеціальних здібностей і досягнень було створене в рамках психотехніки (індустріальній психології) під впливом практичних запитів з боку промисловості і економіки. Подальший розвиток тестів досягнень привів до появи в середині XX століття критерійно-орієнтованих тестів.

В цілому розвиток досліджень і збір статистичних даних про вживання тестів в психодіагностиці значно просунув науку про тести (тестологію), яка в психології склала ядро психометрики (науки про психологічні виміри). З 1936 року в США виходить спеціалізований журнал «Психометрика». Інший провідний журнал в цій області - «Освітні і психологічні виміри». У цих журналах ще до другої світової війни і незабаром після неї випущені роботи таких психометристів, що стали класичними, як Рюлон, Гилфорд, Кронбах, що обгрунтували, зокрема, широко використовувані нині методи виміру надійності, валідності і репрезентативності тестів.


Використана література

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. Изд. 3 Екатеринбург: “Деловая книга”, 1998. 368 с.

2. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. М.: “ВЛАДОС”, 1998.-632с.

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн.-М.: изд. ВЛАДОС, 1998.-Кн. 1-384 c:

4. Словарь практического психолога/сост. С.Ю Головин.- Минск: Харвест, 1998. – 800 с.

5. Современный словарь по психологии.-Мн.: “Современное слово”, 1998. – 768 с.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Психодиагностика 13

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.